Puoluekokousaloite 77

  • 77 Ylioppilaskokeet voitava suorittaa saamen kielellä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

Opetus-ja kulttuuriministeriö on valmistellut toimenpideohjelmaa saamen kielten elvyttämiseksi. Työryhmä on tehnyt tästä esityksen vuonna 2012, yksi työryhmän esityksistä oli, että pitkällä tähtäimellä ylioppilaskirjoitukset voitaisiin suorittaa saamen kielellä. Nyt saamen kielen voi suorittaa äidinkielenä ja vieraana kielenä ylioppilaskirjoituksissa.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että ylioppilastutkinnon tasa-arvoisuutta vahvistettaisiin siten, että saamenkielisillä opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto saamen kielellä kaikissa niissä aineissa, joita on ollut mahdollista opiskella saameksi. Tällä hetkellä ylioppilaskirjoitukset on mahdollista suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi opiskelijan äidinkielestä riippuen. Ylioppilastutkinnon pohjois- ja inarinsaamen kokeen on voinut suorittaa 1990-luvulta alkaen, koltansaamen vuodesta 2005 alkaen. Saamelaisalueen ulkopuolella saamen kieltä opetetaan toistaiseksi vain vähän. Ylioppilastutkinnon täysimääräistä järjestämistä saamen kielellä rajoittaa olennaisesti saamenkielisten opettajien niukkuus. Ylioppilastutkinnon puolueettomuus edellyttää, että tarkistavan opettajan lisäksi on saatavilla saamenkielinen sensori, joka arvostelee vastaukset ylioppilastutkintolautakunnassa. Tämänhetkinen saamenkielinen opettajakunta ei ole riittävä tämän saavuttamiseksi. Puoluehallitus korostaa kuitenkin oikeutta omaan kieleen ja pitää kestämättömänä tilannetta, jossa osa ylioppilaskokelaista joutuu suorittamaan ylioppilastutkinnon eri kielellä kuin on koulusivistyksensä hankkinut ja pitää tarpeellisena toimia, joilla mm. saamenkielisten opettajien saatavuutta parantamalla olisi mahdollista luoda edellytykset täysin saamenkielellä suoritettavalle ylioppilastutkinnolle.

Aloitteet

77

Ylioppilaskokeet voitava suorittaa saamen kielellä

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Ylioppilaskirjoitukset ovat epäoikeudenmukaisia saamen kieltä äidinkielenään puhuville, sillä tällä hetkellä ylioppilaskirjoitukset on mahdollista suorittaa vain suomeksi tai ruotsiksi opiskelijan äidinkielestä riippumatta.

Saamelaisilla on nykyisen lainsäädännön mukaan oikeus äidinkieliseen opetukseen saamelaisalueella (Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnissa sekä Sodankylän pohjoisosassa) alakoulusta lukioon saakka. Vaikka oppilailla on mahdollisuus opiskella ns. reaaliaineita saamen kielillä, he eivät voi suorittaa ylioppilaskirjoituksia äidinkielellään. Saamelainen nuori saattaa opiskella esimerkiksi historiaa koko koulupolkunsa saameksi, mutta hänen on suoritettava tiedon omaksumista ja hallintaa mittaava koe toisella kotimaisella kielellään.

Käytäntö asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan äidinkielensä perusteella. Se myös kyseenalaistaa kielen todellisen arvostuksen ja kuvastaa sen alhaista tasoa. Kielen vaihtaminen vain kirjoituksia varten vaikeuttaa oppimista ja käsitteiden hallintaa. Se myös lisää stressiä jo valmiiksi hyvin stressaavalle ajanjaksolle.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP toimii aktiivisesti saamenkielisten opiskelijoiden tasa-arvoisen aseman edistämiseksi niin, että heille taataan mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto sillä saamen kielellä, jolla opiskelija on opiskellut, kaikissa niissä oppiaineissa, joita on ollut mahdollista opiskella saamen kielillä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 99