Puoluekokousaloite 159

  • 159 Yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistettävä Suomessa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että yhteiskunnallinen yritystoiminta on tärkeää yritystoiminnan ja palvelutuotannon monipuolistamiseksi. Puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen edistämään yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintamallin kehittämistä.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että yhteiskunnallinen yritystoiminta on tärkeää yritystoiminnan ja palvelutuotannon monipuolistamiseksi. Puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen edistämään yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintamallin kehittämistä.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään perusteltu näkökulma yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja todetaan, ettei yhteiskunnallista yrittäjyyttä tueta riittävästi ja että syynä tähän on tiedon ja kokemuksen puute. SDP on toiminut johdonmukaisesti aloitteessa esitettyjen arvojen edistämiseen yritystoiminnassa. Tähän liittyen SDP päätti puoluekokouksessa 2010 velvoittaa puoluehallitusta selvittämään keinoja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Suomessa. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittämistä selvitti vuonna 2011 työ- ja elinkeinoministeriön asettama laajapohjainen työryhmä, jonka johtopäätöksenä oli, että tarvetta on erityisesti yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin kehittämiselle. Tämän johdosta työryhmä suositti toimenpiteiksi mm. liiketoimintamallia kuvaavan merkin ja määritelmän kehittämistä. Erityisille tukimuodoille työryhmä ei nähnyt tarvetta. SDP on hallituksessa jatkanut työryhmän työn hyödyntämistä ja ehdotusten toteuttamista. Keskeisin uudistus on Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöönotto. Merkkiä käyttävät yritykset pyrkivät liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia sekä edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne käyttävät pääosan voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Lisäksi toimintansa on käynnistänyt yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin edelleen kehittäminen on tärkeää mm. palvelutuotannon monipuolistamiseksi ja moniarvoisuuden lisäämiseksi yritystoiminnassa. Tärkeää on myös tukea eurooppalaista keskustelua yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta ja EU:ssa tehtävää asiaa koskevaa valmistelua.

Aloitteet

159

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistettävä Suomessa

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Perinteisellä sektorijaottelulla tarkoitetaan sitä, että yhteiskunnan toimijat jaetaan kolmeen sektoriin: yksityiseen, julkiseen ja kolmanteen sektoriin eli järjestöihin. Nyt on alettu puhua ns. neljännestä sektorista eli yhteiskunnallisista yrittäjistä (social entrepreneurship).

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, joiden tavoitteena on yhteiskunnallisten tai ympäristöllisten ongelmien ratkaisu ja jotka käyttävät myös voittonsa tämän päämäärän edistämiseen. Ne "tekevät hyvää ja ansaitsevat sillä rahaa, jotta voisivat tehdä lisää hyvää". Kansainvälisten tutkimusten perusteella yhteiskunnallisella yrittäjyydellä on selkeä elvyttävä vaikutus kansantalouteen.

Tällä hetkellä yhteiskunnallista yrittäjyyttä eli neljättä sektoria ei ole Suomessa ”tunnustettu”, eikä yhteiskunnallista yrittäjyyttä tueta riittävästi. Syynä tähän on tiedon ja kokemuksen puute. Esimerkiksi lainsäädännössä yhteiskunnallista yrittäjyyttä ei ole olemassakaan. On vain laki sosiaalisesta yrittäjyydestä, joka tarkoittaa eri asiaa kuin yhteiskunnallinen yrittäjyys. Siksi tätä lakia tulisikin joko muuttaa niin, että se tunnistaa myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden tai säätää erillinen laki yhteiskunnallisista yrityksistä.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous vaatii, että Suomessa lainsäädännöllisesti tunnustetaan yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sen kehittämistä tuetaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 181