Puoluekokousaloite 84

  • 84 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus turvattava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa että maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen tasa-arvoinen saatavuus pitää turvata.

Toteutuminen

Opetushallitus antaa valtionavustusta maahanmuuttajien oman äidinkielen opettamiseen. Tällä hetkellä avustuksen turvin järjestetyn opetuksen piirissä on 14 000 oppilasta. Maahanmuuttajien mahdollisuuksia kouluttautua on parannettu myös mahdollistamalla maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävä lukiokoulutukseen valmistava koulutus.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa että maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen tasa-arvoinen saatavuus pitää turvata.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa korostetaan maahanmuuttajien oman äidinkielen opettamisen tärkeyttä, toivotaan opetuksen tilan selvittämistä ja äidinkielen rahoituksen turvaamista. Kuten aloitteen perusteluosiossa todetaan, on äidinkielellä keskeinen osa itseilmaisussa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja jopa ajattelun kehittymisessä. Opetussuunnitelmien perusteiden uusimisen jälkeen maahanmuuttajien äidinkielen opettaminen ei ole enää ollut kunnille velvoittavaa. Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksesta on annettu Opetushallituksen suositus, mutta käytännössä täydentävän opetuksen järjestäminen ja toteutus on kuntien omassa harkinnassa. Vuoden 2004 jälkeinen tilanne on asettanut maahanmuuttajanuoret hyvin eriarvoiseen asemaan keskenään asuinkunnasta riippuen. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriökin on lisännyt maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen suunnattuja resursseja. Puoluehallitus pitääkin perusteltuna toimia maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen vahvistamiseksi. Oman äidinkielen opiskelu tulisi jälleen palauttaa pakolliseksi aineeksi maahanmuuttajille.

Aloitteet

84

Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus turvattava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Julkisuudessa on keskusteltu julkisin varoin kustannetun maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen lopettamista ja sen runsaasta vähentämisestä. Opetussuunnitelman perusteiden uusimisen myötä vuonna 2004 maahanmuuttajien oman äidinkielen asema muuttui perusopetusta täydentäväksi opetukseksi, joka vapautti kunnat oman äidinkielen opetuksen järjestämisen velvoitteesta. Perusteiden uusimisen myötä valtiontuesta tuli maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen elinehto.

Äidinkieli on ajattelun tärkein väline, sillä juuri äidinkielen kautta syntyy yksilön yhteisösuhde. Yksilöiden välistä vuorovaikutusta ei voi tapahtua ilman kieltä. Äidinkieli myös mahdollistaa kaiken itseilmaisun, sosiaalisten suhteiden, kulttuurin ja maailmankuvan muodostumisen ja on siis jokaisen perusoikeus ja edellytys yhteisöön sopeutumisessa. Äidinkieli toimii pohjana omalle identiteetille ja on siten tärkeä osa kotouttamista. Ilman äidinkieltä uuden kielen ja kulttuurin omaksuminen on mahdotonta, sillä oman äidinkielen hallitseminen on avain kaikkeen oppimiseen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP velvoittaa opetusministerin selvittämään maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen tilaa ja turvaamaan sen rahoituksen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 104