Puoluekokousaloite 153

  • 153 Suomelle teollisuuspoliittinen ohjelma luomaan uutta kasvua ja työpaikkoja

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous korostaa vahvan ja uudistuvan teollisuuden merkitystä. Puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta toimimaan niin, että maan hallituksen toiminnassa rakennetaan edellytyksiä teollisuuden vahvalle tulevaisuudelle Suomessa.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous korostaa vahvan ja uudistuvan teollisuuden merkitystä. Puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta toimimaan niin, että maan hallituksen toiminnassa rakennetaan edellytyksiä teollisuuden vahvalle tulevaisuudelle Suomessa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään puoluehallitusta velvoitettavaksi aloittamaan vuoropuhelun muiden puolueiden kanssa vaalikausien yli ulottuvan teollisuuspoliittisen ohjelman luomiseksi. Ohjelman ensisijaisena tehtävänä olisi luoda Suomeen vahva ympäristöteknologian klusteri. Lisäksi puoluehallituksen tulisi edistää ajatusta valtion roolista proaktiivisena toimijana, rahoittajana ja omistajana markkinoille. Aloitteessa nostetaan esiin, kuinka monissa maissa tiettyjen teollisuusalojen menestys perustuu paljolti valtion harjoittamaan vahvaan teollisuuspolitiikkaan, jolla on luotu kasvun edellytyksiä uusille aloille ja vahvistettu olemassa olevia aloja. Esimerkkeinä mainitaan Tanska, Saksa ja Etelä-Korea. Kaikissa näissä maissa on valtion ja elinkeinoelämän yhteistyöllä määrätietoisesti vahvistettu tiettyjä aloja (esim. ympäristöteknologia Saksassa ja Tanskassa tai telakkateollisuus Etelä-Koreassa) hyvin tuloksin. Puoluehallitus toteaa, että suomalaisessa teollisuuspolitiikassa on paljon kehitettävää erityisesti uusien kasvualojen luomisessa. Perinteinen suomalainen teollisuus elää voimakasta rakennemuutosta, jolloin on välttämätöntä löytää uusia kasvun aloja sekä uudistaa olemassa olevaa teollisuutta. Teollisuuden tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan laajaa yhteiskunnan panosta sekä strategisia valintoja. Aloitteessa tuodaan esiin markkinoiden nopea kasvu ympäristöteknologiasektorilla ja sen kasvun hyödyntämisen mahdollisuudet. Suomen lähialueilla, erityisesti Saksassa ja Tanskassa, alan kehittämiseen on tartuttu määrätietoisesti. Saksassa ympäristöteknologia on noussut jo jonkin muotoiseksi kasvun veturiksi. Puoluehallitus esittää huolensa, että Suomi ei ole joitain poikkeuksia lukuun ottamatta pystynyt yltämään alan kehityksen kärkeen. Ilman määrätietoisia toimia Suomi menettää huikeita mahdollisuuksia alan kasvun hyödyntämisessä. Puoluehallitus toteaa, että Suomen teollisuudessa on paljon kasvu- ja kehittymispotentiaalia sekä olemassa olevilla että uusilla aloilla. Esimerkiksi mineraaliala edustaa voimakkaasti kehittyvää ja laajenevaa teollisuutta. Ympäristöteknologiasektorilla on mahdollisuudet kasvaa keskeiseksi teollisuudenalaksi.

Aloitteet

153

Suomelle teollisuuspoliittinen ohjelma luomaan uutta kasvua ja työpaikkoja

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

Useat korkean teknologian ja osaamisen maat ovat luopuneet länsimaissa yleisestä ajattelusta, että valtiolla olisi vain reaktiivisia kasvun edellytyksiä tukevia tehtäviä (kuten koulutuksen järjestäminen ja infrastruktuuri). Näissä maissa valtioinstituutiot (mm. Etelä-Korea, Tanska, Saksa) ovat lähteneet voimakkaasti tukemaan kasvualojen yrityksiä, mm. luomalla lainsäädännöllä kotimarkkinoille kysyntää uusille innovaatioille. Useissa näistä maista on toteutuksessa valtion omia teollisuuspoliittisia kasvuohjelmia yli parlamentaaristen vaalikausien.

Yksi suurimmista kasvualoista on ympäristöteknologia, johon useat valtiollisetkin toimijat panostavat parhaimmillaan miljardeja vuodessa. Markkinoiden globaali volyymi on 1500 miljardia ja markkinoiden arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Väkirikkaiden kehitysmaiden elintason noustessa ja niiden kaupungistuessa ympäristöteknologisesta osaamisesta tulee entistä kysytympää.

Suomen näytöt ympäristöteknologiassa ovat edelleen heiveröiset. Yhtenä syynä on se, ettei valtiovallalla ole ollut tarpeeksi pontevia toimia ympäristöteknologian käyttöönoton suosimisessa Suomessa. Sisämarkkinoiden puuttuminen aiheuttaa sen, ettei Suomesta nouse ympäristöteknologian kasvuyrityksiä maailmanmarkkinoille, vaikka muuten suomalaisilla yrityksillä olisikin kaikki menestyksen edellytykset kasassa.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen aloittamaan vuoropuhelun muiden puolueiden kanssa yli vaalikausien ulottuvasta teollisuuspoliittisesta ohjelmasta Suomelle, jonka ensisijaisena tehtävänä on luoda maahan vahva ympäristöteknologian osaamisen ja tuotannon teollisuusklusteri. Nykyisen hallitusohjelman toimenpiteiden lisäksi puoluehallitus on velvoitettu edistämään uutta ajattelua valtion roolista proaktiivisena toimijana, siemenrahoittajana ja omistajana markkinoilla niin, että Suomeen luodaan työpaikkoja valtiovallan aktiivisen elinkeinopoliittisen toiminnan tuloksena.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 175