Puoluekokousaloite 141

  • 141 Valtion lopetettava pariskuntien eriarvoistaminen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous pitää perusteltuna, että yhdenvertaisuuden periaatetta lainsäädännössämme vahvistetaan ja avioliittolaki muutetaan sukupuolineutraaliksi. Puoluekokous katsoo kuitenkin, että vihkioikeuden säilyttäminen myös tietyillä uskonnollisilla yhdyskunnilla ei sinänsä vaaranna yksilöiden yhdenvertaisuutta ja on siten edelleen perusteltua. Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen 142.

Toteutuminen

Tasa-arvoisella, eli ns. sukupuolineutraalilla avioliittolailla tarkoitetaan lakimuutosta, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat parit voisivat mennä naimisiin keskenään. Käytännössä muutos tarkoittaisi sitä, ettei avioliittoa enää määriteltäisi vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Laki antaisi samaa sukupuolta oleville pareille mahdollisuuden avioitua ja poistaisi näin osaltaan monia kummallisia tilanteita, joihin laki rekisteröidyistä parisuhteista on johtanut. Rekisteröity parisuhde poikkeaa oikeudellisesti avioliitosta käytännössä vain ulkoisen adoptio-oikeuden ja yhteisen sukunimen saamisen osalta.

Muutosta asiaan ajoi lakialoitteen muodossa kaikista hallituspuolueista paitsi Kristillisdemokraateista koostunut ryhmä. Aloite sai taakseen 76 kansanedustajaa ja runsaasti mediahuomiota. Eduskunta ei kuitenkaan ottanut käsittelyyn tasa-arvoista avioliittolakia, sillä lakialoite hävisi eduskunnan lakivaliokunnassa pidetyn äänestyksen äänin 8-9.

Lakivaliokunnan äänestystuloksen jälkeen perustettiin Tahdon2013 kansalaisaloitekampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Aloitteen keräysaika päättyi 19.9.2013. Tähän mennessä aloite sai taakseen huimat 164 000 nimeä. Aloite oli eduskunnan lähetekeskustelussa 20. helmikuuta 2014. Tällä hetkellä aloite on lakivaliokunnan käsittelyssä. Tahdon 2013 teetti Taloustutkimukselle gallupin, jonka mukaan 58 prosenttia suomalaisista ja 72 prosenttia SDP:n kannattajista tukee tasa-arvoista avioliittolakia.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous pitää perusteltuna, että yhdenvertaisuuden periaatetta lainsäädännössämme vahvistetaan ja avioliittolaki muutetaan sukupuolineutraaliksi. Puoluekokous katsoo kuitenkin, että vihkioikeuden säilyttäminen myös tietyillä uskonnollisilla yhdyskunnilla ei sinänsä vaaranna yksilöiden yhdenvertaisuutta ja on siten edelleen perusteltua. Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen 142.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 141-142 Aloitteissa esitetään avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi siten, että se avattaisiin myös samaa sukupuolta oleville pareille. Lisäksi toisessa aloitteessa esitetään vihkimisoikeuden keskittämistä maistraateille tasa-arvon korostamiseksi. Vuoden 2010 puoluekokous päätti, että yhdenvertaisuuden periaatetta lainsäädännössämme tulee vahvistaa ja avioliittolaki muuttaa sukupuolineutraaliksi. Lisäksi vuonna 2005 puoluekokous linjasi, että virallistetuissa parisuhteissa elävien parikumppaneiden lasten oikeudellinen ja sosiaalinen asema tulee turvata. Sukupuolineutraali avioliitto on ollut jo pidempään todellisuutta Sydän-Euroopassa mm. Alankomaissa, Belgiassa ja Espanjassa. Suuri osa Euroopan maista mahdollistaa samaa sukupuolta oleville puolisoille parisuhteen rekisteröimisen, mikä takaa tiettyjä juridisia oikeuksia pariskunnalle varsin yhtäläisesti avioliittoon verrattuna. Sosialidemokraatit ovat olleet Ruotsissa ja Norjassa etunenässä ajamassa sukupuolineutraalia avioliittoa maiden avioliittolakeihin ja molemmissa Pohjoismaissa avioliittolakeja muutettiin sukupuolineutraaleiksi hiljattain. Esimerkiksi Ruotsin valtion päätöstä ymmärtää avioliitto sukupuolineutraalisti seurasi Ruotsin luterilaisen kirkon johtopäätös, että se seuraa samaa linjaa ja mahdollisti kirkollisen vihkimisen myös homopareille. Euroopan ulkopuolella sukupuolineutraali avioliittolaki on käytössä Kanadassa ja Etelä-Afrikassa. Suomessa laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä. Laki ei myöskään toistaiseksi salli perheen ulkoista adoptiota. Rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta nimilain säännöksiä puolison sukunimestä. Parisuhteensa rekisteröivät puolisot eivät voi ottaa yhteistä sukunimeä tai yhdistelmänimeä ilmoittamalla siitä rekisteriviranomaiselle. Automaattinen oikeus yhteiseen nimeen kuuluu vain avioliittoon. Ehkä merkittävin avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välinen ero on kuitenkin symbolinen. Rekisteröity parisuhde on avioliitosta erillinen oikeudellinen instituutio. Näin ollen samaa sukupuolta olevat parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan erisukupuolisten parien kanssa. Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää lainsäädännön olevan sukupuolineutraalia kaikkialla, missä sukupuolierityiselle kohtelulle ei ole riittäviä perusteluja. Nykyinen laki voi myös jättää perusteetta eriarvoiseen asemaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka eivät koe yksiselitteisesti olevansa naisia tai miehiä. Eduskunnassa on lisäksi keväällä 2012 vireillä tasa-arvoiseen avioliittolakiin tähtäävä lakialoite, jonka suuri joukko sosialidemokraattisia kansanedustajia on allekirjoittanut.

Aloitteet

141

Valtion lopetettava pariskuntien eriarvoistaminen

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Valtion tehtävä ei ole eriarvoistaa ihmisiä johtuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole asia, johon valtion tulisi puuttua lainsäädännöllä tai muutenkaan. Tämän vuoksi avioliittokysymyksissä laissa ei tule erotella ihmisiä sen mukaan, ovatko kyse homo- tai heteroparista.

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

SDP tulee tekemään kaiken voitavansa, että avioliittolaki muutetaan sellaiseksi, että heteropareilla on yhtäläiset juridiset oikeudet ja velvollisuudet kuin samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 162