Puoluekokousaloite 75

  • 75 Opintotuen huoltajakorotus demareiden tavoitteeksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen opiskelevien lapsiperheiden toimeentulosta ja viittaa vastaukseensa aloitteeseen 73.

Toteutuminen

Ks. päätöksen 73 toteutuminen.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen opiskelevien lapsiperheiden toimeentulosta ja viittaa vastaukseensa aloitteeseen 73.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että opintotukeen tulisi ottaa käyttöön huoltajakorotus. Opintotuessa oli käytössä vuoteen 1994 asti lapsikorotus, kunnes keskustajohtoinen porvarihallitus poisti sen. Korotus tuli jokaista lasta kohden. Opintotukijärjestelmän uudistamisen yhteydessä lapsikorotus poistettiin, kun tuessa opintolainan osuutta vähennettiin. Kuten aloitteessa todetaan, opiskelevien lapsiperheiden toimeentulo on eri selvitysten perusteella niukka. Ensimmäisen lapsen syntyessä perheen menot kasvavat selvästi, joten tällöin taloudellisen tuen tarve on suurin. Lapsi- tai huoltajakorotus parantaisi perheellisten opiskelijoiden taloudellista asemaa. Korotus myös vähentäisi toimeentulotuen käyttöä. Toimeenpanon kannalta lasten lukumäärästä riippumaton huoltajakorotus olisi lapsikorotusta yksinkertaisempi toteuttaa. Korotuksen tulisi olla kohtuullinen, jotta sillä olisi todellista vaikutusta opiskelevien lapsiperheiden taloudelliseen asemaan.

Aloitteet

75

Opintotuen huoltajakorotus demareiden tavoitteeksi

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Jo vuonna 2009 valmistuneessa Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä Opiskelijaperheet ja opintotuki todetaan, että lasta huoltavien opintotukea on parannettava. Kuitenkaan konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ei ole tehty.

Opiskelijaperheet ovat yhteiskunnassamme hyvin heikoilla. Useat perheet valitsevat päivähoidon ja opiskelun sijaan taloudellisista syistä vanhempainvapaan, jolloin kuukausittainen tukisumma on suurempi kuin opintotuessa. Tämä viivästyttää luonnollisesti jo keskeytyneitä opintoja entisestään ja luo uhan opintojen kesken jättämiselle. Selvitysten perusteella opintotuella elävän opiskelijalapsiperheen taloudellinen tilanne on tiukka ja opiskelu sivutoimisempaa kuin muilla opiskelijoilla.

Opiskelijaperheissä asuvat lapset kärsivät tilanteesta eniten. Pelkällä opintotuella ja lapsilisällä elävän perheen tulot ovat selvästi alle köyhyysrajan. Erityisen kärjistynyt tilanne on opiskelevilla yksinhuoltajilla.

Muiden Pohjoismaiden opintotukijärjestelmissä on käytössä joko lapsi- tai huoltajakorotukset.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP toimii opintotuen huoltajakorotuksen edistämiseksi ja nostaa asian julkiseen keskusteluun.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 97