Puoluekokousaloite 116

  • 116 Kansalaisten oikeus yhdenvertaisiin peruspalveluihin on taattava kaikissa kunnissa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

Jyrki Kataisen hallituksen toteuttaman kuntauudistuksen tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa.

Uudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla.

Sote-uudistuksella pyritään parantamaan peruspalvelujen saatavuutta muuttamalla rakenteita, koska vanhoilla rakenteilla ei pystytä tuottamaan uudenlaisia palveluja. Yhdenvertaiset ja kokonaisuutena johdetut palvelut antavat mahdollisuuden vastata kaikenikäisten ihmisten tarpeisiin ja kaventaa terveyseroja.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa kiinnitetään huomiota koko hyvinvoinnin kannalta keskeiseen asiaan.

Aloitteet

116

Kansalaisten oikeus yhdenvertaisiin peruspalveluihin on taattava kaikissa kunnissa

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n aloite

Peruspalvelujen kuten terveydenhoidon, postipalvelujen sekä pankkipalvelujen tulisi olla itsestään selvyys kaikille kansalaisille koko Suomen alueella.

Terveydenhuollossa potilasturvallisuus on vaarantunut Valviran henkilöstö- ja määrärahojen riittämättömyyden takia. Säästöohjelmien takia ei perusterveyden- ja vanhustenhuollon suhteen saa tapahtua heikennyksiä. Myös kuntaliitosten yhteydessä on varmistettava että matkat terveyspalveluihin eivät muodostu kohtuuttomiksi.

Postipalveluja on maakunnissa vähennetty ja keskitetty kuntakeskuksiin. Suurissa kaupungeissa postipalvelujen siirtäminen kauppoihin ja marketteihin sekä pakettiautomaatit ovat jo tätä päivää. Vanhuksille, sairaille, vammaisille, lapsiperheille ja autottomille nämä palvelut eivät ole helposti saavutettavissa. Lisämaksusta palveluja toki saa mutta kaikilla ei ole niihin varaa. Jotkut pankit kieltäytyvät antamasta käteistä rahaa asiakkaille vaan kaikkien pitää asioida automaateilla.

Olemmeko siis automaattien varassa. Ne ovat hyviä lisäpalveluina mutta eivät yksistään riitä. Vanhuksiamme hoitavat kohta robotit ihmisten sijaan.

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry esittää, että

hallitusvastuussa ollessaan SDP:n pitää puolustaa kansalaisten yhdenvertaista oikeutta peruspalveluihin eikä kuntarakenneuudistus saa heikentää niitä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 135