Puoluekokousaloite 58

  • 58 Tillsätt en instans för övervakning av felbehandlingar inom hälso- och sjukvården

Puoluekokouksen päätös

Beslutsförslag Partikongressen omfattar tanken i motionen om att öka patientsäkerheten och övervaka felbehandlingar, men ser ingen orsak att grunda en instans för ändamålet. I sitt beslut hänvisar partikongressen också till regeringsprogrammet, där man konstaterar följande om övervakningen: "Beredningen av yrkesutövningslagen för socialsektorn samt ett regelverk för social- och hälsovårdens yrkespersoners gemensamma registrering inleds. Övervakningsmetoderna utvecklas och resurseringen av dem stärks inom social- och hälsovården. Den offentliga och privata övervakningen förenhetligas. Social- och hälsovårdens övervakning koncentreras till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) med beaktande av arbetsfördelningen med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)." I regeringsprogrammet finns också en skrivning om att en lag om ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården kommer att beredas. Päätösesitys Puoluekokous yhtyy aloitteen ajatukseen potilasturvallisuuden lisäämisestä ja hoitovirheiden valvonnasta, mutta ei kuitenkaan näe tarvetta varsinaisen elimen perustamiselle. Puoluekokous viittaa päätöksessään myös hallitusohjelmaan, jossa valvonnasta mainitaan seuraavasti: "Käynnistetään sosiaalialalle ammatinharjoittamislain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteisrekisteröintiä ja valvontaa koskevien säännösten valmistelu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan keinoja ja resursseja kehitetään ja vahvistetaan. Yhtenäistetään julkisen ja yksityisen sektorin valvontaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtäviä keskitetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) ottaen huomioon työnjako Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa". Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan laista, joka säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskien.

Toteutuminen

Potilasturvallisuutta on pyritty parantamaan. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen allekirjoitti elokuussa 2013 asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetus luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetuksen keskeisin tavoite on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta, mihin pyritään varmistamalla riittävät voimavarat ja asiantuntemus etenkin sairaanhoidon vaativilla erikoisaloilla. Asetuksessa säädetään muun muassa edellytyksistä erikoisaloilla, joilla potilaiden yhdenvertaisuus, potilasturvallisuus ja päivystyspalvelujen laatu vaativat erityisiä järjestelyjä.

Lisätietoa:http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1862521

Päätösesitys Muutosesitykset

Beslutsförslag Partikongressen omfattar tanken i motionen om att öka patientsäkerheten och övervaka felbehandlingar, men ser ingen orsak att grunda en instans för ändamålet. I sitt beslut hänvisar partikongressen också till regeringsprogrammet, där man konstaterar följande om övervakningen: "Beredningen av yrkesutövningslagen för socialsektorn samt ett regelverk för social- och hälsovårdens yrkespersoners gemensamma registrering inleds. Övervakningsmetoderna utvecklas och resurseringen av dem stärks inom social- och hälsovården. Den offentliga och privata övervakningen förenhetligas. Social- och hälsovårdens övervakning koncentreras till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) med beaktande av arbetsfördelningen med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)." I regeringsprogrammet finns också en skrivning om att en lag om ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården kommer att beredas. Päätösesitys Puoluekokous yhtyy aloitteen ajatukseen potilasturvallisuuden lisäämisestä ja hoitovirheiden valvonnasta, mutta ei kuitenkaan näe tarvetta varsinaisen elimen perustamiselle. Puoluekokous viittaa päätöksessään myös hallitusohjelmaan, jossa valvonnasta mainitaan seuraavasti: "Käynnistetään sosiaalialalle ammatinharjoittamislain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteisrekisteröintiä ja valvontaa koskevien säännösten valmistelu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan keinoja ja resursseja kehitetään ja vahvistetaan. Yhtenäistetään julkisen ja yksityisen sektorin valvontaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtäviä keskitetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) ottaen huomioon työnjako Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa". Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan laista, joka säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskien.

