Puoluekokousaloite 59

  • 59 Yksityisten terveyspalvelujen tukeminen lopetettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisen lähtökohtana on vahvoihin kuntiin perustuva järjestämisvastuu ja monikanavarahoituksen aiheuttamien ongelmien purkaminen siten, että tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan turvata koko väestölle tuloista ja asuinpaikasta riippumatta. Kehittämistyö yhteen sovitetaan kuntarakenne- ja kuntalain uudistamisen kanssa. Työterveyshuollon toimilla on suuri merkitys työurien pidentämisessä. Sen rahoituksesta vastaavat työnantajat ja palkansaajat. Työterveyshuollon rahoitusta ei ole syytä muuttaa. Lisäksi viitataan aloitteista 61-63 annettuun vastaukseen.

Toteutuminen

Päätösten toteutuminen on kesken. Kuntauudistuksella sekä sote-uudistuksella pyritään turvaamaan tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko väestölle. Monikanavarahoituksen purkamista selvitetään. Ks. päätösten 61–63 seuranta.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisen lähtökohtana on vahvoihin kuntiin perustuva järjestämisvastuu ja monikanavarahoituksen aiheuttamien ongelmien purkaminen siten, että tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan turvata koko väestölle tuloista ja asuinpaikasta riippumatta. Kehittämistyö yhteen sovitetaan kuntarakenne- ja kuntalain uudistamisen kanssa. Työterveyshuollon toimilla on suuri merkitys työurien pidentämisessä. Sen rahoituksesta vastaavat työnantajat ja palkansaajat. Työterveyshuollon rahoitusta ei ole syytä muuttaa. Lisäksi viitataan aloitteista 61-63 annettuun vastaukseen.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 59-60 Aloitteissa esitetään yksityisen sektorin terveys- ja hammaslääkäripalveluiden Kela-korvausten poistamista ja näiden varojen kohdentamista julkisen terveydenhoidon käyttöön. Yksityisen sektorin Kela-korvauksista luopumista perustellaan mm. kansalaisten tasa-arvoisuuden näkökulmasta ja hyvinvointivaltion periaatteiden kannalta. Kela-korvaukset nähdään valtion tukena yksityiselle terveydenhoidolle ja niiden koetaan asettavan kansalaiset eriarvoiseen asemaan maksukyvyn mukaan. Lähtökohtana on se, että kunnalliset terveyspalvelut on turvattava yritysten voitontavoittelun tukemisen sijaan. Terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta on purettava ja selkiytettävä. Yksityisen sektorin kela-korvauksista luopuminen voidaan nähdä osana terveydenhuollon rahoituksen uudistamista ja yksinkertaistamista, jossa saatavuuden ja rahoituksen varmistamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Tarkoituksenmukaista on luoda julkinen terveydenhuolto, jota tuetaan julkisin varoin. Julkisen terveydenhuollon rinnalla toimii puhtaasti yksityinen terveydenhuolto.

Aloitteet

59

Yksityisten terveyspalvelujen tukeminen lopetettava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Sosialidemokraattisen liikkeen eräs kantavin teema on kansalaisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus. Se on myös vahvasti hyvinvointivaltio ajattelun kantavia voimia. Hyvinvointivaltion keskeisiä piirteitä ovatkin olleen kaikille kansalaisille avoimet ja tasa-arvoiset julkiset palvelut, jotka julkinen sektori tuottaa ja jotka rahoitetaan verovaroin.

Tämä ihanne on kuitenkin vuosien saatossa kokenut monia hyökkäyksiä niin poliittisen oikeiston kuin globaalien markkinavoimien suunnaltakin. Kuitenkin eräs vihollinen on salakavalasti lähes huomaamatta päässyt etenemään kohti hyvinvointivaltion perusteita ja rapauttaa niitä sisältä päin.

Yksityisten terveyspalvelujen tukeminen Kela-korvausten kautta merkitsee paitsi ideologisesti mutta myös käytännössä valtiovallan tukea yksityiselle terveydenhuollolle, joka samalla asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan heidän maksukykynsä mukaan. Samalla yksityiselle sektorille siirtyvät varat paitsi antavat kansalaisille signaalin yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytön puolesta mutta myös kasvattavat yksityisten terveyspalveluiden markkina-asemaa ja ajavat näin julkisia palveluja ahtaammalle. Lisäksi kehitys johtaa pidemmällä aikavälillä varojen siirtymiseen pois Suomesta monikansallisten sijoittajien tileille veroparatiiseihin, kuten terveystalo Mehiläisen esimerkki kertoo.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP ryhtyy selvittämään yksityiselle sektorille maksettavien Kela-korvausten lopettamisen vaikutuksia ja näiden varojen kohdentamista julkisten palveluntuottajien aseman kohentamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 78