Puoluekokousaloite 135

  • 135 Lasten uskonnonvapaudesta tehtävä todellinen vapaus

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous pitää perusteltuna, että nuoren henkilön uskonnonvapautta kunnioitetaan ja ikärajaa uskonnollisesta yhdistyksestä eroamiselle alaikäisenä ilman huoltajan suostumusta lasketaan 16 vuoteen.

Toteutuminen

Vuodelta 2003 peräisin olevan uskonnonvapauslain mukaan viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. 15—17-vuotias lapsi saa tehdä oma-aloitteisesti uskonnollisia valintoja, mutta vanhemmat voivat 1) estää häntä liittymästä uskonnolliseen yhdyskuntaan, ja 2) estää häntä eroamasta uskonnollisesta yhdys-kunnasta siihen asti kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta. Tällä hetkellä uskonnonvapauslakiin ei ole valmisteilla muutoksia. Uskonnonvapauslain muuttaminen kuuluisi valtioneuvostossa kirkollisasioista vastaavan sisäasiainministeri Päivi Räsäsen valmisteluun eikä siitä syystä ole oletettavissa asian suhteen aktiivisuutta ikärajan laskemiseksi. Sisäasiainministeriä seuraa hallituksessa Lauri Ihalainen.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous pitää perusteltuna, että nuoren henkilön uskonnonvapautta kunnioitetaan ja ikärajaa uskonnollisesta yhdistyksestä eroamiselle alaikäisenä ilman huoltajan suostumusta lasketaan 16 vuoteen.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 135-136 Aloitteissa esitetään, että uskonnonvapauslakia muutettaisiin siten, että uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta tulisi voida päättää 15 vuotta täytettyään itsenäisesti. Aloite 135 korostaa uskonnonvapautta siitä näkökulmasta, että nuoren tulisi voida liittyä haluamaansa uskontokuntaan 15 vuotta täytettyään, eikä vanhempien tulisi tätä ennen voida päättää lapsensa liittämisestä tiettyyn uskontokuntaan. Aloite 136 puolestaan korostaa nuoren itsenäistä mahdollisuutta erota uskontokunnasta ilman vanhempiensa suostumista 15 vuotta täytettyään. Asiasta on puoluekokouspäätös vuodelta 2010. Aloitteet ovat molemmat pitkälti sen mukaisia. Voimassa olevan uskonnonvapauslain mukaan henkilö voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilmoittamalla eroamisesta maistraatille. Uskonnonvapauslain 4 §:n nojalla maistraatin on lähetettävä uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneelle vahvistus eroamisesta. Tällä hetkellä lain mukaan alle 18-vuotiaan eroamisilmoitus uskonnollisesta yhdyskunnasta edellyttää huoltajien suostumuksen. Sen sijaan alle 16-vuotiaan uskontokuntaan liittämisen kieltäminen ei liene tarkoituksenmukaista, sillä vanhemmilla on oikeus kasvattaa lapsensa oman uskontonsa mukaisesti ja tekninen uskontokuntaan liittämisen kieltäminen ei vaikuttaisi lapsen kasvattamiseen perheen sisällä vanhempien uskonnon tai uskonnottomuuden periaatteiden mukaisesti. Kansainvälisen oikeuden ja mm. lasten oikeuksien sopimuksen nojalla alle 18-vuotiaalla lapsella on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin. Liittymisoikeuteen mielletään yleisesti kuuluvan myös negatiivinen oikeus, eli oikeus halutessaan erota yhdistyksestä. Toistaiseksi uskonnollisista yhdistyksistä eroamista rajoittaa myös alaikäisen lapsen vanhempien mielipide. Eduskunnan hyväksymä laki kirkollisvaalien äänestysikärajan alentamisesta päästi 16 vuotta täyttäneet vaaliuurnille vuoden 2010 seurakuntavaaleissa. Äänestysikärajan laskeminen kirkollisissa vaaleissa on mahdollistanut kirkon toimintaan osallistuvan aktiivisimman ikäryhmän, eli 16-vuotiaiden osallistumisen kirkolliseen päätöksentekoon. Ikäryhmän aktiivisuuteen vaikuttaa rippikoulu, jonka päätyttyä monet nuoret osallistuvat aktiivisesti seurakuntien toimintaan. Kun 16-vuotiailla on nyt itsenäinen ja huoltajistaan riippumaton oikeus vaikuttaa ja toimia kirkon sisällä, päätettiin vuoden 2010 puoluekokouksessa, että vastaava ikä on looginen vastine itsenäiselle päätöksenteko-oikeudelle myös uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiselle. Siten vuoden 2010 puoluekokous piti perusteltuna, että uskonnonvapautta kunnioitetaan ja ikärajaa uskonnollisesta yhdistyksestä eroamiselle alaikäisenä ilman huoltajan suostumusta lasketaan 16 vuoteen. Puoluehallitus esittää vuoden 2012 puoluekokoukselle, että uskonnonvapautta kunnioitetaan ja ikäraja uskonnollisesta yhdistyksestä eroamiselle 16 ikävuoteen lasketaan edellisen puoluekokouspäätöksen mukaisesti ja äänestysikää vastaavasti.

Aloitteet

135

Lasten uskonnonvapaudesta tehtävä todellinen vapaus

Viitasaaren Demarit ry:n jäsen Sonja Kekkosen ja Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsen Salla Saarasen aloite

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tällä hetkellä lapsen oikeus uskonnonvapauteen ei Suomessa toteudu. Vuonna 2010 Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 78,2 % suomalaista (vuonna 2009 79,7 %) ja samana vuonna syntyneistä 79,3 % kastettiin Evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi (vuonna 2009, 80,7 %). Suomalaisista noin 1,1 % kuuluu puolestaan ortodoksiseen kirkkokuntaan.

Valtaosa suomalaisista kuuluu kirkkoon, koska vanhemmat päättävät lastensa puolesta uskonnollisesta vakaumuksesta. Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että nykyisen uskonnonvapauslain mukaan vasta 18-vuotias on vapaa eroamaan uskontokunnasta itsenäisestä ilman vanhempien suostumusta. On ristiriitaista, että 16-vuotiaat ovat äänioikeutettuja kirkollisvaaleissa, mutta eivät ole oikeutettuja päättämään kyseiseen uskontokuntaan kuulumisesta tai siitä eroamisesta.

Jotta lasten uskonnonvapaus realisoituu todelliseksi vapaudeksi tyhjän julistuksen sijaan, on uskonnosta päättäminen annettava jokaisen kansalaisen itsensä valtaan, samoin kuin poliittisesta osallistumisesta päättäminen. Siksi alaikäisten liittäminen uskonnollisiin yhdyskuntiin kehitysvaiheessa, jossa he eivät vielä pysty muodostamaan näkemyksiään itsenäisesti tai ilmaisemaan niitä, on lopetettava.

Viitasaaren Demarit ry:n jäsen Sonja Kekkonen ja Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsen Salla Saaranen esittävät, että

Sosialidemokraattinen puolue tuo voimakkaasti yhteiskunnallisen keskustelun agendalle lasten perustavan oikeuden olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan ja sitoo SDP:n kansanedustajat toimimaan puolueen arvojen mukaisesti muuttaen uskonnonvapauslakia siten, että uskontokuntaan voi kuulua vasta 15 vuotta täytettyään.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 155