Puoluekokousaloite 50

  • 50 Tavoitteeksi pakollinen ansiosidonnainen työttömyysvakuutus

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että puolue ottaisi tavoitteekseen pakollisen ansiosidonnaisen työttömyysvakuutuksen. SDP:n aiempien linjauksien mukaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa täydentää työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, joiden riittävästä tasosta on huolehdittava. Lyhytaikaisenkin työn vastaanottamisen tulee olla kannattavaa. Ansioturvaa on kehitettävä vastaamaan entistä paremmin erilaisiin ansionmenetystilanteisiin. Tärkeä periaate on kehittää työttömyysturvaa kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan yhteistyönä. Tavoitteena on tehokas ja toimiva työttömyyskassojen hoitama turva, jonka avulla työttömän ja työelämässä olleiden toimeentulosta huolehditaan. Ammattiliittojen yhteydessä toimiva työttömyyskassajärjestelmä on osa pohjoismaista hyvinvointi- ja sopimusyhteiskuntaa. Vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien työttömyyskassojen ja vähimmäisturvaa hoitava Kansaneläkelaitoksen työnjako on osoittautunut toimivaksi ja hallinnollisesti tehokkaaksi. Nykyinen vapaaehtoiseen vakuuttamiseen työttömyyskassoissa perustuva malli on osoittautunut toimivaksi. Lähes 90 % palkansaajista on vakuuttanut itsensä työttömyyden varalta työttömyyskassassa. Palkansaajat, jotka eivät ole halunneet vakuuttaa itseään, saavat joka tapauksessa peruspäivärahan täyttäessään työssäoloehdon. On arvioitu, että siirtyminen yleiseen työttömyysvakuutukseen lisäisi ansioturvan menoja yli 200 miljoonaa nykytilaan verrattuna. Kassajärjestelmässä tiedotus, ohjaus ja neuvonta ulottuvat työpaikoille. Valtio säästää hallintokuluja kassojen ansiosta. Työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen työnjaon periaatteet on syytä säilyttää tehokkaana ja edullisena tapana järjestää työttömyysturva. Työttömyyskassat ovat kiinteästi ammattiyhdistysliikkeen toimintaan liittyvää palvelutoimintaa. Pakollinen työttömyysvakuutus voisi pahimmillaan johtaa palkansaajien järjestäytymisasteen laskuun, mikä heikentäisi palkansaajien neuvotteluvoimaa. On tärkeää, että työttömyysturvalainsäädännön toimivuutta seurataan jatkuvasti ja huolehditaan myös siitä, että järjestelmä palvelee tarkoitustaan eikä aja ihmisiä pitkäaikaisesti toimeentulotuen asiakkaiksi.

Aloitteet

50

Tavoitteeksi pakollinen ansiosidonnainen työttömyysvakuutus

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

Työttömyysturvan on tarjottava kohtuullinen toimeentulo työttömyysaikana. Suomen työttömyysturva ei tällä hetkellä tarjoa yhtä hyvää toimeentuloturvaa kuin muiden Pohjoismaiden työttömyysetuudet.

Työttömyysturvan perustana Suomessa ovat vähimmäisetuudet, jotka kustannetaan verovaroin. Niiden päälle on tarjolla vapaaehtoinen ansiosidonnainen työttömyysvakuutus, jonka rahoittamiseen osallistuvat myös työnantajat, vakuutetut työntekijät ja yrittäjät. Työttömyysvakuutuksen rakenne poikkeaa muista sosiaalivakuutuksen lajeista, joissa ansiosidonnainen turva on ensisijaista ja pakollista ja vähimmäisturvalla täydennetään vain tarvittaessa puuttuvaa ansiosidonnaista turvaa. Työttömyysvakuutuksen nykyinen rakenne saattaa johtaa epätarkoituksenmukaisiin tulonsiirtoihin vakuutettujen ja vakuuttamattomien palkansaajien kesken. Se aiheuttaa myös sosiaalipoliittisesti tuhoisaa vastakkainasettelua eri etuuslajien kesken.

Työttömyysvakuutuksen kehittämisessä olisi syytä siirtyä samantapaiseen ajatteluun kuin työeläkevakuutuksessa. Kaikki ansiotyö olisi mahdollisimman laajasti saatava vakuutettua pakollisella ansiosidonnaisella työttömyysvakuutuksella. Vähimmäisetuuksilla voitaisiin täydentää turvaa niiden kohdalla, joille ansiosidonnaista turvaa ei ole kertynyt, samaan tapaan kuin kansaneläke-etuudet täydentävät vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusta. Pakollinen ansiosidonnainen työttömyysvakuutus olisi mahdollista toteuttaa hajautetusti tapaturma- tai työeläkevakuutuksen tapaan. Tässä suhteessa nykyinen kassajärjestelmän tarjoaa täysin toimivan lähtökohdan rakenteen kehittämiselle.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen pakollisen ansiosidonnaisen työttömyysvakuutuksen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 66