Puoluekokousaloite 86

  • 86 Korkeakoulujen kielipalvelut turvattava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa korkeakoulujen laadukkaiden ja monipuolisten kielipalveluiden olevan olennainen osa tavoitteessa monipuolistaa kansallista kielivarantoa.

Toteutuminen

Korkeakoulujen kielipalveluiden osalta mm. opetusministeri on pitänyt esillä ajatusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiiviimmästä yhteistyöstä esimerkiksi kielipalveluiden ja kielten opetuksen osalta.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa korkeakoulujen laadukkaiden ja monipuolisten kielipalveluiden olevan olennainen osa tavoitteessa monipuolistaa kansallista kielivarantoa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään huoli korkeakoulujen kielipalveluiden laadun ja saatavuuden heikkenemisestä. Laadukas ja monipuolinen kielipalvelu on tärkeä osa korkeakoulujen kansainvälistymisessä. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tavoitellaan korkeakouluista aidosti kansainvälisiä koulutus- ja tutkimusyhteisöjä. Opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia esitetään parannettavaksi liikkuvuusjaksoilla ulkomaille ja ulkomailta. Myös kansainvälistä opetustarjontaa esitetään lisättäväksi kotimaassa, tämä pitänee sisällään myös monipuolisen kielten opetuksen. Yhteiskunnan kaikilla aloilla toimitaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, joka edellyttää hyvää ja monipuolista kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta. Nykyisin vieraiden kielten opetuksessa ja nuorten kielten opiskelun kiinnostuksessa englannin kielellä on ylikorostunut asema. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa esitetään hallituskauden aikana määriteltävän tavoitteet ja toteutustavat kansallisen kielivarannon ja kulttuurien tuntemuksen monipuolistamiseksi. Korkeakoulujen monipuolinen kielitarjonta on tärkeässä roolissa kansallisen kielivarannon monipuolistamiseksi. Kielitarjonnan turvaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjauskirjeessään yliopistoille korostanut, että ”Yliopistoilla on tutkintokoulutuksen järjestämisessä ja opiskelijoiden tasavertaisessa kohtelemisessa lakisääteisiä velvoitteita. Ministeriö pitää ongelmallisena toimintaa, jossa yliopisto aktiivisesti ohjaa tutkinto-opiskelijoitaan suorittamaan tutkinnon osiksi hyväksyttäviä opintosuorituksia muihin oppilaitoksiin ja samalla supistaa omaa tutkinto-opetukseen liittyvää tarjontaansa.”

Aloitteet

86

Korkeakoulujen kielipalvelut turvattava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Monissa korkeakouluissa säästötalkoot näyttävät osuvan yhä enemmän kielipalveluihin. Kielten opetusta karsitaan, pakollisille kielten kursseille on hankala päästä suuren hakijamäärän vuoksi sekä kielten kurssien toteutumiselle asetetaan yhä tiukempia ehtoja. Pakollisten kielten kurssien ollessa täynnä vuosi toisensa jälkeen valmistuminen voi viivästyä yhden tai kahden kurssin vuoksi.

Yksikään Suomen korkeakouluista ei ole saavuttanut kansainvälistymistavoitteitaan. Tämä suuntaus on vaarallinen, sillä globalisoituvassa maailmassa eri kielten osaajia tarvitaan yhä enemmän. Korkeakoulujen tulee jatkossakin turvata kielten laadukas ja yhdenvertainen opetus ja taata sen saatavuus kaikille opiskelijoille.

Kielikurssien huono saatavuus ja taso vaikeuttaa myös valmistumista. Esimerkiksi Oulun yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan yliopiston opiskelijoista osa jättää lähes valmiin tutkinnon kesken, koska kokevat, että tutkintoon kuuluva ruotsin kielen kurssi on liian vaativa. Tällaiseen pelkoon olisi helppo vastata järjestämällä pakollisten kielten kertaavia kursseja, joita ei ole kuitenkaan tarjolla kaikissa korkeakouluissa.

Kielikurssien parempi saatavuus tukee myös SDP:n nykyistä tavoitetta kaikkiin tutkintoihin kuuluvasta kansainvälistymisjaksosta.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP toimii jatkossa aktiivisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen kanssa kieltenopetuksen laadun ja saatavuuden turvaamiseksi kaikille opiskelijoille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 106