Puoluekokousaloite 74

  • 74 Ammattiin opiskeleville kansalaisvaikuttamisen avaimet

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja vaatii, että ammatillisissa oppilaitoksissa oppilaskunnan toimintaa tuetaan palkatun henkilöstön toimesta. Lisäksi ammattiin opiskelevien kansalaisvaikuttamisen edistämisessä ammattioppilaitosten on tärkeää tehdä yhteistyötä lukioiden ja muiden oppilaitosten kanssa.

Toteutuminen

Voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sisältää merkittäviä uudistuksia erityisesti peruskoulun oppilaskuntatoiminnan vahvistamiseksi. On odotettavaa, että perusasteella saavutetut parantuvat valmiudet kansalaisvaikuttamiseen ja –toimintaan tulevat näkymään myös toisella asteella.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja vaatii, että ammatillisissa oppilaitoksissa oppilaskunnan toimintaa tuetaan palkatun henkilöstön toimesta. Lisäksi ammattiin opiskelevien kansalaisvaikuttamisen edistämisessä ammattioppilaitosten on tärkeää tehdä yhteistyötä lukioiden ja muiden oppilaitosten kanssa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että jokaiseen yli 2000 opiskelijan ammatilliseen oppilaitokseen resursoidaan opettaja, jonka työtehtäviin kuuluu oppilaskuntien järjestäytymisen varmistaminen ja yhteiskuntatiedon opetus. Esityksen mukaan näin voidaan vahvistaa ammattiin opiskelevien kansalaisvaikuttamisen taitoja. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevissa tiedoissa on viimeaikaisten tutkimustulosten perusteella puutteita. Laissa ammatillisesta koulutuksesta säädetään, että jokaisessa oppilaitoksessa on oppilaskunta. Joissakin oppilaitoksissa on palkattu henkilö tukemaan oppilaskuntaa ja muuta opiskelijatoimintaa. Usein tämä henkilö ei ole kuitenkaan opettaja, vaan esimerkiksi nuorisotyöntekijä. Toisissa oppilaitoksissa oppilaskunnasta vastaa henkilö oman toimensa ohessa.

Aloitteet

74

Ammattiin opiskeleville kansalaisvaikuttamisen avaimet

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Ammatillisen koulutuksen suosio on kirinyt opiskelijoiden keskuudessa lukiokoulutuksen ohi. Yhteiskuntaa ja sen jäsenenä toimimiseen kannustavaa opetusta sisältyy ammatillisiin perustutkintoihin liian vähän. Tämä vaarantaa nuorisoikäluokan tietoisuuden yhteiskunnallisista mahdollisuuksistaan. Tämä näkyy äänestysaktiivisuuden vähenemisessä.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoiden muodostamat oppilaskunnat joutuvat liian usein toimimaan riittämättömillä resursseilla ja täysin ilman ohjausta. Tämä vaarantaa opiskelijademokratian toteutumisen ja oppilaskunnan tarkoituksenmukaisen toiminnan. Kun opiskelijoiden ääni pääsee esille oppilaitoksissa, voidaan epäkohtiin puuttua nopeammin. SDP on perinteisesti tunnustautunut työväenpuolueeksi. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleva nuoriso on tärkeä äänestäjäryhmä puolueemme tulevaisuuden kannalta.

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

SDP vaikuttaa siihen, että jokaiseen yli 2000 opiskelijan ammatilliseen oppilaitokseen resursoidaan vähintään yksi täysipäiväinen opettaja tai muu palkattu henkilö, jonka vastuualueeseen kuuluu mm. oppilaitosten omien oppilaskuntien järjestäytymisen varmistaminen ja yhteiskuntatiedon opetus. Suomella ei ole varaa menettää nuoria toivojaan syrjäytymisen vuoksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 96