Puoluekokousaloite 67

  • 67 Joustavuutta ja laatua päivähoitopalveluihin

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

Päivähoidon maksuttomuus ei ole edennyt. Subjektiivista päivähoito-oikeutta on päätetty rajoittaa ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2014. Päivähoidossa pyritään käyttöön perustuviin maksuihin, jotka omalta osaltaan tukevat joustavuutta sekä työn ja perhe-elämän joustavampaa yhdistämistä. Varhaiskasvatuslain valmistelu on käynnissä ja luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella. Päätökset lakiesityksen jatkotyöstöstä ja eduskuntaan lähettämisestä tehdään loppukesästä 2014.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään SDP:n toimivan sen puolesta, että päivähoitopalvelujen kehittämisen painopistettä siirretään joustavien aukioloaikojen kehittämiseen ja samalla esitetään vahvistettavaksi puolueen kanta maksuttomasta päivähoidosta. Vuoden 2010 Joensuun puoluekokouksen Varjosta valoon -tulevaisuusohjelmassa linjataan SDP:n tavoittelevan joustavia päivähoitopalveluja päivähoitopankin avulla: Päivähoitopankki tarjoaa mahdollisuuden joustavampaan päivähoitoaikaan. Päivähoitopankista voi hankkia hoitoa tarvittavan määrän. Joustavilla hoitomahdollisuuksilla taataan vanhempien mahdollisuus osittaisen hoitovapaan käyttöön sekä pienten lasten vanhempien mahdollisuus työssäkäyntiin. Tämä edistää työmarkkinoiden tasa-arvoa ja estää osaamisen vanhentumista. Hämeenlinnan puoluekokous hyväksyi vuonna 2008 ponnen, jonka mukaan tavoitteenamme on maksuton päivähoito, jota tavoitellaan vaiheittain. Ensimmäisenä askeleena kohti tätä tavoitetta on esiopetukseen osallistuvien lasten maksuton päivähoito. Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan varhaiskasvatuksesta seuraavasti: Laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Säädetään laki varhaiskasvatuksesta. Selvitetään esiopetuksen muuttamista velvoittavaksi tavoitteena varmistaa koko ikäluokan osallistuminen varhaiskasvatukseen. Esiopetusta ja perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Pienten lasten vanhempien mahdollisuutta perheen ja työn joustavaan yhdistämiseen tuetaan. Päivähoito säilyy subjektiivisena oikeutena. Päivähoitojärjestelmää kehitetään tarjoamaan perheille mahdollisuuksia päivähoidon joustavampaan käyttöön. Varmistetaan lasten päivähoidon turvallisuus ja korkea laatu. Päivähoitoa syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä palveluna kehitetään. Päivähoito säilytetään maksuttomana pienituloisille perheille eivätkä maksut muodosta työllistymiskynnystä. Erityisesti huomioidaan yksinhuoltajien asema. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi olisi välillä kotona hoidossa. Puoluehallitus korostaa, että subjektiivinen päivähoito-oikeus takaa jo nyt, että perheiden on mahdollista saada päivähoitoa lapsilleen silloin, kun perheen huoltajien työajat sitä vaativat eli myös vuorohoitona. Käytännössä vuorohoidon saamisessa on usein puutteita, jotka tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen kehittämisessä.

Aloitteet

67

Joustavuutta ja laatua päivähoitopalveluihin

Turun Sosialidemokraattinen yhdistys Vastus ry:n aloite

Suomalainen hyvinvointivaltio elää työstä. Julkisen talouden vaje sekä yhteiskunnan ikärakenteen nopea muutos edellyttävät työllisyysasteen rivakkaa nostamista. Ellei työllisyysasteen nostamistavoitteessa onnistuta, uhkaa talouden vaje hyvinvointipalveluiden, sosiaaliturvan sekä tarpeellisten julkisten investointien rahoituspohjaa.

Naisten työllisyysastetta on vahvistettava. Suomessa erityisesti pienten lasten äitien työllisyys on huomattavan matala mm. Ruotsiin ja Tanskaan nähden. Pienten lasten vanhempien työllisyysasteen nostamisen tuleekin liittyä osaksi työurien pidentämiseen liittyvää keskustelua. Tämä on tärkeää myös sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Pitkien perhevapaiden kasaantuminen naisille aiheuttaa vääristymiä työmarkkinoilla, naisten ura- ja palkkakehityksen hidastumista sekä muita rakenteellisia tasa-arvo-ongelmia.

Erityisesti epäsäännöllisen ja pienipalkkaisen työn vastaanottaminen on usein kannattamatonta, koska päivähoitopalveluiden aukioloajat ovat edelleen enimmäkseen rakennettu tyypillisen 8-16 -muotoisen työpäivän mukaan. Tämä aiheuttaa vaikeuksia esim. vuorotyötä tekeville, jotka eivät saa lapsilleen tarvitsemaansa hoitoa. Samalla päivähoitomaksut muodostavat erittäin merkittävän kannustinloukun erityisesti pienipalkkaisille.

SDP:llä on olemassa puoluekokouskanta vuodelta 2008 liittyen päivähoitomaksujen poistoon. Tavoite on monessa suhteessa hyvä ja sitä tulee edelleen pitää esillä eräänä tärkeänä osana sosialidemokraattista perhepolitiikkaa. Maksujen poistaminen helpottaisi merkittävällä tavalla työn vastaanottamiseen liittyviä kannustinloukkuja, edistäisi naisten työllisyyttä sekä varmistaisi, että erityisesti niiden lasten, jotka eniten hyötyisivät toisten lasten seurasta sekä varhaiskasvatuksen sisällöistä (mm. maahanmuuttajat) mahdollisuudet palveluiden käyttöön paranisivat. Perheiden maksamien päivähoitomaksujen osuus hoidon kokonaiskustannuksista on jo nyt varsin pieni (max.20 %), joten periaatteellinen muutoskaan ei ole merkittävä.

Toisena kehittämiskohteena on otettava esiin aukioloaikojen joustavuus. Hoitoa tulee olla saatavilla joustavasti tarvittaessa vuorokauden ympäri. Tämä mahdollistaisi entistä useamman työssäkäynnin sekä helpottaisi nyt yleisiä vaikeuksia yhteen sovittaa työtä ja perhe-elämää.

Keskustelussa on syytä huomioida myös päivähoidon laatunäkökulmat. Päivähoitoon on varattava riittävät resurssit, jotta lapset saavat hyvää ja turvallista hoitoa, mutta samalla henkilökunnan ylikuormittuminen estetään.

Turun Sosialidemokraattinen yhdistys Vastus ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja puolueen eduskunta- ja hallitusryhmän toimimaan siten, että päivähoitopalveluiden kehittämisessä painoa siirretään erityisesti joustavien aukioloaikojen kehittämiseen. Samalla puolue vahvistaa olemassa olevan kantansa päivähoitomaksujen poistamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 88