Puoluekokousaloite 143

  • 143 Sukupuolen korjaamista koskeva laki uudistettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous seuraa suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä ja kansainvälistä kehitystä asiassa.  

Toteutuminen

Suomessa sukupuolen korjaamista koskeva laki hyväksyttiin vuonna 2002. Sukupuolen korjaus tarkoittaa, että ihminen saa toivomaansa lääketieteellistä apua kehon piirteiden naisellistamiseen tai miehistämiseen ja juridisen vahvistuksen omaksi kokemalleen sukupuolelle. Suomessa sukupuolen korjausta säätelevät ”laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta” ja siihen liittyvä asetus. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suositusten mukaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja naimattomuusvaatimus sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ovat ihmisoikeuksien vastaisia.

Asiasta ei ole mainintaa hallitusohjelmassa. Tästä huolimatta peruspalveluministeri Susanna Huovinen asetti 6.9.2013 translain muutoksesta vastaavan työryhmän. Työryhmän toimikausi kestää 30.9.2014 asti. Työryhmässä on mukana edustajia muun muassa oikeusministeriöstä, tasa-arvovaltuutetun toimistosta sekä seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa ajavista Setasta ja Trasekista. Ruotsin valtiopäivät poisti pakkosterilointivaatimuksen laista kesällä 2013.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous seuraa suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä ja kansainvälistä kehitystä asiassa.  

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että sukupuolen vahvistamista koskevaa ns. translakia (2002/563) uudistetaan siten, että laista poistetaan lisääntymiskyvyttömyysedellytys ja naimattomuusedellytys sukupuolen vahvistamisen yhteydessä. Asiasta ei ole olemassa aikaisempia puoluekokouspäätöksiä. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetussa laissa (2002/563, 1§ 1 momentin 1 kohta) edellytetään, että henkilö on lisääntymiskyvytön ennen kuin hänet voidaan vahvistaa kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty. Tasa-arvovaltuutettu on esittänyt, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan em. laista. Tasa-arvovaltuutettu on ehdottanut lakimuutosta otettavaksi hankkeeksi Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittiseen toimintaohjelmaan. Euroopan Neuvosto on antanut suosituksen ”Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity”, jonka mukaan lisääntymiskyvyttömyys ei saisi olla edellytyksenä vaihdettaessa sukupuolta (suosituksen kohta 20: ”Prior requirements, including changes of a physical nature, for legal recognition of a gender reassignment, should be regularly reviewed in order to remove abusive requirements. “). Euroopan Neuvoston ihmisoikeuskomissaari on myös ottanut kantaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimukseen ihmisoikeusloukkauksena. Voimaan tullessaan vuoden 2002 laki ja asetus transsukupuolisten hoitamisesta vastasi sangen hyvin odotuksia. Ajan myötä uudenlaisia ryhmiä ja tarpeita on ilmaantunut. Lakia muutettaessa esitetyllä tavalla ei täyteen tasa-arvoon kuitenkaan päästäisi, koska siinä miehen sosiaalisen identiteetin saaneella syntymästään fyysisesti naisella säilyisi mahdollisuus synnyttää, mutta miehestä naiseksi muutetulla ei tuota mahdollisuutta ole. Näin pitkälle lääketieteen keinot eivät ole kehittyneet, vaikka sukupuolenkorjaushoidoissa on tapahtunut merkittäviä teknisiä edistysaskelia. Transsukupuolisilla on samat juridiset oikeudet kuin muillakin – mukaan lukien adoptio-oikeus. Tämä mahdollistaa perheen perustamisen jo nykyisen lainsäädännön nojalla.

Aloitteet

143

Sukupuolen korjaamista koskeva laki uudistettava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Suomessa sukupuolen korjaamista koskeva laki hyväksyttiin vuonna 2002. Sukupuolen korjaus tarkoittaa, että ihminen saa toivomaansa lääketieteellistä apua kehon piirteiden naisellistamiseen tai miehistämiseen ja juridisen vahvistuksen omaksi kokemalleen sukupuolelle. Suomessa sukupuolen korjausta säätelevät "laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta" ja siihen liittyvä asetus. Lain nimi on vanhahtava, oikea termi on transsukupuolinen.

Nykyisessä laissa sukupuolen vahvistamisen edellytyksinä ovat lääkärintodistus siitä, että henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa, lisääntymiskyvyttömyys, täysi-ikäisyys, Suomen kansalaisuus tai asuinpaikka Suomessa sekä naimattomuus tai puolison suostumus parisuhdemuodon muutokseen.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suositusten mukaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja naimattomuusvaatimus sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ovat ihmisoikeuksien vastaisia. Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen mukaan sukupuolen vahvistamisen ehtoja, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta, pitää tarkastella ihmisoikeusnäkökulmasta. Yogyakartan periaatteiden mukaan oikeus tunnustamiseen lain edessä merkitsee sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden kohdalla oikeutta tulla tunnustetuksi lain edessä omaksi kokemassaan sukupuolessa, ja mitään virallista asemaa, kuten avioliittoa tai vanhemmuutta, ei saa käyttää estämään henkilön sukupuoli-identiteetin juridista tunnustamista.

Useissa Euroopan maissa, kuten Portugalissa ja Saksassa, on jo luovuttu lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä sukupuoltaan korjaavan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta. Esimerkiksi tasa-arvovaltuutettu totesi, ettei transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään ei toteudu Suomessa. Ongelmana on vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä eli sterilisaatiosta ennen, kuin uusi juridinen sukupuoli voidaan vahvistaa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP vaatii sukupuolen korjaamista koskevaa lakia uudistettavaksi ajanmukaisemmaksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 163