Puoluekokousaloite 93

  • 93 Ammattikorkeakouluopiskelijoille automaattinen terveydenhuoltomaksu

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

Korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä on tehty huomioiden alueelliset tarpeet. Ammattikorkeakoulujen toimilupakierroksen ollessa käynnissä on huolehdittu siitä, että jokaisessa maakunnassa on vahva korkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen alueellisten toimipisteiden verkon laajuus on turvattu. Tasa-arvoiseen korkeakoulutuksen saatavuuteen liittyy myös opiskelupaikkojen määrä. Hallitus on päättänyt määräaikaisesta lisäyksestä korkeakoulujen sisäänottoon.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa vaaditaan ammattikorkeakouluopiskelijoille automaattista terveydenhuoltomaksua, mikäli YTHS-mallin pilotoinnin jälkeen AMK-opiskelijat siirtyvät YTHS:n palveluiden piiriin. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta on vastannut pitkään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, kun taas ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta ovat vastanneet kunnat. Terveydenhuollon erilainen järjestämistapa on johtanut yliopisto-opiskelijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat eriarvoiseen asemaan. Siksi YTHS-mallinen terveydenhuoltokokeilu käynnistettiin syksyllä 2011 Seinäjoella ja Lappeenrannassa. Jos kokeilun tuloksena YTHS:n toiminta laajenee kattamaan kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon, on perusteltua, että se toteutetaan samalla tavalla kuin yliopistopuolellakin.

Aloitteet

93

Ammattikorkeakouluopiskelijoille automaattinen terveydenhuoltomaksu

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Kunnilla on velvollisuus järjestää opiskeluterveydenhuolto alueellaan opiskeleville toisen ja korkea-asteen opiskelijoille. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluissa on suuria eroja yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on kunnallisella puolella. Useilla paikkakunnilla kunnallinen opiskeluterveydenhuolto on puutteellinen ja monen vuoden ajan on tehty töitä toimivamman opiskeluterveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön perustamassa työryhmässä päätettiin kokeilla ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä YTHS-mallilla vuoden 2011 syksystä alkaen. Kokeilu toteutetaan Seinäjoella sekä Lappeenrannassa, ja se kestää vuoden 2014 loppuun asti. Toiveena on, että kokeilusta saadaan positiivisia tuloksia, jolloin YTHS voitaisiin laajentaa koskemaan valtakunnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Kokeilu rahoitetaan samaan tapaan kuin YTHS:n toiminta. YTHS:n rahoittajia ovat Kela, opiskelijat, yliopistopaikkakunnat ja opetus- ja kulttuuriministeriö. OKM:n osuuden kokeilussa maksaa sosiaali- ja terveysministeriö. Opiskelijoiden omarahoitusosuus perustuu pilottivaiheessa vapaaehtoisuuteen. Toiminnan ennakoitavuuden ja laadun takaamiseksi on välttämätöntä, että automaattisen terveydenhuoltomaksuun kuuluvat kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat korkeakouluopiskelijat. YTHS:n palvelut ovat kattavia ja helposti saavutettavissa, joten yksittäiselle opiskelijalle 42 euroa vuodessa ei ole suuri summa. Opiskelijoiden omarahoitusosuudesta noin 75 % tulee vakuusluonteisesta terveydenhoitomaksusta, joka jokaisen on maksettava, vaikkei palveluita tarvitsikaan.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP vaatii automaattista terveydenhuoltomaksua mikäli ammattikorkea-kouluopiskelijat siirtyvät pilotoinnin jälkeen YTHS:n palveluiden piiriin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 113