Puoluekokousaloite 96

  • 96 Jyrkkä ei yliaikamaksuille

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous korostaa tarvetta kannustaa opintojen etenemiseen tavalla, joka ei vaaranna sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.

Toteutuminen

a:1:{i:0;a:1:{s:7:"content";s:126:"Puolue korostaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta opiskelijoiden kannustamisessa. Yliaikamaksuja ei ole SDP:n toimesta esitetty.";}}

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous korostaa tarvetta kannustaa opintojen etenemiseen tavalla, joka ei vaaranna sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.

Puoluehallituksen lausunto

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK esittää, että SDP vastustaa opiskelijoihin kohdistettavia yliaikamaksuja ja muita samankaltaisia opintojen viivästymiseen kohdistuvia sanktioita. SONK korostaa opintojen viivästyvän opiskelijasta riippumattomista syistä ja viittaa erityisesti opiskelijan heikkoon toimeentuloon, väärään opiskelualan valintaan ja terveydellisiin syihin opintojen viivästymisen syinä. Yliopisto-opiskelijoista maisterintutkinnon suorittaa seitsemän vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta alle puolet opiskelijoista. Ohjeellinen suoritusaika tutkinnolle on viisi vuotta. Opiskelijoiden toimeentulon turvaava opintotukijärjestelmä kuuluu Suomessa maailman anteliaimpiin. Tästä huolimatta opintojen edistyminen on Suomessa kansainvälisesti vertaillen hidasta ja opiskelijoiden opintoihinsa käyttämä aika vähäinen. Opintotukijärjestelmän uudistaminen 1990-luvun alussa lainapainotteisesta opintorahapainotteiseksi ei odotuksista huolimatta nopeuttanut opintoja. Opintolainan käyttö on meillä kansainvälisesti katsottuna vähäistä. Opintojen aikainen työssäkäynti mainitaan usein keskeiseksi opintoja viivästyttäväksi syyksi, mutta Suomessa myös nuorena ja nopeasti valmistuneet työskentelevät usein opintojensa ohessa ilman, että työskentely hidastaa opintoja. Väärän opiskelualan valinta on usein opintoja viivästyttävä tekijä, josta aiheutuvaan viivästymiseen on syytä vastata kehittämällä joustavia tapoja opintoalan vaihtamiseen korkeakoulujen sisällä ja välillä. Terveydelliset syyt tulee ehdottomasti ottaa huomioon kannustettaessa opiskelijoita opintojen ripeään loppuun saattamiseen, jotta sairauden takia opinnoissa viivästyneet saavat myös oikeudenmukaisen kohtelun. Yliopisto-opiskelijoiden tulisi lisätä viikoittaista opiskeluaikaansa kolmanneksella saavuttaakseen tavoitteena olevan opiskelurytmin. Tällä hetkellä opintojen nopeuteen liittyvät kannustimet toteutuvat pääasiallisesti opintotukijärjestelmän kautta, mikä tarkoittaa kannustinten kohdistuvan käytännössä yksinomaan niihin opiskelijoihin, joiden on toimeentulonsa turvaamiseksi turvauduttava opintotukeen. Niihin opiskelijoihin, jotka eivät nosta opintotukea, ei tällä hetkellä käytännössä kohdistu mitään kannustimia. Opintoaikojen rajausta koskevaa lainsäädäntöä on yliopistoissa sovellettu niin, että harkinnanvarainen jatkoaika on myönnetty kaikille sitä hakeneille. Työurien pidentämiseksi opintojen nopeuttaminen on yhä tarpeen. Samalla on kohtuullista, että opiskelijoille asetetaan myös opintojen etenemiseen liittyviä velvoitteita. Koko sosiaaliturvajärjestelmä perustuu siihen, että esimerkiksi työttömät ovat työmarkkinoiden käytettävissä. Järjestelmän yleisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi on kohtuullista, että ne, joiden koulutus maksetaan yhteisistä varoista, myös suorittavat aktiivisesti opintoja, eivätkä kannustimet kohdistu ainoastaan heikommassa taloudellisessa asemassa oleviin.

Aloitteet

96

Jyrkkä ei yliaikamaksuille

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Opiskelijoiden valmistumista halutaan nopeuttaa ja keskusteluun ollaan nostamassa myös nk. ”yliaikamaksuja” tai ”viivästyvien opiskelijoiden lukukausimaksuja” valmistumisen nopeuttamiseksi.

Yliaikamaksut eivät ole todellinen keino puuttua opiskelujen hitaaseen edistymiseen. Asenne, jota opiskelijoita kohtaan osoitetaan, viestii kylmyydestä ja ajattelemattomuudesta. Opintojen pitkittymisen taustalla on aina jokin syy. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että opiskelija ei pysty maksamaan vuokraansa käymättä töissä opintojensa ohella, opinnot eivät vastaa opiskelijan odotuksia tai opiskelijalla on terveydellisiä ongelmia, jotka vaikeuttavat opiskelua. Ensisijaisesti pitäisi pyrkiä puuttumaan näihin syihin ja edistämään opiskelijoiden valmistumista kattavilla opiskelun tukipalveluilla. Nopeasta valmistumisesta voi palkita, mutta nopean valmistumisen ei tule olla itseisarvo.

Yliaikamaksut eivät myöskään motivoi suorittamaan kesken jäänyttä tutkintoa loppuun, vaan päinvastoin nimenomaisesti jättämään sen kesken.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP vastustaa opiskelijoihin kohdistettavia yliaikamaksuja ja muita samankaltaisia opintojen viivästymiseen liitettäviä sanktioita.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 116