Puoluekokousaloite 117

  • 117 Liikuntapalveluita kaikille

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä jätti esityksensä liikuntalain uudistamiseksi maaliskuussa 2014 ministeri Arhinmäelle. Lain tarkoituksena on parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä.

Lakiin lisättäisiin säännökset lain soveltamisalasta ja tavoitteista sekä uudistettaisiin muun muassa valtion ja kunnan vastuita, alueellisen liikuntatoiminnan ja valtion liikuntaneuvoston tehtäviä sekä järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustusten myöntämistä koskevia säännöksiä.

Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä olisi vastata maan liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Valtion liikuntaneuvoston tehtävissä painottuisi valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi liikunnan alueella.

Kunnan tehtävänä olisi luoda edellytyksiä paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Kunnan tulisi kuulla asukkaita liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä arvioida kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. Muutoksella vahvistettaisiin liikunnan peruspalveluluonnetta.

Lainuudistuksella tuetaan järjestöjen valtionavustusten uudelleenarviointia. Valtionavustuksen piiriin hyväksymistä ja valtionavustuksen saamisen perusteita uudistetaan. Tänä vuonna harkinnanvaraista valtionavustusta sai 120 järjestöä.

Esitys on lausuntokierroksella, joka päättyy 13.5.2014. Uuden lain olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Monipuoliset, kuntien yksin tai yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa tarjoamat yhteiset liikuntapalvelut ovat hyvinvoinnin edistämisen yksi keskeinen keino.

Aloitteet

117

Liikuntapalveluita kaikille

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Liikunta on osa terveellistä ja täysipainoista elämää. Kuitenkaan nykyisillä markkinoilla liikuntapalvelujen hinta sekä tarjonta ja kansalaisen varallisuus eivät useinkaan kohtaa. Jo kansanterveyden kannalta on kestämätöntä, että kunnalliset liikuntapalvelut ovat usein liian heikosti saatavilla tai kapasiteetiltaan riittämättömät.

Nykyisenä säästöjen aikana kuntien tulee harkita tarkkaan, mihin rahansa käyttävät, ja liikuntapalvelut ovat valitettavan usein leikkuulaudalla. Ohjattu seuratoiminta nojaa kuitenkin vahvasti näiden palveluiden saatavuuteen ja edulliseen hintaan, ja niillä on suuri merkitys etenkin vähävaraisten kansalaisten mahdollisuuksille liikkua monipuolisesti. Näin palveluiden leikkaukset kohdistuvat etenkin lapsiin ja nuoriin sekä heikoimmin toimeentuleviin.

Tutkimukset osoittavat, että lapsena ja nuorena aktiivisesti liikkunut ihminen omaksuu aikuisenakin terveelliset elämäntavat. Liikunnalla on myös hyvin positiivisia vaikutuksia koulumenestykseen, esimerkiksi parantuneen keskittymiskyvyn ansiosta. Yleinen suositus on, että lapsen tulisi harrastaa liikuntaa vähintään tunti päivässä. Valitettavasti näihin tavoitteisiin ei tällä hetkellä ylletä, sillä kaksi koululiikuntatuntia on monelle lapselle ainoat liikuntatunnit koko viikossa. Tämän vuoksi kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole edellytyksiä oppia pitämään liikuntaa normaalina osana päivittäistä elämää.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen vaikuttamaan siihen, että kunnissa tarjotaan jatkossakin monipuolisia liikuntapalveluita, liikuntapaikkoja pidetään yllä ja kehitetään sekä urheiluseuroja tuetaan. Lisäksi koululiikuntaa on lisättävä suoraan vähentämättä kuitenkaan muun opetuksen määrää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 135