Puoluekokousaloite 91

  • 91 Taiteen korkeakoulutuksen monipuolisuudesta pidettävä kiinni

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous korostaa taiteen opetuksen ja tutkimuksen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Puoluekokous pitää perustettavaa Taideyliopistoa mahdollisuutena korostaa taiteen merkitystä edelleen. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toteutuminen

Taideyliopisto on aloittanut toimintansa. Puolue on korostanut taiteen opetuksen ja tutkimuksen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous korostaa taiteen opetuksen ja tutkimuksen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Puoluekokous pitää perustettavaa Taideyliopistoa mahdollisuutena korostaa taiteen merkitystä edelleen. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa korostetaan monipuolisen taiteen opetuksen ja tutkimuksen merkitystä ja vastustetaan taiteen ylemmän korkeakoulutuksen keskittämistä Taideyliopistoon. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 esitetään Taideyliopiston perustamista yhdistämällä Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu. Kaikilla Taideyliopiston perustajakorkeakouluilla on vahva ja omaleimainen tausta. Taideyliopiston perustaminen tulisikin nähdä ennen kaikkea hallinnollisena projektina, jossa kolme verrattain pientä korkeakoulua saavuttaa skaalaetua yhdistymällä. Tavoitteena on myös nostaa taiteen korkeimman opetuksen ja tutkimuksen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Suomen yliopistokentän kehittämisessä SDP:n pitkän linjan tavoitteena on ollut se, että yliopistot profiloituisivat entistä vahvemmin määrittämällä oman toimintansa vahvuusalueet ja panostamalla näiden vahvuusalueidensa kehittämiseen. Yliopistokentässä viime vuosina tapahtuneita yliopistojen yhdistämisiä voidaan pitää yhtenä tämän kehityksen ilmentymänä. Taideyliopiston perustaminen tulee nähdä ennen kaikkea tämän kehityksen jatkumona. Sen sijaan ajatus siitä, että Taideyliopiston perustaminen johtaisi taiteen korkeimman opetuksen ja tutkimuksen lakkauttamiseen muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa, tulee torjua. Lisäksi on muistettava, etteivät yliopistojen hallinnolliset rajat saa olla esteenä tieteen alojen väliselle yhteistyölle.

Aloitteet

91

Taiteen korkeakoulutuksen monipuolisuudesta pidettävä kiinni

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Suunnitteilla oleva taideyliopisto on herättänyt keskustelua maamme taiteen korkeakoulutuksesta. Joidenkin tahojen mukaan Suomen kaltaisessa, pienessä maassa taiteen korkeakoulutusta ei ole syytä hajauttaa ympäri maata, vaan Taideyliopistoon olisi syytä keskittää koko Suomen taiteen korkeakoulutus.

Taide ei ole kuitenkaan ainoastaan yksittäinen kokonaisuus opetettavia aineita, vaan aivan kuten minkä muun tahansa tieteen, on myös taiteen koulutuksen hyvä olla tekemisissä muidenkin alojen kanssa.

Taideyliopistoon tulevien Teatterikorkeakoulun, Sibelius-akatemian ja Kuvataideakatemian lisäksi ylintä taiteen koulutusta tarjotaan Aalto-yliopistossa, Lapin yliopistossa sekä Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksella.

Tulevilla kolmella suurella taiteen yliopistotason korkeakoululla on kaikilla selkeä omanlaisensa profiili. Taideyliopistossa voidaan keskittyä puhtaasti taiteeseen, Aalto-yliopistossa taiteen, kaupan ja tekniikan yhdistämiseen ja Lapin yliopistossa taiteeseen ja hyvinvointiin, kestävään kehitykseen sekä palvelumuotoiluun. Kaiken taiteen ylemmän korkeakoulutuksen keskittäminen Taideyliopistoon kaventaisi merkittävästi Suomessa annettavan taiteen koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoja ja keskittäisi taiteen opinnot käytännössä ainoastaan puhtaan taiteen opetukseen ja tutkimukseen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP nostaa monipuolisen taiteen opetuksen ja tutkimuksen merkityksen julkiseen keskusteluun, ja tuo esiin, ettei puolue hyväksy taiteen ylemmän korkeakoulutuksen keskittämistä tulevaan Taideyliopistoon.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 112