Puoluekokousaloite 100

  • 100 Opintotuen asumislisän vuokrakattoa korotettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous toteaa lisäksi, että on vakavasti pohdittava siirtymistä yhteen, yhtenäiseen asumisen tukemisen järjestelmään.

Toteutuminen

Ei edistystä. Puolueen edustajat valtioneuvostossa ovat kuitenkin toimineet voimakkaasti edullisten vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi erityisesti kasvukeskuksissa.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous toteaa lisäksi, että on vakavasti pohdittava siirtymistä yhteen, yhtenäiseen asumisen tukemisen järjestelmään.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että opintotuen asumislisän vuokrakattoa on korotettava. Opintotuessa asumislisä on tasoltaan eniten jäljessä kustannuskehitystä. Vuokrakatto on 252 euroa kuukaudessa, mikä ei ole riittävä yleiseen vuokratasoon nähden edes opiskelija-asunnoissa. Asumislisää ei myöskään makseta kesäajalta, ellei opiskelija suorita tällöin opintojaan. Muissa asumisen tukemisen järjestelmissä (yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki ja sotilasavustuksen asumisavustus) ei ole samanlaista tarveharkintaa, vaikka asuminen on kaikkien perusoikeus. Voidaan perustellusti kysyä tarvitaanko Suomessa neljää tasoltaan ja ehdoiltaan erilaista asumisen tukemisen järjestelmää? On arvioitava yhteen, yhtenäiseen asumisen tukemisen järjestelmään siirtymistä Suomessa pidemmällä aikavälillä. Opiskelijoiden asumisen tukeminen olisi perusteltua irrottaa opintotuesta ja siirtää se erillisen asumisen tukijärjestelmän vastattavaksi.

Aloitteet

100

Opintotuen asumislisän vuokrakattoa korotettava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Opintotuen asumislisä on nykyisellään täysin riittämätön opiskelijan asumiseen useimmilla paikkakunnilla. Asumislisän vuokrakatto on 252 euroa, johon saakka asumislisää saa 80 % asumismenoista, maksimissaan siis 201,60 euroa. Nykyinen vuokrakatto ei kata lähellekään asumiskustannuksia varsinkaan suurimmissa yliopistokaupungeissa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP pyrkii korottamaan asumislisän vuokrakattoa vastaamaan paremmin tämän päivän asumiskustannuksia ja opiskelijoiden tarpeita.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 120