Puoluekokousaloite 146

  • 146 Täysin uusiutuvaan energiaan perustuva talous mukaan vuoden 2050 tiekarttaan

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteiden 148 ja 152 esityksiin tuulivoiman rakentamisen esteiden purkamiseksi ja päätöksenteon selkeyttämiseksi ja nopeuttamiseksi esimerkiksi sitä keskittämällä sekä tuotekehitystukien myöntämiseksi kotimaisen tuulivoimasektorin osaamisen ja käyttöönoton edistämiseksi. Puoluekokous yhtyy myös aloitteeseen 150 siltä osin, että Suomen tulisi sitoutua hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä. Puoluekokous yhtyy aloitteen 146 esitykseen siitä, että kansallisiin pitkän aikavälin (2050) energiaskenaariotarkasteluihin tulisi ottaa selvitettäväksi myös malli, jossa maamme koko energiantuotanto perustuisi uusiutuvaan energiaan. Päästöjenvähentämisen taakka ei saa kuitenkaan koitua liian raskaaksi yksityisille kotitalouksille. Teollisuuden ja liike-elämän sekä paranevan työllisyyden ja valtiontalouden menestymismahdollisuudet edellyttävät kustannustehokasta siirtymää hiilineutraaliin talouteen, joka pitää sisällään kilpailukykyisen energian hintatason. Yhteiskunnan sähköistyessä yhä kasvavassa määrin tarvitaan myös uutta päästötöntä sähköntuotantoa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkia päästöttömiä energiantuotantomuotoja. Tärkein yksittäinen keino päästöjenvähentämisessä on jatkossakin energiansäästön edistäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Suomalaisen metsäenergiaosaamisen mahdollisuuksia ja potentiaalia tulisi myös pitää entistä enemmän esillä. Puoluekokous ei voi yhtyä aloitteisiin 147 ydinvoimasta luopumiseksi ja 149 lisäydinvoiman rakentamisen kieltämiseksi yllä olevassa lausunnossa esitettyihin perusteluihin vedoten. Ydinvoimaan liittyvissä päätöksissä tulee kuitenkin ottaa turvallisuusasiat korostetusti huomioon. Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen 151, että sitouduttaisiin tavoitteeseen turpeen poltosta luopumiseksi vuoteen 2025 mennessä, koska hallitus on jo sitoutunut turpeen käytön suunnitelmalliseen vähentämiseen niin, ettei sen käyttö korvaudu hiilellä.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteiden 148 ja 152 esityksiin tuulivoiman rakentamisen esteiden purkamiseksi ja päätöksenteon selkeyttämiseksi ja nopeuttamiseksi esimerkiksi sitä keskittämällä sekä tuotekehitystukien myöntämiseksi kotimaisen tuulivoimasektorin osaamisen ja käyttöönoton edistämiseksi. Puoluekokous yhtyy myös aloitteeseen 150 siltä osin, että Suomen tulisi sitoutua hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä. Puoluekokous yhtyy aloitteen 146 esitykseen siitä, että kansallisiin pitkän aikavälin (2050) energiaskenaariotarkasteluihin tulisi ottaa selvitettäväksi myös malli, jossa maamme koko energiantuotanto perustuisi uusiutuvaan energiaan. Päästöjenvähentämisen taakka ei saa kuitenkaan koitua liian raskaaksi yksityisille kotitalouksille. Teollisuuden ja liike-elämän sekä paranevan työllisyyden ja valtiontalouden menestymismahdollisuudet edellyttävät kustannustehokasta siirtymää hiilineutraaliin talouteen, joka pitää sisällään kilpailukykyisen energian hintatason. Yhteiskunnan sähköistyessä yhä kasvavassa määrin tarvitaan myös uutta päästötöntä sähköntuotantoa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkia päästöttömiä energiantuotantomuotoja. Tärkein yksittäinen keino päästöjenvähentämisessä on jatkossakin energiansäästön edistäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Suomalaisen metsäenergiaosaamisen mahdollisuuksia ja potentiaalia tulisi myös pitää entistä enemmän esillä. Puoluekokous ei voi yhtyä aloitteisiin 147 ydinvoimasta luopumiseksi ja 149 lisäydinvoiman rakentamisen kieltämiseksi yllä olevassa lausunnossa esitettyihin perusteluihin vedoten. Ydinvoimaan liittyvissä päätöksissä tulee kuitenkin ottaa turvallisuusasiat korostetusti huomioon. Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen 151, että sitouduttaisiin tavoitteeseen turpeen poltosta luopumiseksi vuoteen 2025 mennessä, koska hallitus on jo sitoutunut turpeen käytön suunnitelmalliseen vähentämiseen niin, ettei sen käyttö korvaudu hiilellä.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 146-152 Aloitteessa 146 esitetään, että valmisteilla olevaan kansalliseen pitkän aikavälin (2050) ilmasto- ja energiastrategiaan otetaan tarkasteltavaksi täysin uusiutuviin energiantuotantomuotoihin perustuva skenaario. Skenaariossa tulisi tehdä systeemitason tarkastelu siitä, millä uusiutuvilla energianlähteillä ja -muodoilla saavutettaisiin tehokkain kokonaisuus. Aloitteessa 147 esitetään, että Suomi laatisi strategian ydinvoimasta luopumiseksi. Aloitteen mukaan ydinvoiman käyttö on este kestävän kehityksen mukaiselle ”vihreälle” talouskasvulle, jonka mahdollistaisi paremmin panostus uusiutuviin energialähteisiin. Aloitteissa 148 ja 152 esitetään, että puolue ottaisi tavoitteeksi kotimaisen tuulivoimaosaamisen tukemisen investointi- ja tuotekehitystuilla. Lisäksi tuulivoimahankkeiden esteenä olevia lupa- ja kaavoituskäytäntöjä tulisi virtaviivaistaa esimerkiksi keskittämällä lupien käsittelyyn liittyvä päätöksentekoa ja nopeuttamalla hankkeista tehtyjen valitusten käsittelyä. Aloitteessa 149 esitetään, että Suomeen ei rakennettaisi uusia ydinvoimaloita. Perusteena aloitteelle esitetään, ettei ydinvoiman rakentamisella saavuteta yhteiskunnan kannalta mitään merkittäviä hyötyjä, kun kaikki hankkeisiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon. Aloitteessa 150 esitetään, että puoluekokous velvoittaisi puolueen sitoutumaan hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteeseen sekä edistämään siirtymistä uusiutuvaan energiantuotannon rakenteeseen vuoteen 2050 mennessä. Aloitteessa 151 esitetään, että puoluekokous velvoittaa puolueen tekemään työtä sen eteen, että turpeen poltosta luovutaan vuoteen 2025 mennessä sekä ottamaan julkisesti kantaa turpeen polton lopettamisen puolesta. Ilmastonmuutoksen torjuminen on nykyisten sukupolvien vastuulla. Suomi on myös sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen kansainvälisin sopimuksin. SDP:n puoluekokouksessa 2008 hyväksytty ’Neljä vuodenaikaa’ ilmasto- ja energiaohjelma sekä nykyinen hallitusohjelma linjaavat puolueen energiakantoja selkeästi. Molemmissa dokumenteissa painotetaan sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kustannustehokkuutta että energiatehokkuutta energia- ja ilmastopolitiikan keskeisinä tavoitteina. Tässä yhteydessä mitään yksittäistä tuotantomuotoa ei tule jättää keinovalikoiman ulkopuolelle. Kestävä kehitys pitää sisällään ympäristönäkökulmien lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen. Ympäristönäkökohtien lisäksi on huomioitava sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvoisuus. Vaikka kokonaisenergiankulutuksen ennakoidaan laskevan koko Euroopassa (mm. Energy Roadmap 2050), tulee sähkönkulutus