Puoluekokousaloite 51

  • 51 Jokaisella on oikeus liikuntaan

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteiden huoleen köyhyyden syventymisestä yhteiskunnassamme. Puoluekokous vaatii puolueen toimijoita tekemään työtä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Toteutuminen

Tiettyihin kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaaliturvaetuuksiin tehtiin ylimääräinen, niin kutsuttu osittain aikaistettu 0,7 prosentin suuruinen indeksikorotus vuoden 2013 alusta. Lisäksi tehtiin normaali indeksitarkistus. Ylimääräisellä indeksikorotuksella tasattiin arvonlisäverokannan nousun vaikutusta erityisesti pienituloisille henkilöille. Elokuun 2013 budjettineuvotteluissa hallitus päätti, ettei aikaistettua indeksiä huomioida alentavana tekijänä vuoden 2014 indeksitarkistuksessa, vaan korotukset toteutetaan vuonna 2014 täysimääräisinä.

Työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat on etuoikeutettu toimeentulotuessa vuoden 2013 alusta lukien. Työttömälle aktiivitoimien eli työllistymistä edistävään toiminnan osallistumisen ajalta maksettavat korotetut työttömyysturvaetuudet eivät enää siten vähennä toimeentulotuen määrää.

Vuoden 2012 kesän alla STM muistutti kuntia alaikäisten lasten kesäansioiden vaikutuksesta perheen toimeentulotukeen. Ministeriö katsoo kirjeessään, että alaikäisten lasten satunnaiset kesä- ja viikonloppupalkat ovat sellaista vähäistä ansiotuloa, joka tulee jättää huomioimatta tulona toimeentulotukea määrättäessä.

Hallitus on tiukentanut toimeentulotuen määräaikojen seurantaa lailla joka tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Jatkossa THL:n on pyydettävä kunnilta tai kuntayhtymiltä kahdesti vuodessa tietoja käsittelymääräaikojen toteutumisesta ja luovutettava ne edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatehtävää varten.

Hallitusohjelman mukaisia kirjauksia toimeentulotuen osalta valmistelee toimikaudelle 15.8.2013 – 30.10.2014 STM:öön perustettu työryhmä. Työryhmän olennaisimmat tehtävät ovat harkinnanvaraisen toimeentulotuen kehittäminen ennaltaehkäisevän sosiaalityön välineenä, toimeentulotukiohjeiden tarkentaminen huomioiden etenkin ylisukupolvisen köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy, asianmukaisen tuen ja avun saamisen varmistamiseksi toimeentulotuen hakijan mahdollisuus saada sosiaalityön ammattihenkilöstön apua sekä perhesosiaalityön lisääminen. Hallitusohjelman mukaan vähennetään edelleen toimeentuloturvaetuuksien hakemiseen ja maksatukseen liittyvää byrokratiaa. Samoin varmistetaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen käsittelytakuun toimivuus. Työ kytkeytyy hallitusohjelman syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävään poikkihallinnolliseen toimenpideohjelmaan.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteiden huoleen köyhyyden syventymisestä yhteiskunnassamme. Puoluekokous vaatii puolueen toimijoita tekemään työtä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 51-53 Aloitteissa ehdotetaan toimeentulotuen kehittämistä tarjoamalla sen saajille ilmaisia liikuntapalveluja, antamalla tukea saavien perheiden lapsille subjektiivisen oikeuden johonkin liikuntaharrastukseen, siirtämällä perusosan maksatus Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi sekä muuttamalla toimeentulotukilakia siten, ettei nuoren kesätyötä huomioida perheen toimeentulotukea laskettaessa. SDP:lle tärkeä linjaus eduskuntavaalityössä oli työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta toimiminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen: Hallitusneuvotteluissa yksi keskeisistä tavoitteistamme oli köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tämä linja on myös kirjattu hallitusohjelmaan yhdeksi tärkeimmistä painopisteistä. Ohjelma on poikkihallinnollinen ja sisältää monia toimenpiteitä, joista yksi keskeinen on perusturvan parannus. SDP vaatimuksen mukaisesti työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasoa nostettiin vuoden 2012 alussa 100 eurolla kuukaudessa (indeksikorotus mukaan lukien 120 eurolla kuukaudessa). SDP on painottanut ns. ensisijaisten etuuksien korottamista, koska niiden avulla saadaan ihmisiä nostettua pois toimeentulotukiriippuvuudesta. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta oli kuitenkin tärkeä saada työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen korotuksen yhteydessä myös toimeentulotukiasiakkaiden tilanteeseen tosiasiallinen parannus. Jotta ensisijaisten etuuksien nostaminen ei olisi suoraan leikannut toimeentulotukea, korotettiin myös toimeentulotuen tasoa 6 prosentilla ja yksinhuoltajan osalta 10 prosentilla. Jatkossa etenkin asumistukiuudistuksen toteuttaminen hallitusohjelman kirjausten mukaisesti on tärkeä sosiaalietuuksien kehittämisen kohde. Tukijärjestelmän toimivuus edellyttää myös kohtuuhintaisten asuntojen tuottamista. Sosiaalityön on oltava suunnitelmallista yksilöiden ja perheiden auttamista eri elämäntilanteissa, ei pelkästään taloudellista avustamista. Siksi on tärkeää, että sosiaalityötä kehitetään ja vahvistetaan kokonaisuutena ja toimeentulotukea kehitetään yhtenä tärkeänä sosiaalityön välineenä. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen käyttöä on vahvistettava ennaltaehkäisevän sosiaalityön välineenä. On tärkeää arvioida, miten mm. lasten harrastusmenot tulee huomioida toimeentulotuessa sekä miten perheen nuorten lyhytaikaisten työsuhteiden ansiotulot voidaan huomioida oikeudenmukaisemmin toimeentulotuessa. Myös hallitus on ohjelmassaan sitoutunut toimeentulotuen kehittämiseen ja toimeentulotukiohjeiden tarkentamiseen ottaen huomioon erityisesti ylisukupolvisen köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Jotta toimeentulotuen hakija saa tarpeenmukaisen tuen, hänen tulee saada sosiaalityön ammattihenkilön apua. Puoluehallitus katsoo, että toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelaan ei ole oikea ratkaisu, vaan tuen yhteys kunnan sosiaalityöhön tulee säilyttää. Tärkeää on myös, että paikallisesti on vastuuta toimeentulosta ja sosiaaliavun vaihtoehtona työllistämisestä. Kelalla ei myöskään ole tietoa kaikista toimeentulotukeen vaikuttavista tuloista, joten asioiden käsittely eroaisi tosiasiassa kunnan tekemästä päätöksenteosta. Tärkeintä on parantaa mahdollisuuksia toimeentulon hankkimiseen työtä tekemällä, palkkatulon ja sosiaaliturvan paremmalla yhteensovittamisella sekä nostamalla ensisijaisten etuuksien tasoa, jotta tarve pitkäaikaiseen toimeentulotukeen vähenee.

