Puoluekokousaloite 220

  • 220 Rahamarkkinoiden sääntely

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous pitää perusteltuna käsitellä rahoitusmarkkinoiden säätelyä koskevia uudistustarpeita puolueen ohjelmatyössä. Aihealue otetaan huomioon SDP:n talouspoliittisen työryhmän työn suunnittelussa. Työryhmä voi tarvittaessa perustaa jaostoja erilliskysymysten käsittelyyn. Beslutsförslag Partikongressen anser att det är motiverat att behandla behovet att förnya regleringen av finansmarknaderna i partiets programarbete. Spörsmålet beaktas i planeringen av SDP:s ekonomiskpolitiska arbetsgrupps arbete. Arbetsgruppen kan vid behov grunda olika sektioner för att behandla specifika frågor.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous pitää perusteltuna käsitellä rahoitusmarkkinoiden säätelyä koskevia uudistustarpeita puolueen ohjelmatyössä. Aihealue otetaan huomioon SDP:n talouspoliittisen työryhmän työn suunnittelussa. Työryhmä voi tarvittaessa perustaa jaostoja erilliskysymysten käsittelyyn. Beslutsförslag Partikongressen anser att det är motiverat att behandla behovet att förnya regleringen av finansmarknaderna i partiets programarbete. Spörsmålet beaktas i planeringen av SDP:s ekonomiskpolitiska arbetsgrupps arbete. Arbetsgruppen kan vid behov grunda olika sektioner för att behandla specifika frågor.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 220-221 Aloitteessa 220 esitetään erityistyöryhmän perustamista laatimaan toimintaohjelma rahoitusmarkkinoiden hallinnan uudistamiseksi. Lisäksi aloitteessa esitetään, että ohjelman toteutumista käsitellään seuraavassa puoluekokouksessa puoluehallituksen raportin pohjalta. Aloitteessa 221 ehdotetaan, että SDP laatii niin kunta-, Eurooppa- kuin kansainvälistä tasoa käsittelevän veroparatiisien ja veronkierron vastaisen ohjelman. SDP on ottanut aktiivisesti kantaa rahoitusmarkkinoita koskeviin ongelmiin käytännön politiikassaan ja eduskuntavaaliohjelmassaan 2011 ”Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta”. Puolueen talouspoliittinen työryhmä on valmistellut käytännön ratkaisuja finanssimarkkinakriisin hallitsemiseksi. Globaalien talousmekanismien tarkastelua on käsitelty mm. puoluevaltuuston hyväksymässä raportissa ”Oikeudenmukaiseen ja demokraattiseen globalisaatioon” vuonna 2010. SDP:n vaatimuksesta Kataisen hallituksen ohjelmaan otettiin mm. pankkiveron toteuttaminen. Hallitusohjelmaan otettiin myös muita toimia rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi. SDP nosti vaaliohjelmassaan vahvasti esille harmaan talouden kuriin saattamisen. Puolue lupasi toimia aktiivisesti kansainvälisen verokilpailun ehkäisemiseksi ja valuutta- ja finanssitransaktioveron käyttöön ottamiseksi kansainvälisesti. Molemmat tavoitteet otettiin osaksi nykyisen hallituksen ohjelmaa. Harmaan talouden toimenpideohjelmaa on toimeenpantu aktiivisesti lainsäädäntötoimin. Erilaisia toimenpiteitä veroparatiisien ja veronkierron kitkemiseksi on tarpeen jatkaa. Partistyrelsens utlåtande om motionerna 220-221 I motion 220 föreslås att SDP grundar en särskild arbetsgrupp med uppdraget att bereda ett handlingsprogram för bättre reglering av finansmarknaden. Dessutom föreslår man i motionen att partistyrelsen ger en rapport till följande partikongress om hur programmet förverkligas. I motion 221 föreslås att partiet utarbetar ett program med fokus på att motarbeta skatteparadiser och skatteflykt på kommunal-, nationell-, europeisk- och internationell nivå. SDP har aktivt tagit ställning till problem på finansmarknaden i det dagliga politiska arbetet och i sitt riksdagsvalsprogram år 2011 "För arbete och rättvisa". Partiets ekonomiskpolitiska arbetsgrupp har utarbetat konkreta förslag hur man kunde hantera finanskrisen. Den ekonomiska politikens globala mekanismer har behandlats bl.a. i rapporten "För en rättvis och demokratisk globalisering", som partifullmältige godkände år 2010. Till följd av SDP:s krav togs bl.a. en bankskatt med i Katainen regeringens program. I regeringsprogrammet finns också andra åtgärder för att förnya finansmarknaderna. I sitt valprogram lyfte SDP kraftigt fram kampen mot den gråa ekonomin. Partiet lovade att motarbeta den internationella skattekonkurrensen samt ta i bruk en valuta- och finanstransaktionsskatt internationellt. Båda målsättningarna fogades in i nuvarande regeringens program. Handlingsprogrammet mot den gråa ekonomin har verksällts aktivt genom lagstiftning. Det är skäl att fortsätta ta i bruk olika åtgärder för att få bukt på skatteparadisen och skatteflykten.