Puoluehallituksen lausunto

Partistyrelsens utlåtande I motionen föreslås att en övervakande instans, vars uppgift vore att rapportera om felbehandlingar inom social- och hälsovården, inrättas i social- och hälsovårdsministeriet eller Valvira. Instansen skulle föra statistik om felbehandlingar och ingripa om så-dana förekommer. Förslaget att inrätta en övervakande instans motiveras med en bättre patientsäkerhet och med att minska antalet felbehandlingar. Tanken med förslaget kan understödas och den är viktig. Det är viktigt att få en helhetsbild av felbehandlingarna både med tanke på individen, samhället, jämlikheten och utvecklandet av vården. Den vägen kan man stärka tilliten bland medborgarna och öka risken för att personer som arbetar med bl.a. falska betyg blir fast. Felbehandlingar inom vården kan t.om. förorsaka dödsfall, invalidisering eller förlängda rehabiliteringsperioder. Kostnaderna är höga såväl ekonomiskt som mänskligt. För tillfället utvecklas vården så att Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt regionförvaltningscentralerna för statistik och samlar information om felbehandlingar. Valvira analyserar resultaten. Sjukvårdsdistrikten får tillgång till information som berör dem. Utvecklingen av övervakningen har således inletts och den håller på att ta form. Puoluehallituksen lausunto Aloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveysministeriöön tai Valviraan asetetaan terveyden- ja sairaanhoidon hoitovirheitä valvova elin. Sen tehtävänä olisi pitää tilastoa hoitovirheistä ja puuttua niiden esiintymiseen. Valvovaa elintä perustellaan ennen kaikkea potilasturvallisuuden kohoamisella ja hoitovirheiden vähentämisellä. Esityksen ajatus on kannatettava ja tärkeä. Kokonaiskuvan ja -määrän saaminen hoitovirheistä on merkityksellistä niin yksilön, yhteiskunnan, yhdenvertaisuuden kuin hoidon kehittämisen kannalta. Näin on myös mahdollista lisätä luottamusta kansalaisten keskuudessa ja suurentaa mm. valetodistuksilla työskentelevien henkilöiden todennäköisyyttä paljastua. Hoitovirheet aiheuttavat jopa kuolemia, vammautumisia ja pidentyneitä sairaanhoitojaksoja. Näistä koituvat kustannukset ovat suuret sekä taloudellisesti, että inhimillisesti. Tällä hetkellä valvontaa ollaankin jo kehittämässä siten, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä aluehallintovirastot tilastoivat ja keräävät tietoja hoitovirheistä. Valvira puolestaan analysoi nämä. Sairaanhoitopiirit saavat niitä koskevat tiedot käyttöönsä. Valvonnan kehittäminen on siten jo aloitettu ja se on muotoutumassa.

Aloitteet

58

Tillsätt en instans för övervakning av felbehandlingar inom hälso- och sjukvården

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:s motion

Finland fick i maj år 2011 en ny hälso- och sjukvårdslag. Den nya lagen innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet i vården (hälso- och sjukvårdslagen 8 §). Patientsäkerhet innebär att patienten får den vård han behöver och att vården inte förorsakar vårdlidande, men eller skada (se Patientskadelagen 2§). Lagen förutsätter att alla vårdgivande instanser skall ha en strategi för kvalitet och patientsäkerhet. Patientsäkerheten skall förankras i olika verksamhetsformer så att vården blir effektiv och säker.

Enligt de beräkningar som Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos - Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) har gjort, kostar felbehandlingar och medicineringar den finska staten 400.000.000 – 1 miljard € årligen. Statistiskt leder misstag i vården till skada i följande proportioner: Ett fall av 10 leder till lindrig skada, 1 fall av 100 till svår skada, 1 fall av 1000 till dödsfall (R Pelkonen 2009).

Den nya strategin strävar till att öka patientsäkerheten bl.a. så, att man i förväg planerar in säkerhetsaspekterna i vårdprocessen och så, att man lär sig av de fel och misstag som begåtts. Vårdfelen skall rapporteras och rutiner skapas i personalutbildning och utvecklingsarbete så att felen inte upprepas. Tillräckliga resurser skall ges för att patientsäkerheten skall kunna förebyggas planenligt. Patientsäkerheten skall även beaktas i forskning och undervisning inom hälsovården.

