Puoluekokousaloite 104

  • 104 Ohjelma kielellisen syrjinnän poistamiseksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja toteaa sujuvan maahanmuuton ja kotoutumisen edellyttävän kantaväestöltä rakentavaa suhtautumista vieraskielisten puutteelliseen suomen kielen taitoon. Puoluekokous korostaa tarvetta taata maahanmuuttajille riittävä suomen kielen ja kulttuurin opetus.

Toteutuminen

Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus käynnistyy 2014.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja toteaa sujuvan maahanmuuton ja kotoutumisen edellyttävän kantaväestöltä rakentavaa suhtautumista vieraskielisten puutteelliseen suomen kielen taitoon. Puoluekokous korostaa tarvetta taata maahanmuuttajille riittävä suomen kielen ja kulttuurin opetus.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään ohjelmaa kielellisen syrjinnän poistamiseksi kouluissa ja työelämässä. Maahanmuuttajat kohtaavat työelämässä ja kouluissa edelleen valitettavan paljon ennakkoluuloja, joiden muodostumista edesauttaa suomen kielen taidon puutteellinen osaaminen. Aloitteessa lähdetään purkamaan ongelmaa siitä, että kieleen liittyviä ennakkoluuloja tunnistettaisiin ja pyrittäisiin ehkäisemään valtaväestön asenteita epätäydellisesti suomea puhuvien kohdalla. Samalla on kuitenkin muistettava, ettei suomen kielen taidon puutteellisen osaamisen hyväksyminen yhteiskunnassa saa johtaa maahanmuuttajille tarkoitetun kielikoulutuksen resurssien vähentämiseen. Suomen kielen taito on edelleen merkittävin tapa maahanmuuttajalle päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. SDP:n Maahanmuuttopoliittisessa raportissa todetaan, että kotoutuminen edellyttää myönteistä ja rakentavaa asennetta myös kantasuomalaisilta. Koulujen kansainvälisellä kasvatustyöllä on tässä yhteydessä tärkeä merkitys. Myönteistä vuorovaikutusta voidaan myös tukea kehittämällä monimuotoista kaupunki- ja palvelurakennetta, tarjoamalla tiloja eri väestöryhmien kohtaamisille sekä välittämällä maahanmuuttajille tietoa osallistumismahdollisuuksista.

Aloitteet

104

Ohjelma kielellisen syrjinnän poistamiseksi

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

Suomen kielen täydellisen osaamisen puuttuminen ei saa aiheuttaa kielitaitoon perustuvaa syrjintää vuorovaikutustilanteissa erityisesti oppilaitoksissa tai työelämäyhteyksissä.

Suomen kielen käyttäminen on edellytys toimivaan vuorovaikutukseen työelämässä, oppilaitoksissa ja vapaa-aikana. Suomessa on vuosisadan ajan kehitetty suomalaista kulttuuria ja identiteettiä suomen kielen pohjalta.

Nyt kun Helsingissä on sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten vieraskielistä väestöä on erityisesti Helsingin seudulla ryhdyttävä poistamaan henkisiä esteitä vieraskielisten ja kantaväestön vuorovaikutuksen välillä. Vuoden 2010 lopussa Helsingissä asui runsaat 63 000 vieraskielistä henkilöä, mikä on 11 prosenttia Helsingin väestöstä. Jos Helsingin vieraskielinen väestö muodostaisi oman kuntansa, se olisi asukasluvultaan Suomen 15. suurin kunta ja ehkäpä kaikkein elinvoimaisin: paljon lapsia, runsaasti työikäisiä ja vähän vanhuksia. Kokonaisuudessa Suomessa on vielä varsin vähän ulkomaalaisia. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 lopussa Suomessa asui ulkomaiden kansalaisia kaikista EU-maista seitsemänneksi vähiten. Kuitenkin maahanmuuttajien määrä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana räjähdysmäisesti kasvanut myös Suomessa eikä tälle globaalille väestön siirtymisen suuntaukselle ole vähenemistä luvassa. (Tilastokeskus: http://www.stat.fi/tup/vl2010/art_2011-06-21_001.html).

Aloitteen ideana on selvittää ei äidinkielenään suomea puhuvien lasten ja nuorten sekä työssäkäyvien aikuisväestön ongelmia vuorovaikutustilanteissa: kielipuolen asema aiheuttaa ilmeistä syrjäyttämistä ja syrjäytymistä. Tämän vuoksi suomenkielisiä tulee siedättää hyväksymään epätäydellisesti kieltä puhuvia. Koko maailma on täynnä huonoa englantia puhuvia mutta kuitenkin toisiaan halukkaasti ymmärtäviä ihmisiä. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja samalla paremman kielitaidon oppimiseksi tulisi etsiä uusia keinoja kieleen perustuvien ongelmien tunnistamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseksi niin opetuksessa, työelämässä, viranomaisten kanssa asioidessa kuin kansalaistoimintaan osallistumisessa.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen laatia ohjelman kielellisen syrjinnän poistamiseksi kouluissa ja työelämässä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 124