Puoluekokousaloite 112

  • 112 Metropolihallinto todeksi

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen kuntauudistuksen linjaukset huomioonottaen.

Toteutuminen

Valtiovarainministeriö on 4. lokakuuta 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä metropolihallinnosta. Alueella käynnistetään myös valtion erityinen kuntajakoselvitys. Metropolihallinnon päättävä elin tulisi olemaan vaaleilla valittu valtuusto. Metropolihallinto hoitaisi muun muassa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä metropolialueen kilpailukykyyn liittyviä tehtäviä.

Metropolilainsäädäntöä valmisteleva työryhmä luovutti väliraporttinsa 1.4.2014. Työryhmä ehdottaa raportissaan kahta vaihtoehtoista mallia metropolihallinnoksi. Työryhmä ehdottaa, että metropolihallinnosta ja sen tehtävistä säädetään omassa erillislaissa (metropolihallintolaki) sekä tehtäväkohtaisissa erityislaeissa. Metropolihallinnosta tulisi kaksikielinen viranomainen.

”Vähimmäistehtävät”-malliin sisältyvät ehdotukset niistä tehtävistä, jotka metropolihallinnolle tulisi vähintään osoittaa. Metropolihallinnon tehtävät olisivat tässä mallissa pääosin strategisia. Operatiivisia tehtäviä olisi myös jonkin verran, esimerkiksi joukkoliikenteen järjestäminen ja rakennuttamispalvelut. Metropolihallinnon toimivalta voisi tässä mallissa koskea laajempaa aluetta, johon kuuluisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Vihti, Mäntsälä, Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Riihimäki.

”Laajassa mallissa” metropolihallinnon tehtäväkokonaisuus olisi kattava ja toiminnallisesti eheä. Metropolihallinnon vastuulle kuuluisi sekä strategisia että operatiivisia tehtäviä. Operatiivisia tehtäviä olisivat  vähimmäistehtävät-mallin tehtävien lisäksi tien- ja kadunpito, metron ja mahdollisen jokeriradan hallinnointi, tuetun asuntotuotannon omistaminen sekä HSY:ltä siirtyvät vesi- ja jätehuollon operatiiviset tehtävät.

Tehtävien laajuuden ja merkittävyyden vuoksi työryhmä katsoo, että hallinnon tulisi rajoittua pienempään kuntajoukkoon. Metropolihallintoon kuuluisi siten niin kutsuttu metropolihallinnon ydinalue: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo.

Työryhmän väliraportti on lähtenyt lausunnoille. Työryhmä jatkaa ehdotuksen työstämistä hallituksen esityksen muotoon lausuntopalautteen pohjalta. Luonnoksen hallituksen esitykseksi on määrä valmistua 15.9.2014 mennessä.  Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn vuoden 2015 kevätistuntokauden alussa.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen kuntauudistuksen linjaukset huomioonottaen.

Puoluehallituksen lausunto

Metropolialueella SDP tarkoittaa 16 kunnan aluetta (nykyinen Helsingin seutu + Lohja ja Porvoo). Malli, joka pystyy samanaikaisesti hyödyntämään alueen voimavarat ja lisäämään yhteistä sitovaa päätöksentekoa, on metropolimalli. Sen lähtökohtana on, että metropolille luodaan yhteinen demokraattinen hallinto, jolle erikseen päätetään tehtävät, toimivalta ja hallintomalli. Metropolihallinnon päätökset olisivat kuntia sitovia. Metropolihallinnon tulisi ensisijaisesti edistää alueen yhdyskuntarakenteen eheää kehitystä ja keskittyä erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) asioihin. Samalla valtion ja kuntien kesken toteutettua aiesopimusmenettelyä erityisesti MAL- asioiden osalta on edelleen kehitettävä ja laajennettava. Hallituksen muodostamisvaiheessa SDP edellytti vahvasti sellaista hallitusohjelmakirjausta, jossa päätettäisiin erillisen metropolilain säätämisestä. Vaikeiden neuvottelujen jälkeen hallitusohjelmassa on päätetty selvittää mahdollisuudet erilliselle metropolilainsäädännölle. Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat 23.1.2011 metropolipolitiikan neuvottelukunnan edistämään metropolitiikkaa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Metropolipolitiikan ohjauksesta vastaa hallinnon ja aluekehityksen neuvottelukunta ja sen valmistelusta ja toteutuksesta kukin ministeriö omalla hallinnonalallaan.

Aloitteet

112

Metropolihallinto todeksi

Tikkurilan Työväenyhdistys ry:n aloite

SDP:n puoluehallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 16.6.2010 raportin Sykkivä sydän – suomalainen metropoli. Siinä hahmotellaan hyvin Helsingin seudun kehittämistä kansanvaltaisempaan suuntaan. Asiakirja on ainutlaatuinen kokonaisuus, jollaista ei löydy muilta puolueilta.

Tikkurilan Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaisi puoluehallituksen ja puolueen edustajat maamme hallituksessa toimiin puoluehallituksen 16.6.2010 hyväksymän asiakirjan linjausten.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 132