Puoluekokousaloite 106

  • 106 Opiskelun ja työnteon yhdistäminen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että opiskelijoiden opiskeluaikaista työntekoa tulisi helpottaa siten, että opintotuen tulorajat sidotaan opintosuoritusten määrään. Opintotuki on osa yhteiskunnan rahoittamaa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva on poikkeuksetta tarveharkintaista. Yhtenä tarveharkinnan muotona huomioidaan tuensaajan tulot. On siis perusteltua, että opintotuessa on käytössä tulorajat. Opintotuessa yhtenä tarveharkinnan kriteerinä on myös päätoiminen opiskelu. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että opiskelijan on suoritettava lukuvuosittain tietty määrä opintoja, jotta hän ei joudu opintojen edistymisen valvontaan. Korkeakouluopiskelijoilla opiskelijoiden on suoritettava vähintään 5 opintopistettä käyttämäänsä tukikuukautta kohden. Toisen asteen opiskelijoilla riittävä opintojen suoritusvaatimus on 3 opintoviikkoa tukikuukautta kohden. Opintotuessa opiskelijan omat tulot otetaan huomioon niin sanotun vuositulomallin mukaisesti. Mallissa opiskelijan vapaa tulo, jonka opiskelija voi ansaita ilman, että se vaikuttaa tuen määrään, riippuu opiskelijan kalenterivuoden aikana käyttämien opintotukikuukausien määrästä. Vuositulomalli antaa joustavasti opiskelijalle mahdollisuuden ansaita vuositulorajansa verran miten vain kalenterivuoden aikana. Malli on myös yksinkertainen toimeenpanna eikä se riipu opiskelijan opintoalasta. Opintoalat oppilaitoksissa ovat hyvin erityyppisiä. Esimerkiksi osa opintoaloista vaatii luonteensa vuoksi paljon opiskelijan läsnäoloa opintojaksoilla, toiset vähemmän. Myös lukuvuosittain tarjolla olevien opintojen määrät vaihtelevat opintoaloittain. Tämä johtaa siihen, että opintojen suorittamismahdollisuudet eivät ole eri alojen opiskelijoilla samat. Opintojen suorittamismäärään perustuva vuositulomalli olisi epätasa-arvoinen ja hyödyttäisi eniten esimerkiksi kaupallisen ja teknisen alan opiskelijoita, joilla on eri selvitysten mukaan keskimäärin muita opiskelijoita korkeammat tulot jo opiskeluaikana. Lisäksi tällainen opintosuorituksien määrään perustuva vuositulomalli olisi hankala toimeenpanna. Lisäksi opiskelijalle opintosuorituksiin perustuva vuositulomalli aiheuttaisi todennäköisesti vuosittaisia tulorajamuutoksia, riippuen siitä kuinka paljon opiskelija voisi vuosittain suorittaa opintojaan. Opintotuen tarkoitus on myös toimia sosiaalietuutena, joka varmistaa opintojen aikaisen toimeentulon. Tästä syystä opintotuki kohdentuu niille, joiden tulot eivät muuten riitä opintojen aikaisen toimeentulon takaamiseen. Esityksen mukainen opintotuen muuttaminen opiskelijapalkaksi lisäisi opintotuen kustannuksia suuntaamalla lisätukea niille opiskelijoille, joiden tulot jo muuten riittäisivät opintojen aikaisen toimeentulon varmistamiseen. Esitetty muutos ei parantaisi heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa vaan lisätuki suuntautuisi jo nyt parhaassa taloudellisessa asemassa oleville opiskelijoille. Kun otetaan huomioon, että opintotuki sallii olennaisesti laajemman työssäkäynnin kuin mikään muu sosiaalietuus, tarkoittaisi muutos käytännössä opiskelijoiden asettamista täysin eriarvoiseen asemaan muiden sosiaaliturvaan turvautuvien väestöryhmien kanssa.

Aloitteet

106

Opiskelun ja työnteon yhdistäminen

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y:n aloite

Työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja lopusta on välttämätöntä. Nuorten opintojen jouduttamista on pidetty yhtenä tärkeänä tekijänä työurien pidentämisessä.

Opintotukijärjestelmä rakentuu nykyisin opintorahan ja opintolainan muodostamasta kokonaisuudesta. Opintoraha on liian alhainen elämiseen. Työmarkkinat ovat epävarmat ja tämä aiheuttaa sen, että nuoret eivät uskalla ottaa lainaa opintorahan täydentäjäksi. Monet sen sijaan käyvät työssä lainan ottamisen sijaan. Nykyisenä ylivelkaantumisen aikana tämä ei liene ole kovin huono piirre.

Nuorten työssäkäynti on hyvää valmentautumista työelämään ja osoittaa aktiivisuutta. Nuorten työnsaannin esteenä on myös usein työkokemuksen puute. Opintojen ohella tehty työ, varsinkin oman alan työ, helpottaa työnsaantia valmistumisen jälkeen

Nykyjärjestelmä rankaisee kohtuuttomasti opiskelijan työssäkäynnistä.

Talousnäkymät ovat sen verran epävarmat, että merkittävää opintorahan korotusta ei ole näköpiirissä. Tämän vuoksi olisi tarpeen parantaa opiskelun ja työn yhteensovittamista.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y. esittää, että

opiskelijan työtulojen vaikutusta opintotukeen lievennetään siten, että vapaasti ansaittu työtulon määrä on sitä suurempi, mitä aktiivisemmin nuori opiskelee.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 125