Puoluekokousaloite 70

  • 70 SDP vapaan sivistystyön tukijaksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja katsoo, että vapaan sivistystyön riittävä resursointi tulee turvata myös vastaisuudessa. Puoluekokous korostaa, että aikuiskoulutusta tulee kokonaisuutena kehittää voimakkaasti siten, että koko aikuisväestö tulee sen piiriin ja että vapaalla sivistystyöllä on tässä erityinen merkitys.

Toteutuminen

Vapaa sivistystyö on joutunut, yhdessä kaikkien muiden koulutusasteiden ja –muotojen kanssa, kohtaamaan säästöpaineita. Valitettavasti aliedustettujen ryhmien osallistuminen vapaaseen sivistystyöhön ei ole lisääntynyt, vaan erot vapaaseen sivistystyöhön osallistumisessa ovat yhä kasvussa. Voidakseen saavuttaa tavoitteensa edistää koulutuksellista tasa-arvoa tulisi vapaassa sivistystyössä pystyä vaikuttamaan voimakkaasti sen kohdentumiseen eri väestöryhmille. Vapaan sivistystyön rahoitusperusteiden ja oppilaitosrakenteen uudistaminen on valmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja katsoo, että vapaan sivistystyön riittävä resursointi tulee turvata myös vastaisuudessa. Puoluekokous korostaa, että aikuiskoulutusta tulee kokonaisuutena kehittää voimakkaasti siten, että koko aikuisväestö tulee sen piiriin ja että vapaalla sivistystyöllä on tässä erityinen merkitys.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa viitataan vapaan sivistystyön merkitykseen suomalaiselle yhteiskunnalle ja sosialidemokraattisen liikkeen vahvaan sitoutumiseen vapaan sivistystyön tavoitteisiin. Aloitteessa nähdään, että istuva hallitus on kohdistanut raskaimmat leikkauksensa koulutukseen ja näkee vapaaseen sivistystyöhön kohdistuneilla leikkauksilla olevan suuri merkitys sektorin toimintaedellytyksille. Aloitteessa vaaditaan vapaan sivistystyön resurssien turvaamista ja tarkennetaan turvaamisella tarkoitettavan resurssien lisäämistä. Vapaata sivistystyötä toteuttavia kansanopistoja on Suomessa vuoden 2012 alussa 82. Kansanopistojen lisäksi vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset sekä opintokeskukset. Vuonna 2012 vapaan sivistystyön määrärahoihin kohdistetaan 11,5 miljoonan euron menosäästöt. Kun huomioidaan muut rahoitukseen vaikuttavat erät, kuten kustannustason muutoksen kompensoiminen, yksikköhintojen tason tarkistus sekä yhteiskuntatakuun toteuttamiseen varatut 2 miljoonan euron lisäresurssit maahanmuuttajien koulutukseen jää kokonaissäästö 3 miljoonaan euroon vuonna 2012. Leikkaus on näin ollen 1,8 %. Loppuhallituskaudelle on koulutussektorille päätetty lisäksi 225,4 miljoonan euron säästöt verrattuna vuoteen 2012. Päätetyt lisäsäästöt eivät kohdistu miltään osin vapaaseen sivistystyöhön. Vapaan sivistystyön säästöt jäävät suhteessa koko koulutussektorin kokonaisuuteen varsin kohtuullisiksi, mutta toisaalta säästöt on toteutettu muista sektorin säästöistä poiketen voimakkaan etupainotteisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kustannustason noustessa myös vapaan sivistystyön resurssit tulevat tehtyjen päätösten mukaisesti nousemaan koko loppuhallituskauden ajan.

Aloitteet

70

SDP vapaan sivistystyön tukijaksi

Globaalisosialidemokraatit GSD ry:n aloite

Vapaata sivistystyötä toteuttavia kansanopistoja on Suomessa noin 90. Niistä kolme on ns. yhteiskunnallisesti painottuneita. Kuitenkin kaikkien opistojen antama opetus lisää piirissään olevien kansalaisten valmiuksia paitsi kulloisillakin oppialoilla, myös heidän toimissaan yhteiskunnan aktiivisina kansalaisina. Sekä tiedollisten että sosiaalisten valmiuksien ja hyvinvoinnin tuottajina kansanopistot ovat maamme kansalaisyhteiskuntakentässä tärkeimpiä osia. Opistot ovatkin suosittuja; vuosittain joukko opiskelijoita ei mahdu haluamilleen opistojen koulutuslinjoille. Valtavan nuorisotyöttömyyden aikana vapaan sivistystyön merkitys lienee ennätyksellinen.

Avoimen yliopistojen opetusta antavien opistojen merkitys on jo ollut kasvussa, kun yliopistoissa on vähennetty perusopetuksen resursseja. Tulevaisuudessa niiden kysyntä lisääntyy entuudestaan, kun yliopistot vähentävät sisäänottojaan. Myös ammattikorkeakouluopetuksen sisäänottomääriä alennetaan. Korkeakoulutuksen vähenevät opiskelupaikat tulevat heijastumaan opistokentälle toistaiseksi näkemättömällä tavalla.

Historiallisesti sosialidemokraattinen liike on ollut lähellä vapaata sivistystyötä. Nyt kuitenkin istuva hallitus on kohdentanut suurimmat säästönsä koulutusalalle eikä vapaa sivistystyö jää leikkaustalkoista osattomaksi. Leikkausten merkitys sektorin toimintaedellytyksiin on suuri, sillä valtionavuilla on keskeinen merkitys oppilaitosten toiminnalle.

Työ on parasta sosiaaliturvaa, on totuttu sanomaan. Tutkimukset osoittavat, että koulutus edesauttaa työllisyyttä. Vapaan sivistystyön koulutuskin on koulutusta. Leikattavien resurssien ja vapaan sivistystyön kasvavan kysynnän välinen yhtälö ei ratkea kansalaisten parhaaksi ilman vapaan sivistystyön resurssien turvaamista – kyse olisi leikkaamisen sijaan lisäämisestä.

Globaalisosialidemokraatit GSD ry esittää, että

SDP sitoutuu turvaamaan vapaan sivistystyön resurssit sen kysyntää vastaavalla tavalla myös tulevaisuudessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 91