Puoluekokousaloite 92

  • 92 SDP:n toimittava tasa-arvoisen korkeakouluverkon puolesta

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja korostaa korkeakoulutuksen alueellisesti tasavertaisen saatavuuden ja koulutuksen laadun merkitystä aluekehitykselle, koulutetun työvoiman saatavuudelle sekä alueellisen tasa-arvon toteutumiselle.

Toteutuminen

Korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä on tehty huomioiden alueelliset tarpeet. Ammattikorkeakoulujen toimilupakierroksen ollessa käynnissä on huolehdittu siitä, että jokaisessa maakunnassa on vahva korkeakoulu.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja korostaa korkeakoulutuksen alueellisesti tasavertaisen saatavuuden ja koulutuksen laadun merkitystä aluekehitykselle, koulutetun työvoiman saatavuudelle sekä alueellisen tasa-arvon toteutumiselle.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa vaaditaan puoluetta ottamaan kantaa tasa-arvoisen korkeakoulutuksen puolesta ja puolustetaan maanlaajuista yliopistoverkkoa. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen on sosialidemokraattisen koulutuspolitiikan keskeinen kulmakivi ja alueellinen tasa-arvo yksi sen tärkeimmistä muodoista. Alueellisen tasa-arvon toteutumiseen korkeakoulutuksessa on Suomessa pyritty maankattavalla yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkolla. Alueellisen tasavertaisuuden toteutumista on edistetty myös aloituspaikkojen alueellisella kohdentamisella. Yliopistokoulutuksen tarjonta suhteessa ikäluokkaan on runsainta Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Yliopistopaikkoja ollessa valtakunnallisesti noin 30 prosentille ikäluokasta on näissä maakunnissa aloituspaikat 50 prosentille ikäluokasta. Koko korkeakoulutuksen tarjonnan osalta tarjonta on runsainta näissä samoissa maakunnissa, joissa korkeakoulutuksen aloituspaikka on tarjolla 85–98 prosentille ikäluokasta valtakunnallisen keskiarvon ollessa 67 %. Koulutuksen tarjonnan määrän lisäksi alueelliselle tasa-arvolle on keskeistä myös tarjotun koulutuksen laatu. Korkeakoulutuksessa laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen tarjoaminen ja aidon korkeakouluyhteisön synnyttäminen vaatii koulutusta järjestäviltä yksiköiltä riittävän suurta kokoa. SDP:n tavoitteiden mukaisesti hallitus pitää kiinni siitä, että jokaisessa maakunnassa säilyy korkeakoulu. Laadukkaalla korkeakoulutuksella on myös tärkeä merkitys aluekehitykselle. Laadukkaan koulutuksen alueellisesti tasavertaisen saatavuuden varmistamiseksi on kuitenkin perusteltua, että pieniä ja toimintaedellytyksiltään ja houkuttelevuudeltaan heikkoja yksiköitä kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Yliopistopuolella tämä työ on jo varsin pitkällä ja pääosa toimenpiteistä kohdistuu ammattikorkeakoulusektorille.

Aloitteet

92

SDP:n toimittava tasa-arvoisen korkeakouluverkon puolesta

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

SDP:n on taisteltava koulutuksellisen tasa-arvon, niin taloudellisen kuin alueellisenkin, puolesta. Maakuntien yliopistoilla on merkittävä alueellinen tehtävä ja huomattavaa erityisosaamista. Huippua ei voi luoda rapauttamalla vahvaa korkeakoulukenttää yhden tai harvan yliopiston suosimisella. Tämä on huomioitava erityisesti käynnissä olevassa keskustelussa koulutusyksikköjen karsimisesta ja keskittämisestä.

Maanlaajuinen yliopistoverkko on säilytettävä. Puolueen on toimittava sen puolesta, ettei tiettyjen alojen koulutus ja tutkimus keskity yhdelle paikkakunnalle. Laaja-alaisten tutkimusyliopistojen olemassaolo on turvattava. Eliittiyliopistojen syntyminen pääkaupunkiseudulle on estettävä.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP ottaa aktiivisesti kantaa tasa-arvoisen korkeakoulutuksen puolesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 113