Puoluekokousaloite 217

  • 217 Utarbeta ett jämställdhetspolitiskt program för SDP

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteiden ehdotukseen tasa-arvo-ohjelman laatimisesta puolueelle. Ohjelman tulee käsitellä laajasti ja eri näkökulmista tasa-arvokysymyksiä. Beslutsförslag Partikongressen omfattar motionernas förslag att bereda ett jämlikhetspolitiskt program till partiet. Programmet bör bestå av en bred behandling av jämlikhetsfrågor ur olika synvinklar.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteiden ehdotukseen tasa-arvo-ohjelman laatimisesta puolueelle. Ohjelman tulee käsitellä laajasti ja eri näkökulmista tasa-arvokysymyksiä. Beslutsförslag Partikongressen omfattar motionernas förslag att bereda ett jämlikhetspolitiskt program till partiet. Programmet bör bestå av en bred behandling av jämlikhetsfrågor ur olika synvinklar.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 217-219 Aloitteissa 217 ja 218 ehdotetaan, että SDP asettaa työryhmän, joka saa tehtäväkseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän ohjelman laatimisen puolueelle. Aloitteessa 219 ehdotetaan, että puolue asettaisi työryhmän, joka saisi tehtäväkseen tasa-arvopoliittisen ohjelman laatimisen puolueelle. Sosialidemokraattisella puolueella on ollut vahva ote tasa-arvon edistämisessä aina työväenpuolueen perustamisesta saakka. Tasa-arvoja on edistetty käytännön politiikassa ja otettu valtavirtaisesti huomioon puolueen eri politiikkaohjelmissa, erityisesti puolueen työelämä- ja sosiaalipoliittisissa ohjelmissa sekä kannanotoissa. Puolue on myös osallistunut edustajiensa välityksellä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan työhön. Tasa-arvoasioita yhteen kokoavaa tuoretta ohjelmaa puolueella ei ole. Viimeisin erillinen puoluekokouksen hyväksymä tasa-arvo-ohjelma on ”Lyhyen tähtäyksen ohjelma miesten ja naisten tasa-arvon toteuttamiseksi” vuodelta 1974. Puoluekokouksessa on hyväksytty myös kannanotto ”Kannanotto sukupuolten välisestä tasa-arvosta” vuonna 1984. Sen jälkeen puolue on koonnut tasa-arvoasioita koskevia tavoitteitaan muistioihinsa vuodelta 2003 ”Sukupuolten tasa-arvoa vahvistettava” ja vuodelta 2006 ”Tasa-arvoa vahvistettava”. Tasa-arvopolitiikan kokonaisvaltaiselle tarkastelulle on tarvetta. Tämä voidaan toteuttaa osana työ- ja tasa-arvotyöryhmän työtä. Työryhmä voi tarvittaessa perustaa tehtävää varten valmistelevan jaoston. I motionerna 217 och 218 föreslås att SDP grundar en arbetsgrupp som får i uppdrag att bereda ett jämställdhetspolitiskt program till partiet. I motion 219 föreslås att partiet grundar en arbetsgrupp som får i uppdrag att bereda ett jämlikhetspolitiskt program till partiet. Partistyrelsens utlåtande om motionerna 217-219 Socialdemokratiska partiet har drivit jämlikhetsfrågor ända sedan arbetarpartiet grundades. Jämlikhetsfrågor har varit en del av det vardagliga politiska arbetet och frågorna har genomsyrat partiets olika politikprogram, särskilt partiets arbetslivs- och socialpolitiska program och ställningstaganden. Partiets representanter har också deltagit i det politiska arbetet i samarbetsdelegationen för jämlikhetsfrågor. Partiet har inget färskt program som skulle samla jämlikhetsfrågorna. Det senaste specifika jämlikhetsprogrammet som partikongressen godkänt är "Program för att förverkliga jämställdheten mellan män och kvinnor på kort sikt" från år 1974. Partikongressen har också godkänt ett uttalande "Uttalande om jämställdheten" år 1984. Efter det ha partiet samlat jämlikhetsmålsättningar i promerior år 2003 ”Jämställdheten bör stärkas" och ”Jämlikheten bör stärkas" år 2006 ". Det finns ett behov att göra en helhetsanalys om jämlikhetspolitiken. Den kan utföras som en del av arbets- och jämlikhetsarbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen kan vid behov inrätta en särskild sektion för ändamålet.

