Puoluekokousaloite 68

  • 68 Päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi

Puoluekokouksen päätös

Toteutuminen

Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on valmisteltu Opetus- ja kulttuuriministeriössä, on paraikaa lausuntokierroksella ja jonka jälkeen tehdään päätökset lain esittelemisestä eduskunnalle. Aikataulullisesti hallituksen esitys on mahdollista jättää kesän 2014 aikana ja käsitellä eduskunnassa vaalikauden loppuun mennessä. Valmistelussa ovat olleet mukana kaikki keskeiset alan ammatti- ja muut järjestöt.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään SDP:n toimivan sen puolesta, että päivähoitolaki uudistettaisiin varhaiskasvatuslaiksi. Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan varhaiskasvatuksesta seuraavasti: Laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Säädetään laki varhaiskasvatuksesta. Selvitetään esiopetuksen muuttamista velvoittavaksi tavoitteena varmistaa koko ikäluokan osallistuminen varhaiskasvatukseen. Esiopetusta ja perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Varhaiskasvatuslakia valmisteleva työryhmä aloittaa työnsä keväällä 2012 ja hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi olisi tarkoitus jättää eduskunnalle vuonna 2014. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 esitetään, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön. Samalla varhaiskasvatuksen yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tiivistetään. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen siirtoa varten on perustettu työryhmä, joka on työskennellyt syksystä 2011 lähtien.

Aloitteet

68

Päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

Lasten päivähoitolaki- ja asetus on astunut voimaan vuonna 1973. Lainsäädäntöä on muutettu joiltain osin sen jälkeen eri vuosina. Useat työryhmät, poliittiset ryhmät ja yksittäiset henkilöt ovat ehdottaneet päivähoitolain uudistamista varhaiskasvatuslaiksi. Vuosien aikana varhaiskasvatuksen tutkimus on edistynyt, ammattitermistö on muuttunut, yhteiskuntamme on kansainvälistynyt ja lasten vanhemmat kasvatuskumppaneina nousseet tärkeään asemaan. Moniammatillinen yhteistyö (neuvolat, perusopetus) on entistä tärkeämpää. Laki vaatii nykyaikaistamista.

Kuntien tiukentunut taloustilanne vaikuttaa osaltaan päivähoidon järjestämisen laajuuteen, mikä näkyy erityisesti vuorohoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen järjestelyjen osalta.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

puolue pyrkii vaikuttamaan edustajiensa välityksellä siihen, että päivähoitolaki uudistettaisiin varhaiskasvatuslaiksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 90