todennäköisesti kasvamaan, koska sähköllä voidaan korvata tehokkaasti ja vähäpäästöisesti fossiilisia polttoaineita mm. liikenteessä. Tässä tulevaisuudessa on rooli sekä ydinvoimalla että uusiutuvalla energialla. Päästöttömiä (CO2) energiantuotantolaitoksia tarvitaan myös korvaamaan vanhaa käytöstä poistuvaa fossiilista ja ydinkapasiteettia. Kaikessa energiantuotannossa on huomioitava tuotannon elinkaaren vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Energia-alan infrassa ja osaamisessa on merkittävää kotimaista kasvupotentiaalia sekä työllisyysmahdollisuuksia. Energiateknologian osalta erityisesti korkeatasoisten komponenttien suunnittelu ja valmistaminen ovat merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle työllisyydelle ja elinkeinoelämälle. Matalaa osaamista vaativassa ns. ”bulkkituotannossa” painopiste siirtyy vääjäämättä halvemman työvoiman maihin, joten panostukset Suomessa olisi järkevintä sijoittaa energia-alalla tehtäviin, joissa meillä on jo maailman johtavaa osaamista kuten metsäalaan, polttotekniikan, sähkölaitteiden ja metalliteollisuuden tuotteisiin, konsultointiin, suunnitteluun sekä tuotekehitykseen. Tuulivoiman rakentamisen merkittävänä esteenä on monimutkainen ja hidas lupaprosessi. Tätä järjestelmää tulisi virtaviivaistaa, kuten hallitusohjelmassakin on todettu. Myös investointitukea merituulivoimahankkeille suunnitellaan parhaillaan. Maatuulivoima on jo syöttötariffin piirissä ja siten taloudellisesta näkökulmasta perusteet hankkeiden toteutumiselle ovat jo olemassa hyvissä tuuliolosuhteissa. Siten hyvien tuulivoimalle soveltuvien alueiden kaavoitukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Valtion tuotekehitystuki, yhdessä yksityisen sektorin kanssa, mahdollistaisi kotimaisen osaamisen kehittämisen ja tarjoaisivat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti niillä tuulivoiman aloilla, joita esimerkiksi pohjoinen ilmasto ja arktiset olosuhteet vaativat. SDP nostaa voimakkaasti esille energiapolitiikassaan myös oikeudenmukaisuuden. SDP on sitoutunut hallitusohjelmassa pitkän aikavälin tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2050. Tähän tavoitteeseen kuuluu fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiakäytön huomattava leikkaaminen (poislukien laitokset, jotka varustettu hiilidioksidin talteenottoon kykenevillä laitteilla). Sähkön- ja lämmöntuotannossa päästöjenvähentämistä ohjaa Suomessa ja Euroopan unionissa suurelta osin päästökauppajärjestelmä, jonka puitteissa päästöille on asetettu vuosittain kutistuva kiintiö. Yli 90 prosenttia turpeesta käytetään päästökauppasektoriin kuuluvissa laitoksissa ja siten erilliset päätökset turpeen käytöstä luopumiseksi eivät vaikuttaisi päästökauppasektorin päästöihin mitenkään. Lisäksi turve on monessa nykyisessä laitoksessa käytetty tukipolttoaine (parantaa polttoprosessia sekä laitteiden käyttöikää) uusiutuvalle biomassalle. SDP on kuitenkin sitoutunut hallitusohjelmassa turpeen käytön suunnitelmalliseen vähentämiseen, sen käytöstä koituvien ympäristövaikutusten vuoksi, kuitenkin niin, ettei se korvaudu hiilellä. Skenaariotyöllä on tärkeä rooli tulevaisuuden hahmottamisessa ja keskusteluiden pohjana, mutta niiden rajallisuus päätöksenteossa on myös otettava huomioon. Tulevissa kansallisissa pitkän ajan skenaariotarkasteluissa (2050) on perusteltua selvittää myös vaihtoehto, jossa Suomen energiantuotantorakenne pohjautuu ainoastaan uusiutuvaan energiaan.

