Puoluekokousaloite 134

  • 134 Luovutaan kesäajasta

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP toimisi siten, että kesäaikaan siirtymisestä luovuttaisiin. Asiasta ei ole olemassa aiempia puoluekokouspäätöksiä. Suomessa on noudatettu kesäaikaa yhtäjaksoisesti vuodesta 1981 lähtien, siis jo 14 vuotta ennen Euroopan unioniin liittymistä. Kesäajan käytöllä on pyritty käyttämään hyväksi valoisaa aikaa ja sitä kautta saamaan aikaiseksi säästöjä. Kesäajan vaikutuksia on selvitetty useaan eri otteeseen. Kesäaikaa on perusteltu sillä, että ihmisten valveillaoloaikaa saadaan sovitetuksi keskemmälle vuorokauden valoisaa aikaa. Näin säästetään muun muassa energiaa. Kesäajan tarkoitusta kuvaa sen englanninkielinen nimi "Daylight Saving Time" (päivänvaloa säästävä aika). Kesäajasta on arvioitu olevan myös liikenneturvallisuushyötyjä, sillä suurin osa onnettomuuksista aiheutuu pimeällä. Toisaalta kellojen siirron yhteydessä julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella voi päätellä, että moni suomalainen pitää järjestelmää hankalana ja turhana. Kesäaikaan siirtyminen saattaa sekoittaa esimerkiksi vuorotyöläisen rytmiä. Kellojen siirtämisellä on myös vaikutuksia liikennejärjestelyihin, ja se aiheuttaa katkoksia myös pankkien palveluissa. Toimivalta kesäaika-asioissa Euroopan unionissa kuuluu jäsenvaltioiden sijaan unionille. EU:ssa kesäajasta on säädetty direktiivillä. Voimassa oleva ns. kesäaikadirektiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston 19.1.2001 antama direktiivi kesäaikasäännöksistä (2000/84/EY). Suomi on unionin jäsenvaltiona ollut velvollinen panemaan direktiivit täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään. Suomessa kesäajasta on säädetty asetuksella. Voimassa oleva valtioneuvoston asetus kesäajasta (753/2001) vastaa sisällöltään edellä mainittua kesäaikadirektiiviä 2000/84/EY. Unionin jäsenvaltiona Suomi ei voi luopua kesäajasta yksipuolisesti. Suomi voisi kuitenkin halutessaan toimia aktiivisesti, jotta EU:ssa päätettäisiin yhdessä luopumisesta. Asian edistäminen kuuluisi valtioneuvostossa liikenneministeri Merja Kyllöselle. Ministeri on joulukuussa 2011 antamassaan vastauksessa (KK 301/2011 vp) todennut, että liikenne- ja viestintäministeriö ei näe tässä vaiheessa olevan tarvetta tehdä aloitetta Euroopan unionin piirissä kesäajasta luopumiseksi.

Aloitteet

134

Luovutaan kesäajasta

Raahen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Raahen Sosialidemokraatit ry esittää, että

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen tulee toimia siten, että kesäajasta luovutaan. Käytäntö on vanhentunut eikä sillä saavuteta tavoiteltuja energian ym. säästöjä.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 155