Puoluekokousaloite 103

  • 103 Maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskunnan peruspilari

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous korostaa koulutuksen maksuttomuuden merkitystä koulutuksellisen tasa-arvon saavuttamisessa eri koulutusasteilla sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa ja velvoittaa puolueen edistämään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomen työmarkkinoille opintojensa jälkeen.

Toteutuminen

Ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia jäädä maahan opintojensa jälkeen on lisätty.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous korostaa koulutuksen maksuttomuuden merkitystä koulutuksellisen tasa-arvon saavuttamisessa eri koulutusasteilla sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa ja velvoittaa puolueen edistämään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomen työmarkkinoille opintojensa jälkeen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP puolustaa maksutonta koulutusta sosiaalisesti tasa-arvoisen yhteiskunnan peruspilarina ja edistää kaikessa toiminnassaan EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskevan lukukausimaksukokeilun lopettamista. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen on sosialidemokraattisen koulutuspolitiikan keskeisin tavoite. Koulutuksen maksuttomuudella eri koulutusasteilla on pyritty siihen, että kaikilla olisi taustaansa ja varallisuuteensa katsomatta yhtäläinen mahdollisuus osallistua koulutukseen. Tämä toteutuu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä varsin hyvin. Keskeisin puute maksuttomuuden toteutumisessa on päivähoito ja siihen liittyvä varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas tapa kaventaa lasten taustasta johtuvia eroja oppimistuloksissa ja sosiaalisessa asemassa ja SDP onkin aktiivisesti edistänyt päivähoidon maksuttomuutta. Perusopetus ja sen oppimateriaalit ovat maksuttomia lukuun ottamatta kotiopetuksessa olevia lapsia. Toisen asteen koulutuksessa oppimateriaalit ovat maksullisia ja toisen asteen ammatillisesta tutkintoon johtavasta koulutuksesta peritään maksuja opintojen ylittäessä suositusajan. Korkeakoulutuksessa avoimesta korkeakoulutuksesta sekä korkeakoulujen tarjoamasta täydennyskoulutuksesta peritään maksuja. Korkeakoulujen tarjoama tutkintoon johtava koulutus on maksutonta lukuun ottamatta institutionaalisille tilaajille suunnattua tilauskoulutusta sekä EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille suunnattua lukukausimaksukokeilua. Aikuiskoulutus on pääosin maksullista, mutta osin julkisin varoin tuettua, mikä osin lisää aikuiskoulutuksen kasaantumista jo valmiiksi koulutetuille väestöryhmille. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tavoitteena on, että suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee vuonna 2015 yhteensä 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Näistä opiskelijoista tulee vuonna 2015 arviolta 12 000 EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Tällä hetkellä valitettavan pieni osuus ulkomaalaista opiskelijoista jää Suomeen opintojensa jälkeen. Opiskelijoiden omia toiveita koskevan selvitystiedon perustella voidaan arvioida, että varsin suuri osa täällä opiskelevista ulkomaalaisista opiskelijoista voisi harkita jäämistä Suomeen myös opintojensa jälkeen. Tällä hetkellä opintojen jälkeistä työllistymistä haittaavat yhä työmarkkinoiden asenteiden lisäksi maahanmuuttajien työllistymisen lainsäädännölliset esteet. Suomen ikärakenteen nopeasti muuttuessa ja huoltosuhteen heikentyessä on aiempaa tärkeämpää kyetä varmistamaan, että nykyistä suurempi osa ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoista työllistyy tänne opintojensa jälkeen. Puoluehallitus pitää tarpeellisena käynnistää koulutus- ja työvoimahallinnon yhteistyönä viipymättä strategisen valmistelun, jossa arvioitaisiin missä määrin ja millä keinoin tulevaan työvoimatarpeeseen voitaisiin vastata lisäämällä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomen työmarkkinoille myös valmistumisensa jälkeen. Strategian toimeenpanon tulisi alkaa viimeistään vuoden 2013 syksyllä.

Aloitteet

103

Maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskunnan peruspilari

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Maksuttoman koulutuksen kannattamisessa on kyse arvovalinnasta. Maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskunnan kivijalka ja koulutuksen kustantaminen on yhteiskunnan vastuulla. Maksuton koulutus luo parhaat edellytykset sosiaalisesti tasa-arvoiselle yhteiskunnalle ja sen kansainvälisen kilpailukyvyn kasvulle. Koko yhteiskunnan läpileikkaava sivistys on välttämätön hyve hyvinvoinnin luomiseksi, ja epävarmoinakin aikoina yhteiskunnan kannattaa sijoittaa koulutukseen.

Maksuton korkeakoulutus on ehdoton valtti suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymisessä. Kansainvälistyminen on olennainen osa yhteiskunnan kehittymistä. Maksuton koulutus on lisäksi useissa tutkimuksissa osoitettu erinomaiseksi työkaluksi estämään sosiaalista segregaatiota.

Korkeakouluissa käynnissä oleva lukukausimaksukokeilua ei kokeilujakson päättyessä tule jatkaa. Kokeilu uhkaa korkeakoulutuksen yhdenvertaista saatavuutta ja koulutusjärjestelmän kansainvälistymistä kestämättömällä tavalla. Ruotsissa lukukausimaksujen käyttöönotto on vähentänyt ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää 90 %, ja siellä jo elinkeinoelämäkin on alkanut kannattaa lukukausimaksujen poistoa, sillä ulkomaalaisten opiskelijoiden puute esimerkiksi tekniikan aloilta on jo luomassa työvoimapulaa näille aloille. Suomen tulee ottaa oppia tästä kehityksestä ja luopua lukukausimaksukokeilusta jo varhaisessa vaiheessa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP puolustaa maksutonta koulutusta sosiaalisesti tasa-arvoisen yhteiskunnan peruspilarina ja edistää kaikessa toiminnassaan lukukausimaksukokeilun lopettamista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 122