Puoluekokousaloite 101

  • 101 Ruotsin kielen opiskelun aloitusikää alennettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja pitää keskustelua ruotsin kielen opiskelun aloitusajankohdasta tarpeellisena.

Toteutuminen

Linjaus on huomioitu puolueen sivistyspoliittisen ohjelman valmistelussa. Valtioneuvosto hyväksyi perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon kesällä 2012. Tässä tuntijaossa toisen kotimaisen kielen aloittaminen mahdollistetaan jo kuudennella luokalla.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja pitää keskustelua ruotsin kielen opiskelun aloitusajankohdasta tarpeellisena.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että peruskoulun ruotsin kielen opetusta tulisi muuttaa niin, että opetus alkaisi viimeistään viidennellä luokka-asteella. Suomi on ollut perinteisenä tasa-arvomaana ollut myös vähemmistökieltä puhuvien oikeuksien mallimaa, mutta viime vuosina kansalaisten ruotsin kielen taito on heikentynyt. Euroopan neuvosto on kahdesti huomauttanut, että tuomioistuinten ja viranomaisten kyky palvella ruotsin kielellä on rapautunut. Muun muassa Opetushallitus on esittänyt, että ruotsin kielen opetuksen aloittamista aikaistettaisiin nykyisen seitsemännen luokan sijaan jo kuudennella luokalla. Vuosina 2001 ja 2008 tehdyt arviot kotimaisten kielten osaamisesta osoittavat, että ruotsin osaaminen on selvästi heikentynyt. Esimerkiksi ylioppilaskokeissa ruotsin osaaminen on heikentynyt. Valtioneuvoston kanslia on asettanut syksyllä 2011 Kansalliskielistrategia-hankkeen, jossa ruotsin kielen asemaa käsitellään. Lisäksi opetusministeriön tuntijakotyöryhmä käsittelee aihetta kevään 2012 aikana.

Aloitteet

101

Ruotsin kielen opiskelun aloitusikää alennettava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Peruskoulun ruotsin kielen opetusta tulisi muuttaa niin, että opetus alkaisi viimeistään viidennellä luokka-asteella. Aikaisempi ruotsin kielen opiskelun aloitus tarkoittaisi oppimisvaatimuksien jakaantumista pidemmälle ajalle, jolloin opetuksen monimuotoisuus voitaisiin turvata ja oppimiselle tulisi paremmat edellytykset. Varsinaisia oppimistavoitteita ei siis nostettaisi, mutta nykyiset tiivistahtiset ruotsin kielen peruskouluopinnot jaettaisiin useammalle vuodelle.

Nykyinen ruotsin kielen opiskelun aloitusajankohta seitsemännellä luokalla on ongelmallinen yläluokille siirtymisestä sekä murrosiän alkamisesta johtuen. Myös tästä syystä opetuksen aloittaminen aikaisemmin olisi järkevää. Nykyistä varhaisempi aloitusikä voisi kohentaa ruotsin kielen osaamista, kun kieltä saisi opiskella rauhallisempaan tahtiin ja opiskelun aloittaminen siirtyisi pois hankalasta kehitysvaiheesta.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP avaa keskustelun ruotsin kielen opiskelun mielekkäästä aloitusajankohdasta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 121