Aloitteet

220

Rahamarkkinoiden sääntely

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry:n aloite

Jo parinkymmenen vuoden ajan on rahamarkkinoiden sääntelyä purettu, ensin USA:ssa ja sitten myös Euroopassa. Pankkien toiminnan rajoituksia on poistettu, ja suuri osa finanssipalveluista on siirtynyt pankkisektorin ulkopuolelle ilman minkäänlaista valvontaa. Markkinoille on luotu yhä uusia johdannaisia, joiden rakenne ja niiden sisältämät riskit ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Riskien tasaamisen sijasta ne ovat johtaneet todelliseen kasinotalouteen. Rahoituslaitokset pyörittävät uhkarohkeita operaatioita muiden rahoilla. Menoa ruokkivat myös tolkuttomat kannustinjärjestelmät, jotka edistävät lyhytaikaisten voittojen kalastusta ja varomatonta riskinottoa pitkäaikaisen sitoutumisen ja vastuunkannon sijasta. – Tavallisia kansalaisia houkutellaan rahastoihin näennäisesti hyvillä tuotoilla, ”kansankapitalismilla”, mutta järjestelmän todelliset voitot keräävät häikäilemättömät suurtoimijat ja sisäpiirit.

Rahoitusjärjestelmän perustarkoitus, pääomien tehokas kohdentaminen tuottavaan toimintaan ja maksuliikenteen häiriötön hoitaminen on hämärtynyt ja tilalle on tullut finanssi-instrumenteilla käytävä kauppa ja voittojen kalastus. Yksityisyrityksinä toimivat luottoluokituslaitokset eivät ole pystyneet tai välittäneet nähdä syntyviä vääristymiä, vaan ovat usein kulkeneet samassa virrassa valvottaviensa kanssa. Finanssisektori on luonut valtavat määrät katteetonta rahaa, joka moninkertaisesti ylittää reaalitalouden tarvitsemat rahoitusvirrat. Näin on syntynyt kuplia, joiden puhkeaminen voi viedä sijoittajien rahat ja pahimmillaan ajaa reaalitalouden kriisiin.

Talouspolitiikkaan on ideologisista lähtökohdista, mutta myös eräiden taloustieteilijöiden tuella tuotu uusi perusnäkemys, jossa uskotaan markkinoiden kykyyn itse korjata vääristymät ja toteuttaa vapaaehtoinen itsesäätely. Talouden hallinnassa painopiste on siirtynyt kysynnän vakaudesta tarjonnan vahvistamiseen. Tuloksena onkin ollut pääomatulojen kasvu työtulojen kustannuksella.

Suomessa on pääomatulojen verotusta suhteellisesti kevennetty siirtymällä pääomatulojen erilliseen tasaveroon. Julkisten palveluiden rahoitusta on katettu kasvavassa määrin tasaveroilla, kuten arvonlisävero, valmisteverot ja haittaverot. Tuloerojen kasvu onkin ollut silmiin pistävä, ja luokkayhteiskunta tekee paluutaan Suomeenkin.

Ei ole hyväksyttävissä, että rahamarkkinoilla hankitaan voittoja vain rahaa siirtelemällä. Ei ole hyväksyttävissä, että rahamarkkinoiden vastuuton peli aiheuttaa jatkuvasti kriisejä, jotka vaarantavat reaalitalouden. Rahoituksen tulee palvella perustarkoitustaan, olla reaalitalouden palveluksessa, voiteluaineena, ei hiekkana rattaissa.

On hylättävä perusteeton ja ideologiseen uskoon perustuva käsitys markkinoiden kyvystä itse korjata vinoutumat. Markkinat toimivat hyvin vain, kun ne on asianmukaisesti säännelty ja niiden toimintaa valvotaan.

Ei ole hyväksyttävissä tuloerojen ja niiden myötä elinolosuhteiden, koulutuksen, terveyden, osallistumismahdollisuuksien vääristyminen ja julkisten palveluiden korvaaminen liiketoiminnalla. Pienen eliitin perusteeton rikastuminen muiden kustannuksella nakertaa yhteiskuntarauhan pohjaa.