Aloitteet

51

Jokaisella on oikeus liikuntaan

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Liikunnan vaikutukset sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen ja kasvuun ovat yleisesti tiedossa. Valitettavasti Suomessa on viimeisten vuosien aikana vallinnut kehityssuunta, jossa kaikilla ei ole enää ollut taloudellisia mahdollisuuksia harrastaa monipuolista ja virikkeellistä liikuntaa. Tämä omalta osaltaan johtaa eriarvoistumiskehityksen jyrkkenemiseen ja syrjäytymisriskin kasvamiseen. Erityisen huolissaan tulisi olla toimeentulotuella elävien aikuisten sekä heidän lastensa mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa, sillä monipuolisten liikuntamahdollisuuksien tulee olla osa myös heidän oikeuksiaan.

Tämän vuoksi on perusteltua, että yhteiskunnan pitää tukea kaikista heikoimmassa asemassa olevien liikuntamahdollisuuksia. Tämä voitaisiin toteuttaa mm. kehittämällä toimeentulotukea siten, että sitä saavat henkilöt voisivat saada käyttöönsä ilmaisia liikuntapalveluita esimerkiksi julkisista uimahalleista, kuntosaleista sekä urheiluhalleista. Toimeentulotukea saavien aikuisten lapsille yhteiskunnan pitäisi taata mahdollisuus vähintään yhteen ilmaiseen liikuntaharrastukseen.

Näiden toimien avulla voidaan auttaa ihmisiä pysymään kiinni yhteiskunnassa ja edesauttaa heidän voimavarojensa kasvamista vaikeuksienkin keskellä. Tällä voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi työnsaantimahdollisuuksien kasvamisena. Tiedossa on, että toimeentulotukea saavien lapsilla on suurempi riski syrjäytyä kuin taloudellisesti paremmin menestyvissä perheissä. Liikunta on parhaita keinoja auttaa haasteellisemmasta ympäristöstä ponnistavia nuoria elämässään eteenpäin. Siksi heidän tukemisensa on enemmän kuin perusteltua.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toimimaan sen hyväksi, että toimeentulotukea saaville kansalaisille mahdollistetaan ilmaisia liikuntapalveluja. Samalla puoluekokous velvoittaa puolueen toimimaan sen hyväksi, että toimeentulolakia muutetaan siten että jokaisella toimeentulotukea saavan perheen lapsella on subjektiivinen oikeus johonkin liikuntaharrastukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 67