Puoluekokousaloite

  • Suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyky turvattava

Puoluekokouksen päätös

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteet

Suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyky turvattava

Suomen sodanjälkeinen nousu yhdeksi vauraista ja hyvinvoivista pohjoismaista on perustunut vahvasti suomalaiseen vientiteollisuuteen. Voidaan perustellusti sanoa, että suomalaisen hyvinvointivaltiokehityksen on osaltaan mahdollistanut suomalaisen paperi-, metalli- ja teknologiateollisuuden menestys maailmalla. Nämä alat kattavat myös reilusti yli puolet Suomen viennistä.

Jotta vientiteollisuutemme jatkuvuus voidaan turvata ja että teollisuuden työpaikat saadaan säilytettyä Suomessa, tulee suomalaiselle teollisuudelle taata mahdollisimman hyvät kilpailuasemat. Jotta nämä kilpailuasetelmat voidaan turvata, tulee teollisuudelle taata kohtuuhintaista, kotimaista energiaa. Suomalainen vientiteollisuus onkin pärjännyt kansainvälisesti hyvin juuri edullisen energiansaantinsa ansiosta, sillä esimerkiksi kuljetuskustannuksiin kuluu suomalaisilta teollisuusyrityksiltä huomattavasti enemmän rahaa, kuin kilpailijamailta. Jottei teollisuus siirtyisi Suomesta matalamman kustannustason maihin, tarvitaan valtiolta toimia vientiteollisuuden toimintaedellytysten kunnossapitämiseksi.

Erityisesti metalliteollisuudelle tärkeä energiamuoto on edelleen sähkö, jonka hinta vaikuttaa joihinkin alan tuotteiden loppuhinnoista jopa yli 40 prosenttia. Myös teollisuuden energiankulutuksen kasvu ja pyrkimys entistä ympäristöystävällisempään tuotantoprosessiin vaatii sähköenergian käyttöä. Yksi energianhintaan vaikuttava tekijä on sähkön verotus. Verotuksen on oltava sähkön maltilliseen ja säästäväiseen käyttöön kannustavaa sekä maltillista. Yritysten on saatava hyötyä päästövähennystaistelussa onnistuessaan. Teollisuuden läsnäolo ja toiminnan kestävyys ovat yhtä lailla koko yhteiskuntamme etu.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa SDP:tä toimimaan sekä eduskunnassa, että hallituksessa sen puolesta, että teollisuussähkön verotus säilyy kilpailukykyisenä. Tämän toteutumiseksi yritysten on saatava verohelpotuksia todennetuista ympäristön kannalta hyvistä päästö- ja kulutusleikkauksista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta