Puoluekokousaloite 76

  • 76 Korkeakoululiikunta huomioitava korkeakoulujen rahoituksessa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa liikunnalla olevan positiivisia vaikutuksia opiskelijan terveydelle. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toteutuminen

a:1:{i:0;a:1:{s:7:"content";s:104:"Liikunnan yleinen merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille ja opiskeluhuollolle on todettu ja tunnustettu.";}}

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa liikunnalla olevan positiivisia vaikutuksia opiskelijan terveydelle. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään toimia korkeakoululiikunnan merkityksen korostamiseksi ja esitetään erityistä rahoitusta korkeakouluille liikuntapalveluiden järjestämiseksi. Korkeakoululiikunnalla on tunnetusti vaikutuksia opiskelijoiden terveyden edistämiseen ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Korkeakoululiikuntaan panostaminen siis kannattaa. Toisaalta korkeakoulut ovat autonomisia kokonaisuuksia, jotka päättävät oman toimintansa resurssien jakamisesta itsenäisesti. Erityisten, jotain tiettyä tarkoitusta varten tarkoitettujen rahojen varaaminen ei liene tarkoituksenmukaisin keino edistää korkeakoulujen liikuntapalveluiden saatavuutta. Korkeakoulujen ensisijainen vastuu liittyy opetuksen ja ohjauksen järjestämiseen. Opiskelijoiden tukipalvelut, kuten asumisen tai terveydenhuollon järjestäminen on annettu muiden yhteiskunnallisten toimijoiden tehtäväksi. Suomalainen malli osallistaa korkeakoulujen lisäksi esimerkiksi kunnat opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien palveluiden tuottamiseen. On keskeistä, että eri yhteiskunnallisten toimijoiden välinen yhteistyö pystyy tuottamaan opiskelijoille laadukasta opetusta ja opiskelua tukevia palveluita.

Aloitteet

76

Korkeakoululiikunta huomioitava korkeakoulujen rahoituksessa

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Liikunta edistää hyvinvointia ja jaksamista sekä opiskeluissa että työelämässä. Lapsena ja nuorena opittu liikkuva elämäntapa katkeaa valitettavan usein opiskelujen alkaessa. Opiskelujen ohella aktiiviselle urheiluharrastukselle ei ole enää aiempaan tapaan aikaa, jolloin liikunta on erittäin vähäistä tai sitä ei harrasteta ollenkaan. Korkeakouluopiskelijoista jopa 25 % liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.

Korkeakouluopiskelijoiden liikkumismahdollisuuksia tuetaan luontevimmin laadukkaalla korkeakoululiikunnalla. Korkeakoululiikunnan palveluiden tunnusmerkkejä ovat lajien monipuolisuus, kohtuullinen hinta, yhteisöllinen tekeminen ja matalan kynnyksen palvelut. Korkeakoululiikunnan palvelut edistävät myös korkeakoulun yhteisöllisyyttä.

Esimerkiksi Oulussa ja Helsingissä on viime vuosina kehitetty voimakkaasti korkeakoululiikunnan palveluita. Laadukkaat palvelut yhdistettynä kohtuulliseen hintaan ovat houkutelleet liikunnan pariin suuren joukon aiemmin hyvin vähän liikkuvia opiskelijoita. Lisäksi korkeakoululiikunnan hankkeissa on kehitetty uusia matalan kynnyksen palveluiden muotoja kuten liikuntatuutorointia.

Laadukkaan korkeakoululiikunnan turvaamiseksi liikuntapalveluiden järjestäminen on huomioitava myös korkeakoulujen rahoituksessa. Keväällä 2011 julkaistujen Korkeakoululiikunnan suositusten mukaan korkeakoulun olisi panostettava korkeakoululiikuntaan vähintään 30 euroa/opiskelija.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP tunnustaa korkeakoululiikunnan merkityksen nuorten, työelämään siirtyvien aikuisten hyvinvoinnin kannalta ja ryhtyy konkreettisiin toimiin erityisen rahoituksen osoittamiseksi korkeakouluille liikuntapalveluiden järjestämiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 98