Puoluekokousaloite 90

  • 90 Valmentavat opinnot osaksi kaikkien korkeakoulujen palvelupalettia

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa SDP:n toimineen jo aktiivisesti maahanmuuttajien valmentavien opintojen saatavuuden parantamiseksi.

Toteutuminen

Hallitus on esittänyt maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen mahdollistamista syksystä 2014 alkaen. Lukiokoulutukseen valmistava koulutus tulee opintotuen piiriin, samoin kuin ammattikorkeakouluihin valmentava koulutus.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa SDP:n toimineen jo aktiivisesti maahanmuuttajien valmentavien opintojen saatavuuden parantamiseksi.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään huoli maahanmuuttajien valmentavien opintojen resurssien riittävyydestä ja niiden tarjonnasta eri korkeakouluissa. SDP tavoittelee yhteiskuntaa, jossa kaikilla olisi taustastaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä haluamallaan alalla. Vuonna 2010 voimaan astuneen uuden kotoutumislain tavoitteena oli lisätä erilaisten maahanmuuttajaryhmien pääsyä koulutuksen, erityisesti kielikoulutuksen piiriin. Kotoutumislaissa tunnistetaan kolme erillistä maahanmuuttajaryhmää: kotiäidit, lapsena tai nuorena maahan tulleet sekä työelämässä toimivat maahanmuuttajat. Erityisesti nuoruusiällä maahan tulleiden haasteena on kotimaassa saadun opetuksen yhteensovittaminen Suomessa annettavaan perusopetukseen tai toisen asteen opintoihin. Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että erityistä huomiota kiinnitetään niihin maahanmuuttajanuoriin, jotka saapuvat Suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella tai oppivelvollisuusiän jälkeen. Maahanmuuttajien jo olemassa olevan osaamisen, kielitaidon ja ammattitaidon tunnustamista kehitetään. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen merkitys maahanmuuttajanuorille valmentavan koulutuksen antajana on keskeinen. Alemmilla koulutusasteilla tehtävä työ säteilee myös korkeakoulutukseen ja siksi olisikin tärkeää, että maahanmuuttajien valmentavien opintojen tarjonta muodostaisi kaikki koulutusasteet sisällään pitävän kokonaisuuden. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 esitetään, että Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kielikoulutuksen tasoa parannetaan ja laajuutta lisätään niin, että koulutus antaa todelliset valmiudet osallistua mm. maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen ja ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Maahanmuuttajien korkeakoulutukseen pääsyn esteitä poistetaan mm. kehittämällä ohjausta, opiskelijavalintaa ja muita tukitoimia. Korkeakoulut jatkavat kansainvälisille opiskelijoille suunnatun kielikoulutuksen, harjoittelun ja muiden tukitoimien kehittämistä. Korkeakoulut tarjoavat maahanmuuttajille tutkinnon osia ja niihin liittyvää kotimaisten kielten koulutusta ja muuta täydennyskoulutusta omaehtoiseen opiskeluun ja työvoimakoulutuksena hankittavaksi.

Aloitteet

90

Valmentavat opinnot osaksi kaikkien korkeakoulujen palvelupalettia

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Maahanmuuttajille suunnatut valmentavat opinnot ovat merkittävä keino vaikuttaa maahanmuuttajien opintopolkuihin. Tällä hetkellä vain murto-osa maahanmuuttajista hakeutuu korkeakoulutukseen.

Osana ongelmaa ovat oppilaanohjauksessa tapahtuvat voimakkaat painotukset maahanmuuttajille ”sopivammasta” ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta. Opinto-ohjauksen lisäksi yksi merkittävä ongelma on korkeakoulutukseen valmentavien opintojen sattumanvaraisuus.

Todellisuudessa moni maahanmuuttajanuori voisi olla varsin kykeneväinen osallistumaan myös korkeakoulutukseen, jos vain saisi valmentavia opintoja esimerkiksi kohentaakseen kielitaitoaan.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tähän asti voineet tarjota valmentavia opintoja riippuen siitä, ovatko olleet halukkaita panostamaan myös maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien parantamiseen. Usein opintoja on tarjottu hankerahalla, joka tarkoittaa sitä, että hankerahan loppuessa myös koulutus loppuu.

On tärkeää, että korkeakoulut ottaisivat maahanmuuttajien koulutuspolkuihin liittyvät ongelmat agendalleen. Jokaisen korkeakoulun tulisi selvittää oman alueensa maahanmuuttajien tavanomaisin koulutuspolku ja alueen kysyntä valmentaville opinnoille. Hankerahoilla tuotettujen opintojen jälkeen valmentavien opintojen jatkumisesta on pidettävä huolta.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP ottaa aktiivisesti kantaa maahanmuuttajien valmentavien opintojen tärkeyden puolesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 110