Puoluekokousaloite 85

  • 85 Opiskelijan oikeusturvan toteutuminen demarien tavoitteeksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen lainsäädännön soveltamisen seuraamisen osalta. Muilta osin aloite todetaan lähtökohdiltaan perustelluksi, mutta lainsäädännön tuoreus ja siten ratkaisukäytännön puuttuminen eivät mahdollista yhtymistä aloitteeseen täysimääräisesti.

Toteutuminen

Lainsäädännön toteutumista on seurattu aktiivisesti.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen lainsäädännön soveltamisen seuraamisen osalta. Muilta osin aloite todetaan lähtökohdiltaan perustelluksi, mutta lainsäädännön tuoreus ja siten ratkaisukäytännön puuttuminen eivät mahdollista yhtymistä aloitteeseen täysimääräisesti.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP esittäisi alakohtaisia määritteitä, jotka kansallisina helpottaisivat SORA-lain yhdenmukaista soveltamista eri oppilaitoksissa koko maassa. Aloitteessa esitetään lisäksi, että lain tarkoituksenmukaisuudesta käydään aktiivista keskustelua perustuen tapauksiin, joissa lakia on sovellettu. SORA-lainsäädäntökokonaisuus (säädöskokoelman 951-956/2011) tavoittelee opintojen ja valmistumisen jälkeisen työelämän parempaa turvallisuutta, kuten aloitteessa todetaan. Käytännössä turvallisuutta parannettaisiin esimerkiksi poistamalla opiskeluoikeus. Päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta tekee hyväksyttyjen lakien mukaan oppilaitos. Yksittäisten oppilaitosten ratkaisut perustuvat laissa määriteltyihin periaatteisiin, joten ratkaisukäytännön voisi ajatella olevan yhtenäinen. Käytännössä ratkaisut vastaavissa tilanteissa saattavat vaihdella eri oppilaitosten välillä, mikä synnyttää oikeusturvaongelman. Hallituksen esityksen käsittelyvaiheessa tämä oikeusturvaongelma huomattiin ja sivistysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta kokonaisuuteen lisättiin Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011). Tavoitteena on, että oikeusturvalautakunnan avulla muodostuu yhtenäinen käytäntö lainsäädännön soveltamisessa eri oppilaitoksissa ja näin opiskelijoiden yhdenvertaisuus toteutuu. Sivistysvaliokunnan mukaan olisi tärkeää myös tiedottaa oikeusturvalautakunnasta opiskelijoille. Vastuu tiedotuksesta on opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Lakien soveltamista tukevat kansalliset ja alakohtaiset määritteet perustuvat luontevimmin opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan ratkaisuihin. Määritteiden laatimiseen on ryhdyttävä viipymättä, kun oikeusturvalautakunnan ratkaisuja on riittävästi. Sen sijaan SDP voi antaa kaiken tukensa oikeusturvalautakuntaa koskevalle tiedotustyölle ja edellyttää, ettei yksikään soveltuva tapaus jää käsittelemättä oikeusturvalautakunnassa tiedon puutteen vuoksi. Aktiivinen keskustelu lainsäädännön toimivuudesta ja tarpeellisuudesta on osa avointa kansalaisyhteiskuntaa. Keskusteluun osallistuminen on poliittisten puolueiden luonteva tehtävä. On kuitenkin hyvä seurata lainsäädännön soveltamista muutoksenhakuineen, jotta toimivuutta ja tarpeellisuutta voidaan arvioida luotettavan ja kiistämättömän tiedon pohjalta. Lait ovat astuneet voimaan vuoden 2012 alusta, joten tässä vaiheessa on luontevaa keskittyä lain soveltamisen seuraamiseen. SDP varaa kuitenkin mahdollisuuden käynnistää keskustelu viipymättä, jos lainsäädäntö osoittautuu toimimattomaksi ja johtaa yksittäisten opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien vakaviin oikeudenmenetyksiin.

Aloitteet

85

Opiskelijan oikeusturvan toteutuminen demarien tavoitteeksi

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Ensi vuoden alusta voimaan astuu opiskelijan soveltuvuuden arviointia ja kurinpitoa koskeva laki, joka koskee yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia lakeja sekä rikosrekisterilakia. Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja eli SORA-lain tehtävä on vaikuttaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuuden parantamiseen.

Laki antaa korkeakouluille valtaa päättää esimerkiksi opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Opiskelijan oikeusturvan toteutumisen turvaamiseksi on tärkeää, että korkeakouluissa laaditaan yhteiset pelisäännöt lain toteuttamiseksi. Uusi lainsäädäntö koskee muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP ajaa SORA-lainsäädäntöön kansalliset, alakohtaiset määritteet lain soveltamisen tueksi. Lisäksi puolue seuraa lain soveltamista ja käy aktiivista keskustelua lain tarkoituksenmukaisuudesta Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n ja muiden sidosryhmien kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 105