Puoluekokousaloite 138

  • 138 Julkishallinnon IT-ohjelmien yhteensopivuus

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen, että kaikissa valtionhallinnon tietojärjestelmien hankinnoissa edellytetään tiedonsiirron rajapintojen avoimuutta.

Toteutuminen

Kuluvalla vaalikaudella valtiovarainministeriön alaisuuteen on perustettu koko julkisen sektorin tietoliikenne- ja tietoteknisiä asioita suunnitteleva ja hallinnoiva JulkICT yksikkö.  Vuonna 2011 eduskunta hyväksyi uuden Tietohallintolain, joka antaa tälle yksikölle laajat valtuudet ohjata julkisen sektorin ICT-hankkeita ja niiden käytännön toteutusta. Kohteena on erityisesti valtion hallinto, mutta laki antaa osittaiset valtuudet myös kuntien ohjaukseen, silloin kuin ne hoitavat niille lainsäädännössä osoitettuja julkisia velvoitteita.

Yksikön toteuttamissa hankkeissa lähdetään yleensä tekniikkaneutraalisuudesta ja hankkeiden toteutus pyritään varmistamaan myös avoimia rajapintoja ja lähdekoodeja hyödyntäen. Joissakin isoimmissa hankkeissa on käytännön syistä pakko tukeutua myös ns. suljettujen järjestelmien hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi. Kilpailutuksia pyritään toteuttamaan siten, että myös pienemmillä yrityksillä olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuun ainakin osana isompia tarjouskonsortioita.

JulkICT-yksikön työn yhteydessä on valtioneuvoston linjauksen mukaisesti valmisteltu kaikki julkiset ja osittain myös yksityiset sähköiset palvelut yhdistävän palveluväylän viitearkkitehtuuri. Palveluväylä on tiedonvälityskanava, johon yhdistetään mm. keskeisimmät kansalliset tietovarannot eli rekisterit ja niiden ristiin ja yhteiskäyttö mahdollistetaan. Tällä tavoin kyetään tehostamaan toimintaa ja ehkäisemään samojen asioiden monenkertaista tallentamista. Palveluväylä mahdollistaa myös palveluiden käyttäjien palvelemisen ns. yhden luukun periaatteella. Palveluista kyetään täten saamaan selkeästi käyttäjäystävällisempiä.

Palveluväylän keskeinen tekninen alusta toteutetaan hyödyntäen yhteistyötä Viron kanssa. Virossa on toiminut jo useamman vuoden vastaava palveluväylä nimellä X-Road. Viro on sitoutunut luovuttamaan teknisen alustan avoimeen lähdekoodin Suomen käyttöön maksutta edellyttäen kuitenkin, että maat kehittävät yhteiselle alustalle yhteisiä palveluita. Molempien maiden veroviranomaiset ovat jo aloittaneet yhteisen pilotin, jossa maiden verotiedot avataan ristiin kummankin maan veroviranomaisille.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen, että kaikissa valtionhallinnon tietojärjestelmien hankinnoissa edellytetään tiedonsiirron rajapintojen avoimuutta.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että valtionhallinnon kaikissa järjestelmähankinnoissa ja erityisesti kuntien vastuulla olevissa sosiaali- ja terveydenhuollon perusjärjestelmien hankinnoissa edellytetään tiedonsiirron avoimuutta. Asiasta ei ole olemassa aiempia puoluekokouspäätöksiä. Eduskunta on edellyttänyt kirjelmässään EK 21/2008 vp, että julkishallinnon ja sen sisällä ensimmäisenä terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuus, yhteiset sovelluspalvelut ja avoimet rajapinnat taataan siten, että tietojärjestelmien välinen tiedonvaihto toteutuu saumattomasti. Näitä tavoitteita ja linjauksia ollaan toteuttamassa parhaillaan rakentamalla kansallista potilastiedon (eArkisto) ja lääkitystiedon (Reseptikeskus) tietovarastoa (KanTa, Kansallinen terveysarkisto), johon paikalliset sekä yksityisen että julkisen sektorin palvelunantajien omat potilastietojärjestelmät lähettävät ja josta hakevat standardien mukaista tietoa. Terveydenhuollon palvelunantajat, esimerkiksi terveyskeskukset, sairaanhoitopiirit tai yksityiset lääkärikeskukset, kilpailuttavat ja hankkivat itsenäisesti omat järjestelmänsä. Valtio ei pysty puuttumaan näihin hankintoihin sinänsä, mutta on asettanut lainsäädännöllä (159/2007, 61/2007) vaatimuksia niissä käytettäviin standardeihin ja tietoturvaan liittyen. Näiden Kansalliseen terveysarkistoon liittymiseen vaadittavien teknisten ja tietosisältöön liittyvien standardien määrittely, käytöstä sopiminen ja niiden toteuttaminen paikallisissa potilastietojärjestelmissä on ollut työlästä ja aikaa vievää, mutta tulevaisuuden tiedonsiirron sujuvuuden kannalta tärkeää työtä. Lopputuloksena kaikille mahdollistetaan pääsy omiin potilastietoihinsa ja niiden käyttöä koskeviin lokitietoihin sekä luotettavaan terveysinformaatioon. Potilastieto on myös hoitavien ammattilaisten käytössä, mikäli potilas ei ole sitä kieltänyt. Sama tavoite koskee jatkossa myös sosiaalihuollon tietoja. Vaatimus tiedon ja tietoliikenteen standardoinnista edistää IT-markkinoiden avoimuutta ja mahdollistaa tietojärjestelmien helpomman uusimisen.

Aloitteet

138

Julkishallinnon IT-ohjelmien yhteensopivuus

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Valtionhallinnon IT-ohjelmistot eivät ole yhteensopivia. Esimerkiksi monet kunnat ovat tehneet laajoja hankintoja ilman, että ohjelmien yhteensopivuutta on hankintavaiheessa mietitty.

Siksi olisi tärkeää, että julkisen hallinnon IT-ohjelmistojen hankintoihin tulisi ehto avoimista tiedonsiirtorajapinnoista ja, että valtio perustaa riippumattoman asiantuntijaryhmän luomaan yleisen avoimuusehdon mainittujen hankintojen tarjouskilpailuihin liitettäväksi.

Tavoitteena on, että informaatiota voidaan turvallisesti ja sujuvasti lähettää järjestelmältä toiseen, ilman, että se aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia ja aikaviiveitä.

Koska IT-hankinnat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, tämän yleisen edellytyksen ottaminen käytäntöön vaatii IT-teknistä ja strategista näkemystä sekä hankintajuridista asiantuntemusta.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

kaikissa järjestelmähankinnoissa ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon perusjärjestelmien hankinnoissa edellytetään järjestelmiltä avoimia ja valmiita rajapintoja.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 159