Puoluekokousaloite 118

  • 118 Lähialueyhteistyö turvattava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokouksen mielestä kansalaisjärjestötyöllä on suuri merkitys hyvien naapuruussuhteiden ja Venäjän tasapainoisen kehityksen kannalta. SDP toimii Suomen lähialueella Venäjällä tehtävän kansalaisjärjestöyhteistyön rahoituksen avaamiseksi. Entisen lähialueyhteistyön päättyminen ei saa merkitä kansalaisjärjestöyhteistyön kuihtumista.

Toteutuminen

Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyön toteuttaminen on vaikeampaa nyt kun sille ei voida enää myöntää valtionapua sitä koskevan valtioiden välisen sopimuksen puuttuessa. Venäjän aloitteesta sopimus muuttui Suomessa TEM:n hallinnoimaksi aluekehityssopimukseksi. Venäjä suhtautuu myös nykyisin epäilevästi kansalaisjärjestöjen ulkomailta saamaan taloudelliseen tukeen ja edellyttää järjestöjen erillistä rekisteröitymistä.

Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyölle ei ole määrärahoja budjetissa. Rajan ylittäviä yhteistyötarpeita kuitenkin edelleen on ja erityisesti pelastusalan yhteistyön jatkumisesta on kannettu raja-alueilla huolta. Suomalaiset ovat olleet vaikuttamassa siihen, että EU:n tukea ohjataan mm. Venäjän puolen tieyhteyden parantamiseen Parikkala-Syväoro-rajanylityspaikan kehittämiseksi. Hallituksen Venäjä-toimintaohjelma on parhaillaan valmisteilla UMn koordinoimana eri ministeriöiden yhteistyönä. Siinä yhteydessä käydään läpi myös kansalaisyhteiskunnan yhteistyömahdollisuudet.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokouksen mielestä kansalaisjärjestötyöllä on suuri merkitys hyvien naapuruussuhteiden ja Venäjän tasapainoisen kehityksen kannalta. SDP toimii Suomen lähialueella Venäjällä tehtävän kansalaisjärjestöyhteistyön rahoituksen avaamiseksi. Entisen lähialueyhteistyön päättyminen ei saa merkitä kansalaisjärjestöyhteistyön kuihtumista.

Puoluehallituksen lausunto

Kansalaisjärjestöyhteistyöllä on suuri merkitys lähialueen tasapainoisen kehityksen ja hyvien naapuruussuhteiden kannalta. Kansalaisjärjestöille suunnattu ulkoministeriön lähialueyhteistyön kansalaisjärjestömääräraha on tähän mennessä tarjonnut selvää lisäarvoa suhteessa muiden rahoittajien ohjelmiin kuten ENPI-ohjelmat ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kansalaisjärjestöohjelma. Näissä ohjelmissa on korkeat omarahoitusosuuden vaateet. UM:n ohjelma on mainittuja kevyempi hakemusmenettelyltään ja raportoinniltaan sekä helpommin kansalaisjärjestöjen hallinnoitavissa. Lähialueyhteistyön kansalaisjärjestömääräraha lakkautetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Uutta hakua vuodelle 2012 ei avattu lainkaan. Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet tukea kansalaisyhteiskunnan kehitystä Suomen lähialueella Venäjällä johtuen suomalaisen järjestökentän laajuudesta ja monipuolisesta asiantuntemuksesta sekä hyvistä yhteistyöverkostoista. Yhteistyöstä on muodostunut Euroopan mittakaavassa vilkasta järjestöjen välistä kumppanuutta rajan ylitse sosiaali- ja terveysalalla, ympäristökysymyksissä, kulttuurin saralla sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan ja verkostoitumisen kehittämisessä. Myös suomalais-ugrilainen yhteistyö on mukana järjestöjen toiminnassa. Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyön rahoittamisessa on järjestöjen näkökulmasta paljon hyvää: • monivuotiset hankkeet, kevyt hankehallinto sekä mahdollisuus laskea vapaaehtoistyötä omarahoitukseksi • tukee laajaa rajan ylittävää kansalaistoimijoiden verkostoitumista ja pitkäjänteistä kansalaisjärjestöjen Venäjä-yhteistyötä • Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyön rahoituksen päättyminen johtaa Suomessa laajamittaisen kansalaistasolla tapahtuvan Venäjä–yhteistyön huomattavaan supistumiseen. Harvassa järjestössä resurssit mahdollistavat Venäjä–yhteistyön jatkamisen oman rahoituksen turvin. Ulkoasiainministeriön teettämässä lähialueyhteistyön arvioinnissa nostettiin esille myös mahdollisuus rahoittaa Suomen omia aloitteita lähialueilla. Tämän toteuttaminen mahdollistaisi myös kansalaisjärjestöille suunnatun Suomen oman rahoitusvälineen avaamisen. Hallitusohjelmaan on kirjattu kansalaisyhteiskuntatason yhteistyön tukeminen Suomen ja Venäjän välillä.

Aloitteet

118

Lähialueyhteistyö turvattava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Ulkoministeriön päätös olla avaamatta hakemusta lähialueyhteistyön hankerahoitukselle vuodelle 2012 on shokki kansalaisjärjestöille, jotka toimivat Venäjän Karjalassa. Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää humanitaarista työtä Karjalassa sekä edistävät kanssakäymistä rajan puolin ja toisin. Karjala alkaa olla merkittävässä humanitäärisessä kriisissä talouden alamäen vuoksi - esimerkiksi sairaaloista ovat lääkkeet loppumassa ja lastenkodeissa lapsilla ei ole kunnollisia vaatteita.

Kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli tilanteen helpottamiseksi, sillä hankkeilla lievitetään tilannetta muun muassa talkootöin sekä antamalla koulutusta paikallisväestölle. Lähialueyhteistyö edistää myös suvaitsevaisuutta kulttuurivaihdon merkeissä ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista täällä Suomessa.

Lähialueyhteistyön on jatkuttava ja se on taloudellisesti turvattava myös valtion tasolla.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP nostaa lähialueyhteistyön tärkeyden ja kehittämisen julkiseen keskusteluun ja toimii yhteistyössä ulkoministeriön kanssa lähialueyhteistyön rahoituksen turvaamiseksi jatkossa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 137