Kansainvälisten finanssimarkkinoiden hallitsematon vinosuuntaus globalisoituneessa maailmantaloudessa on suuri globaalinen ongelma, joka on ratkaistava osana uutta globalisaation hallintaa. Siksi tarvitaan maailmanlaajuisesti ja koordinoidusti toimiva ja valvottu uusi sääntely- ja valvontajärjestelmä.

- Peruspankkitoiminnan (talletus ja lainaukset yksityishenkilöille ja yrityksille) erottaminen muusta toiminnasta erilleen niin, että spekulatiiviset operaatiot eivät vaaranna pankkijärjestelmän perustoimintoja.

- Tiukemmat pankkien vakavaraisuussäännöt, joissa oman pääoman vaatimustasot ovat nykyisiä korkeammat

- Muiden finanssitoimijoiden ottaminen viranomaisten sääntelyn ja valvonnan piiriin

- Epämääräisten ja harhaanjohtavien johdannaisten kielto

- Ylikorkeiden bonusten rajoittaminen, tilalle palkitsemis- ja kannustusjärjestelmät, jotka tukevat pitkäjänteistä työtä, tuloksia ja vastuunottoa.

- Luokituslaitosten saattaminen sääntelyn ja valvonnan alaisiksi

- Maailmanlaajuinen transaktio- ja valuuttakauppavero hillitsemään spekulatiivisia rahaliikkeitä

- Veropolitiikassa pääoma- ja tuloverojen tasapainoon saattaminen

Ongelmat tiedetään, ja lukuisia parannusehdotuksia on jo esitetty. Euroopan Komissio on tehnyt EU-alueen kattavia ehdotuksia, ja joistakin on jo päätetty. Baselin komitea on päättänyt uusista pankkien vakavaraisuussäännöistä (Basel III), G-20-ryhmässä on hahmoteltu uutta säännöstelyä, jne. Pankkien vakavaraisuusvaatimukset pitäisi määritellä niin, että kaikkia saatavia koskevat samat oman pääoman minimivaatimukset, esim. 8 %. Nyt valtioiden velkapaperit luokitellaan riskittömiksi. Monien sääntöjen noudattaminen kuitenkin perustuu vapaaehtoisuuteen ja siirtymäajat ovat pitkiä. Uuden sääntelyn luominen ei ole helppo tehtävä. Lukuisia eturyhmiä suurine rahavaroineen on jo liikkeellä uudistusten torjumiseksi, lobbaus ja propaganda ovat käynnissä.

Tarvitaan hyvää asiantuntemusta ja vaikeisiin asioihin paneutumista, mutta ennen kaikkea vahvaa poliittista tahtoa. Ongelma on maailmanlaajuinen. Siksi se vaatii yhteistyötä ja koordinoitua, yhdensuuntaista toimintaa kansallisella ja ennen kaikkea kansainvälisellä tasolla. Maailman rahamarkkinoiden tervehdyttäminen on pitkäaikainen ja raskas urakka.

SDP:n on luotava oma uudistusohjelma, joka ottaa huomioon em. tekijöiden lisäksi jo käynnissä olevat uudistuspyrkimykset ja tukee oikeansuuntaisia hankkeita. SDP:n on tässä toiminnassa oltava eturivissä ja toimittava tiiviissä yhteistyössä muiden muutosvoimien kanssa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla:

- Kansallisella tasolla hallituspolitiikassa ja eduskunnassa sekä yleisön valistamisessa

- Kansainvälisellä tasolla yhteistyössä muiden sos.-dem. puolueiden ja edistyksellisten liikkeiden kanssa - pohjoismaisella ja EU-tasolla, Sosialistisessa internationaalissa ja muissa yhteyksissä kansalaisjärjestöjen kanssa

- EU:n sisällä sen toimielimissä – neuvosto, parlamentti, muut elimet – vaikutettava Komissioon

- Kansainvälisissä järjestöissä (OECD, YK, WTO, UNCTAD) sekä Maailmanpankki-ryhmässä ja alueellisissa pankeissa

- EU:n kautta ja omalla esiintymisellä keskeisillä talousfoorumeilla, kuten G-8, G-20 ja World Economic Forum.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry esittää, että

puoluekokous päättää

1. perustaa erityistyöryhmän, johon kutsutaan puolueen parhaat asiantuntijat ja jonka tehtävänä on

• muotoilla puolueen toimintaohjelma rahoitusmarkkinoiden hallinnan uudistamiseksi, ottaen huomioon tähänastinen kehitys ja uudistushankkeet ja

• seurata ohjelman toteuttamista ja raportoida siitä puoluehallitukselle sekä antaa suosituksia ajankohtaisiksi politiikkapäätöksiksi.

2. käsitellä ohjelman toteutumista seuraavassa puoluekokouksessa puoluehallituksen raportin pohjalta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 236