I dagens Finland finns det ingen instans som koordinerar eller för statistik över de misstag och vårdfel som sker i vårt land. De vårdfel som begås rapporteras till patientombudsmannen och besvaras av överläkaren där felet har begåtts. Det rapporteras inte nödvändigtvis till högre myndighet ifall patienten inte klagar till högre instans eller vårdfelen varit så grava att arbetsgivaren eller arbetstagaren ådömts erlägga skadestånd. I Sverige rapporteras vårdfelen till Socialstyrelsen som för landsomfattande statistik och ingriper vid behov där felet begåtts.

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf föreslår, att

en övervakande instans tillsätts (Social- och hälsovårdsministeriet, Valvira) till vilken felbehandlingar inom hälso- och sjukvården skall rapporteras, och som för statistik samt vid behov ingriper med åtgärder.

 

Asetettava elin valvomaan hoitovirheitä sairaan- ja terveydenhoidossa
Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:n aloite

Suomessa säädettiin toukokuussa 2011 uusi laki terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta. Uuteen lakiin sisältyy määräyksiä huollon ja hoidon laadusta sekä potilasturvallisuudesta (lain 8 §). Potilasturvallisuus tarkoittaa, että potilas saa tarvitsemansa hoidon ja ettei hoito aiheuta hoitokärsimyksiä, haittaa tai vahinkoa (kts. Potilasvahinkolain 2 §). Laki edellyttää, että jokaisella hoitoa antavalla taholla on laatu- ja potilasturvallisuus-strategia. Potilasturvallisuus tulee ankkuroida eri toimintamuotoihin niin, että hoito on tehokasta ja turvallista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemien laskelmien mukaan hoitovirheet ja virhelääkitykset maksavat Suomen valtiolle 400 miljoonasta 1 miljardiin euroon vuosittain. Tilastollisesti tarkastellen hoitovirheet johtavat vahinkoihin seuraavasti: Yhdessä tapauksessa 10:stä lievään vammaan, 1 tapauksessa sadasta vaikeaan vammaan, ja 1 tapauksessa 1000:sta kuolemaan. (R Pelkonen 2009).

Uusi strategia pyrkii lisäämään potilasturvallisuutta mm. siten, että etukäteen suunnitellaan turvallisuusnäkökohdat hoitoprosessissa siten, että opitaan tehdyistä virheistä ja erehdyksistä. Hoitovirheet tulee raportoida ja sellaiset rutiinit tulee luoda henkilöstökoulutukseen ja kehittämistyöhön, etteivät virheet toistu. Potilasturvallisuuteen tulee järjestää riittävästi resursseja jotta se voidaan kehittää ennaltaehkäiseväksi. Potilasturvallisuus tulee myös huomioida terveydenhuollon tutkimustyössä ja opetuksessa.

Suomessa ei tänä päivänä ole elintä, joka koordinoisi tai tilastoisi niitä erehdyksiä ja hoitovirheitä, joita tehdään maassamme. Ne hoitovirheet, joita tehdään, raportoidaan potilasasiamiehelle, ja vastineet antaa se ylilääkäri, jonka vastuualueella virhe on tapahtunut. Korkeammalle hierarkiassa olevalle virkamiehelle ei välttämättä raportoida, ellei potilas valita hoidosta korkeampaan asteeseen, tai jos hoitovirheet ovat niin vakavia, että hoitava työnantaja tai työntekijä on tuomittu suorittamaan korvausta virheistään. Ruotsissa hoitovirheet raportoidaan sosiaalihallitukselle, joka pitää niistä koko maan kattavaa tilastoa ja puuttuu asiaan sillä paikkakunnalla, jossa virhe on tapahtunut.

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf esittää, että

asetetaan valvova elin (Sosiaali- ja terveysministeriöön, Valviraan), jolle raportoidaan esiintyneistä hoitovirheistä terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa, ja joka pitää hoitovirheistä tilastoa ja puuttuu niiden esiintymiseen tarvittavilla toimenpiteillä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 75