Puoluekokousaloite 87

  • 87 Enemmän työelämävalmennusta yliopistoon

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen tiivistää yliopistokoulutuksen ja työelämän yhteyttä eri keinoin sekä pitää tärkeänä opinto-ohjauksen laadun parantamista tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Toteutuminen

Ei uusia toimenpiteitä lainsäädäntötasolla. Yliopistotutkintojen ja –koulutuksen soveltuvuutta työelämän muuttuviin tarpeisiin on tarkasteltu osana kaikkea korkeakouluja koskevaa lainsäädäntö- ja ennakointityötä. Varsinainen päätäntävalta asiassa kuuluu yliopistojen autonomian piiriin.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen tiivistää yliopistokoulutuksen ja työelämän yhteyttä eri keinoin sekä pitää tärkeänä opinto-ohjauksen laadun parantamista tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa nostetaan esiin opintojen ohjauksen ja työelämävalmennuksen merkitys yliopisto-opiskelussa. Yliopistojen työelämän yhteyttä on pyritty lähentämään mm. työharjoittelujaksoilla sekä ura- ja rekrytointipalveluilla, jotka palvelevat tänä päivänä kaikissa yliopistoissa. Yliopisto-opiskelun ja työelämän yhteyttä on kuitenkin syytä edelleen tiivistää. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 todetaan, että koulutuksen sisältöjen ajantasaisuus ja opiskelijoiden työurien hahmottuminen ja työllistyminen edellyttävät työelämäyhteyksien tiivistämistä edelleen. Kehittämissuunnitelmassa esitetään myös, että korkeakoulujen työelämäyhteyksiä parannetaan kehittämällä rahoitusperusteita ja –malleja. Kataisen hallituksen ohjelmassa esitettiin työelämäkasvatuksen vahvistamista kaikilla koulutusasteilla. Toisin kuin aloitteen perustelutekstissä annetaan ymmärtää, on myös ammattikorkeakouluilla edelleen paljon tehtävää, jotta perustehtävän mukainen ympäröivän yhteiskunnan työelämän palveleminen tulee täytetyksi. Aloitteen perustelutekstissä esitetyt keinot tilanteen työelämäyhteyden tiivistämiseksi ovat paikallaan. Tämän lisäksi opettajien yhteyksiä työelämään esimerkiksi työelämäjaksojen kautta tulisi lisätä. Opinto-ohjauksen laadun parantaminen auttaa pitkällä tähtäimellä opiskelijan kykyä ymmärtää oman alansa työmarkkinoiden toimintaa ja työllistymismahdollisuuksia. Aloitteen otsikossa puhutaan työelämävalmennuksesta, mutta aloitteen esitysosassa työelämäkoulutuksesta. Puoluehallitus toteaa, että korkeakoulujen ja opiskelijan monipuoliset työelämäyhteydet ja niihin liittyvä työelämävalmennus on erillistä työelämäkoulutusta parempi tapa tiivistää korkeakoulumaailman ja työelämän yhteistyötä.

Aloitteet

87

Enemmän työelämävalmennusta yliopistoon

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Yliopisto-opiskelu antaa opiskelijalle teoreettisia valmiuksia ja malleja toimia työssään valmistumisen jälkeen. Yliopistoissa on kuitenkin tuudittauduttu liiaksi akateemiseen vapauteen ja työelämän vaateet on ulkoistettu ammattikorkeakouluihin. Tähän on puututtava.

Keskustelu työurien pidentämisestä on ymmärrettävästi kohdistunut myös opiskelijoiden pitkähköihin opintoaikoihin. Huomiota ei ole kuitenkaan kiinnitetty tarpeeksi työelämäkoulutuksen osuuteen yliopistotutkinnoissa. Ongelma on erityisen relevantti useilla ns. generalistialoilla, joista opiskelija ei valmistu suoraan tiettyyn ammattiin. Näillä aloilla opiskelijan on itse löydettävä hänelle sopivin polku työelämään ja osattava rakentaa oma tutkintonsa kilpailukykyiseksi myös työmarkkinoilla. Useimmiten generalistialoilla tutkintoon ei kuulu pakollista harjoittelua, ja yliopistojen opinto-ohjauksen tason ollessa erittäin heikkoa myöskään yliopisto ei kannusta opiskelijoita pohtimaan tulevaisuuttaan jo opiskeluaikana, jolloin valmistumisen jälkeen työelämään siirtyminen on useimmille hyppy täysin tuntemattomaan.

Yliopistojen opinto-ohjausta tiivistämällä ja parantamalla ongelmaan voidaan helposti puuttua. Opiskelijoita on kannustettava miettimään koulutuksen jälkeistä tulevaisuutta heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Opiskelijoiden oman osaamisen tunnistamiseen on luotava erilaisia työkaluja (esimerkiksi osaamisportfolio), jotka helpottavat asiantuntijuuteen kasvamista. Yliopistojen on myös tarjottava nykyistä laajempaa ja laadukkaampaa opinto-ohjausta sekä luotava kattava alumniverkosto, joka mahdollistaa esimerkiksi mentoroinnin.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP vaatii äänekkäästi yliopistokoulutuksen opinto-ohjaukseen parempaa laatua ja saatavuutta. Lisäksi SDP pitää yllä keskustelua yliopistokoulutukseen liittyvän työelämäkoulutuksen tärkeydestä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 107