Puoluekokousaloite 133

  • 133 Euroopan unionin vahvistettava yhteistä puolustustaan

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous velvoittaa puolueen toimivan Euroopan unionin puolustuspolitiikan yhteistyön ja vahvistamisen puolesta. Tätä kehitystä edistettäessä pitää huomioida nopean toiminnan joukkojen käytön mahdollistaminen ja kehittäminen suuremmaksi yksiköksi.

Toteutuminen

SDP on ollut luomassa linjaukset valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon vuonna 2012. Siinä EU:n asemassat laajemmin globaalitoimijana ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa todetaan mm. seuraavaa: ”EU:n vahvistuminen globaalina toimijana edellyttää sen monipuolisen politiikkavalikoiman tehokkaampaa käyttöä ulkosuhteissa. Ulkosuhdepolitiikkaan kuuluvat muun muassa yhteinen kauppapolitiikka ja kehityspolitiikka sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sen osana yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Myös EU:n sisäiset politiikat ja niiden ulkoiset ulottuvuudet ovat tärkeitä välineitä unionin globaalissa toiminnassa esimerkiksi ympäristö- ja ilmastokysymyksissä ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Lissabonin sopimuksen luomat rakenteet lisäävät mahdollisuuksia vahvistaa EU:n roolia sekä ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta, yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta.”

 ”Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttavuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi kyettävä luomaan yhteinen strateginen näkemys, joka määrittää keskeiset ulkopoliittiset kysymykset, yhteiset tavoitteet ja niiden tärkeysjärjestyksen. Pitkällä aikavälillä vahvalle yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ei ole vaihtoehtoa, mikäli EU haluaa säilyttää kykynsä vastata globaaleihin turvallisuushaasteisiin.”

Joulukuun Eurooppa-neuvoston pääteemana on laajasti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen ja puolustusyhteistyö. Suomi on asiassa ollut aktiivinen.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous velvoittaa puolueen toimivan Euroopan unionin puolustuspolitiikan yhteistyön ja vahvistamisen puolesta. Tätä kehitystä edistettäessä pitää huomioida nopean toiminnan joukkojen käytön mahdollistaminen ja kehittäminen suuremmaksi yksiköksi.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa vaaditaan yhtenäistä puolustuspolitiikkaa Euroopan unionille sekä kehotetaan pitämään ns. nopean toiminnan joukot yhtenä vaihtoehtona EU:n kriisinhallinnassa. Unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tiivistäminen on ollut kantava osa SDP:n turvallisuuspoliittista linjaa. Vuoden 2009 eurovaaliohjelman mukaan SDP haluaa "lisätä puolustusyhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja tehostaa kriisienhallintayhteistyötä." EU:n puolustusyhteistyön kehittäminen on kuitenkin käytännössä osoittautunut hankalaksi jäsenmaiden erilaisten näkemysten vuoksi. EU:n nopean toiminnan joukoille, joihin Suomikin on osallistunut, ei ole toistaiseksi löytynyt tehtäviä. Niiden rooli on kuitenkin jatkossakin todettu hyödylliseksi ja ne voivat parhaimmillaan toimia EU:n tiivistyvän puolustuspolitiikan apuvälineenä. Ennen kaikkea EU tarvitsee puolustuspolitiikkansa tueksi aiempaa nopeammin ja tehokkaammin muodostettavia yhteisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia kantoja.

Aloitteet

133

Euroopan unionin vahvistettava yhteistä puolustustaan

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Euroopan unionilla on omat nopean toiminnan joukkonsa, jonka päivystysvuoroihin Suomi on osallistunut vuosina 2007 ja 2008. Joukkoja ei ole kuitenkaan käytetty yhdessäkään konfliktissa. Muun muassa Yhdysvaltojen suunnatessa katsettaan enenevissä määrin Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle ja Suomen itänaapurin keskittäessä joukkojaan länsirajoilleen pitää Euroopan unionin kehittää puolustuspolitiikkaansa uskottavampaan suuntaan. Tulevina vuosina nopean toiminnan joukkojen käyttäminen pitää säilyttää yhtenä mahdollisuutena, mikäli konflikti kärjistyy kyseistä toimea vaativaksi. Onnistuneella konfliktin ratkaisulla tai interventiolla voidaan nostaa Unionin painoarvoa globaalisti sekä kehittää tiiviimpää yhteistyötä ulkopolitiikan alueella.

Nopean toiminnan joukot mahdollistavat Suomelle oman armeijan iskukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen. Lisäksi eri operaatioiden kautta pystyttäisiin huomioimaan mahdolliset puutteet omassa puolustuksessa. Operatiivisten hyötyjen rinnalla pitää korostaa, Suomen poliittisen painoarvon kasvamista puolustushallinnon alalla.

Euroopan unionin pitää korostaa kaikissa tulevissa operaatioissa legitimiteetin olevan kansainvälisten lain mukainen ja nopean toiminnan joukkojen käyttöä on pidettävä viimeisenä oljenkortena. Nopean toiminnan joukkojen määrän lisäämistä on myös syytä tarkastella yhtenä vaihtoehtona sen painoarvon kasvattamiseksi. Nykyinen 1500 sotilaan joukkoa pitäisi olla mahdollisuus kasvattaa prikaatin kokoiseksi, jotta joukosta tulisi vahvempi osasto.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen toimivan Euroopan unionin puolustuspolitiikan yhtenäistämisen ja vahvistamisen puolesta. Tätä kehitystä edistettäessä pitää huomioida nopean toiminnan joukkojen käytön mahdollistaminen ja kehittäminen suuremmaksi yksiköksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 153