Aloitteet

146

Täysin uusiutuvaan energiaan perustuva talous mukaan vuoden 2050 tiekarttaan

Globaalisosialidemokraatit GSD ry:n aloite

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että maailman päästöt kasvavat ennätystahtiin. Samalla ilmastonmuutoksen näkyvät seuraukset, kuten äärisääilmiöt, piinaavat entistä useampaa maata. Myös kansainvälinen energiajärjestö IEA on varoittanut, että suunnanmuutokseen on aikaa vain muutama vuosi. Mitä myöhemmin toimet aloitetaan, sitä kalliimmaksi ja hankalammaksi asia tulee. Samaan hengen vetoon voisi sosialidemokraattisesta näkökulmasta todeta, että sitä hankalammaksi meille tulee hillitsemistoimien sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varmistaminen.

Näissä talkoissa ei yksikään maa voi väistää vastuutaan. Suomen osalta asia on ajankohtainen nyt, koska valtakunnassa on käynnistymässä Suomen 2050 ilmasto- ja energiapoliittisen tiekartan valmistelu. Hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2050 tavoitteeksi on asetettava hiilineutraali Suomi.

Ilmasto- ja energiapoliittisia valintoja ja tarvittavia keinoja on useita. Ne johtavat eri lopputuloksiin. Toisaalta samoihin tuloksiin voidaan päästä myös erilaisia reittejä pitkin. Erilaisten poliittisten valintojen lopputulosta on tällä hetkellä vaikea arvioida, koska kunnollisia skenaarioita ei ole tehty. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa oli useampi skenaario esitetty, mutta niiden tarkastelu jäi vielä pintapuoliseksi. Strategiatyöhön on alusta alkaen sisällytettävä useampi selvitettävä skenaario, joista vähintään yksi pitää sisällään 100 % uusiutuvaan energiaan perustuvan talouden. Tavoitteen takana on jo suuri joukko eurooppalaisia yrityksiä, järjestöjä ja poliitikkoja. Tanskan uusi hallitus sitoutui ohjelmassaan tähän tavoitteeseen ja tällainen skenaario sisältyy myös valmisteilla olevaan Ruotsin 2050 -tiekarttaan. Skotlannissa on päätetty tuottaa kaikki sähkö uusiutuvalla energialla jo vuoteen 2020 mennessä.

Tarkastelun pohjalle tulisi myös teettää parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuva systeemitason tarkastelu siitä, millä uusiutuvilla energialähteillä ja tuotantomuodoilla saataisiin aikaan yhteiskunnan kannalta tehokkain kokonaisuus. Tyypillinen kysymys on esimerkiksi se, käytetäänkö puuta sähkön ja lämmön tuotantoon vai biopolttoaineiden valmistukseen. Myös energiansäästömahdollisuudet sekä älykkäiden sähköverkkojen tarpeet tulee ottaa huomioon selvityksissä.

Globaalisosialidemokraatit GSD ry esittää, että

Vuoden 2050 tiekarttaa valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena hiilineutraali Suomi vuonna 2050. Tämän tavoitteen keskeisenä kivijalkana on lähes 100 % päästövähennykset vuoteen 2050 mennessä. Tiekarttaa varten tehdään skenaarioselvitys siitä, miten Suomi saavuttaa 100 % uusiutuvaan energiaan perustuvan talouden vuoteen 2050 mennessä. Sosialidemokraatit myös vaativat, että tiekarttaa varten tehdään systeemitason tarkastelu siitä, millä uusiutuvilla energialähteillä ja tuotantomuodoilla saataisiin aikaan yhteiskunnan kannalta tehokkain kokonaisuus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 168