Puoluekokousaloite 222

  • 222 SDP:n päivitettävä vammaispoliittinen ohjelmansa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen tarpeesta päivittää puolueelle vammaispoliittiset tavoitteet sekä tarpeeseen edistää vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja myönteistä asenneilmapiiriä

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen tarpeesta päivittää puolueelle vammaispoliittiset tavoitteet sekä tarpeeseen edistää vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja myönteistä asenneilmapiiriä

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa ehdotetaan, että SDP päivittää vammaispoliittisen ohjelmansa, keskittyy lisämään vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä tekee vaikutustyötä suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiirin parantamiseksi. SDP on ottanut vammaispoliittiset kysymykset huomioon valtavirtaisesti puolueen eri politiikkasektoreilla, kuten sosiaali- ja terveyspoliittisissa sekä sivistyspoliittisissa ohjelmissa. Erillisohjelman "SDP:n ohjelma vammaisten aseman parantamiseksi" vammaispolitiikasta puolue on hyväksynyt puolueneuvoston kokouksessa vuonna 1980. Takavuosina puolue on pyrkinyt aktiiviseen vuorovaikutukseen vammaisjärjestöjen kanssa erilaisten tilaisuuksien ja seminaarien avulla. Vuonna 2009 puoluehallitus nimesi vammaispoliittisen jaoston aktivoimaan puolueen sisäistä keskustelua. Lisäksi puoluekokouksessa 2010 velvoitettiin ottamaan vammaispoliittiset kysymykset huomioon tulevan puoluekokouksen ohjelmatyötä suunniteltaessa. Samalla puoluehallituksen lausunnossa todettiin, että "SDP:n vammaispoliittiset tavoitteet on tiivistetty kymmeneen periaatteeseen, jotka ovat tasavertaiset ihmisoikeudet, yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin, elämänhallinnan ja omatoimisuuden edistäminen, oman työn ja aktiivisuuden mahdollistaminen, asumisen tukeminen, vaikeavammaisille oikeus avustajaan, oikeus opiskeluun ja kuntoutukseen, oikeus lääkinnälliseen, fysikaaliseen ja psykologiseen hoitoon sekä riittäviin apuvälineisiin, vajaakuntoisten tukityön laajentaminen yrityksiin ja yhteisöihin sekä esteettömyyden edistäminen. SDP:n vammaispolitiikka rakentuu näiden periaatteiden mukaiselle toiminnalle." Puoluekokouskaudella 2010-2012 vammaispoliittisia kysymyksiä varten ei ole perustettu erillistä työryhmää.

Aloitteet

222

SDP:n päivitettävä vammaispoliittinen ohjelmansa

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

SDP on pitkän linjan tasa-arvotyöntekijä. Vuosikymmenten saatossa se on ajanut väsymättä naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Myös vammaisten oikeuksien laventaminen on pitkään ollut SDP:n agendalla. Pitkäjänteisestä työstä huolimatta vammaiset kansalaiset eivät silti ole edelleenkään samalla viivalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Heidän kohtaamansa kynnykset ovat sekä fyysisiä että henkisiä. Muukalaisvihamielisyyden vanavedessä myös vammaiset ovat joutuneet "kriitikoiden" kynsiin. Ahdasmielisyyden ilmapiiriä ei pidä suvaita, vaan SDP:n on oltava eturintamassa vaatimassa tasa-arvoisempaa Suomea ja vammaisten parempaa integraatiota yhteiskuntaan.

SDP:n vanha vammaisohjelma vuodelta 1980 linjasi vammaispolitiikkaa, mutta 2000-luku kaipaa päivitettyä versiota, jossa huomioidaan vuosien tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Mahdollisuus opiskella, tehdä työtä ja saada siitä palkkaa, oikeus päättää omasta elämästään ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun kuuluvat kaikille. Yhteiskunnan on taattava jäsenilleen tarpeelliset tukitoimet näiden oikeuksien saavuttamiseksi. Lisäksi yleisen ilmapiirin on oltava sen laatuinen, että se kannustaa kaikkia osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan yksilön erityispiirteistä tai tarpeista riippumatta.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP päivittää vammaispoliittisen ohjelmansa, keskittyy lisäämään vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä tekee vaikutustyötä suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiirin parantamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 240