Aloitteet

217

Utarbeta ett jämställdhetspolitiskt program för SDP

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:s motion

Socialdemokratin utgår ifrån jämlikhet. Alla människor har lika värde och samhället skall byggas så att jämlikhet uppnås. I partiprogrammet säger vi:

”Var och en både kvinna och man ska ha jämlik möjlighet till välstånd, trygghet och beslutsfattande i arbetet, inom familjen och i hela samhället. Bildning ger människan förutsättningar att förverkliga sig själv och behärska sitt liv.

Samhället måste vara stabilt och tryggt, för att människorna och samhället, männen och kvinnorna jämlikt ska kunna planera sin framtid och utvecklas. För socialdemokratin är lagar och avtal redskap i framstegen för att lösa samhällskonflikter och rasera ojämlikheten.”

Jämlikheten omfattar även jämlikhet mellan könen dvs. jämställdhet. Jämställdhet är ett mål för socialdemokraterna. Men enligt de nu gällande partiprogrammen analyseras inte orsakerna till maktobalansen mellan könen inte heller definieras vad vi socialdemokrater menar med jämställdhet. Vem skall bli jämställd? Kvinnor med män eller män med kvinnor. Vem är normen? Eftersom denna brist på analys leder till svårigheter att genomföra en konsekvent socialdemokratisk jämställdhetspolitik behövs ett jämställdhetspolitiskt program som analyserar jämställdhet ur ett klass- och maktperspektiv.

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf föreslår, att

SDP tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att utarbeta ett jämställdhetspolitiskt program för partiet.

 

Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä poliittinen ohjelma SDP:lle
Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:n aloite

Sosialidemokratia perustuu tasa-arvoon.Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja yhteiskunta on rakennettava tasa-arvon saavuttamiseksi. Puolueohjelmassa sanomme:

“Jokaisella niin naisella kuin miehellä on oltava tasa-arvoinen mahdollisuus hyvinvointiin, turvallisuuteen ja päätöksentekoon työssä, perheessä ja koko yhteiskunnassa. Sivistyksen kautta ihminen saavuttaa edellytykset toteuttaa itseään ja hallita elämäänsä. [--] Yhteiskunnan on oltava vakaa ja turvallinen, jotta ihmiset ja yhteisöt, miehet ja naiset tasavertaisina voivat suunnitella tulevaisuuttaan ja kehittyä. Sosialidemokratialle lait ja sopimukset ovat edistyksen välineitä yhteiskunnallisten ristiriitojen ratkaisemiseksi ja eriarvoisuuden purkamiseksi.”

Tasa-arvoon kuuluu myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Sukupuolten tasa-arvo on tavoite sosialidemokraateille. Nykyisissä puolueohjelmissa ei riittävästi pureuduta sukupuolten välisen valtapoliittisen epätasapainon syihin, eikä myöskään määritellä mitä me sosialidemokraatit tarkoitamme sukupuolten tasa-arvolla. Kenestä on tultava tasa-arvoinen? Naisista suhteessa miehiin vai miehistä suhteessa naisiin? Kumpi edustaa normia? Tästä analyysin puutteesta johtuen johdonmukaisen sosialidemokraattisen tasa-arvopolitiikan tekeminen vaikeutuu, ja siksi tarvitaan sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä poliittinen ohjelma, jossa sukupuolten tasa-arvoa käsitellään luokka- ja valtanäkökulmasta.

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf esittää, että

SDP asettaa työryhmän, joka saa tehtäväkseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän ohjelman laatimisen puolueelle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 233