Puoluekokousaloite 157

  • 157 Valtio yritysostoksille

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että valtion omistajapolitiikan on oltava aktiivista. Omistajapolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja siinä on otettava huomioon työllisyys- ja elinkeinopoliittiset näkökohdat sekä henkilöstön asema.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että valtion omistajapolitiikan on oltava aktiivista. Omistajapolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja siinä on otettava huomioon työllisyys- ja elinkeinopoliittiset näkökohdat sekä henkilöstön asema.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään valtion omistajaohjauspolitiikan vahvistamista. Aloitteessa ennakoidaan pörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeiden arvon nousua ja esitetään, että valtion tulisi hyödyntää tätä markkinatilannetta. Puoluehallitus toteaa, että valtion omistajapolitiikan tulee olla aktiivista ja sen lähtökohtana on oltava yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävä tulos. Aktiivisessa omistajapolitiikassa on tehtävä ero sen välillä, kuinka valtio käyttää valtaansa omistamissaan yrityksissä ja toisaalta kuinka valtio hoitaa omistuksiensa määrää eli siis myy ja ostaa omistuksiaan. Molemmat roolit ovat tärkeitä. Yritykset, joilla on yhteiskunnallisesti tai strategisesti tärkeä palvelu- tai huoltorooli, on pidettävä valtion omistuksessa. Valtion omistukset ovat perusteltuja myös muissa yrityksissä uusien kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksien luomiseksi. Valtion omistuksia on tarkasteltava laajasti osana muuta elinkeino- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Valtion on siten mahdollista myös lisätä omistuksiaan yrityksissä tai hankkia omistuksia uusista yrityksistä. Omistajaohjaus on osa kasvu-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa. Valtion on toimittava aktiivisesti omistamiensa yritysten hallinnoissa ja vaikutettava yritysten päätöksentekoon yhteiskuntaa hyödyttävillä tavoilla. Kilpailullisilla markkinoilla toimivien yritysten kilpailukykyä ei kuitenkaan saa vaarantaa missään olosuhteissa. Valtionomistuksilla on myös merkitystä sen kannalta, pidetäänkö tuotannollista toimintaa Suomessa vai siirretäänkö sitä muihin maihin. Erityisesti tältä osin valtion on oltava omistajapolitiikassaan aktiivinen. Puoluehallitus toteaa, että valtion on oltava kärsivällinen omistaja. Tuottoa on haettava pitkällä aikavälillä. Valtion omistajapolitiikka ei siten voi perustua lyhytnäköiseen voittojen tavoitteluun ja markkinaheilahtelujen hyödyntämiseen.

Aloitteet

157

Valtio yritysostoksille

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Globaalin talouskriisin aikana osakkeiden arvosta on kadonnut valtaosa. Esimerkiksi takavuosien suomalaisen lippulaivan, matkapuhelinyhtiö Nokian, osake on kokenut huiman arvonlaskun. Nokian voi kuitenkin sanoa perustellusti olevan edelleen tärkeä Suomen kansantaloudelle.

Muitakin kurssilaskun kokeneita pörssiyhtiötä Suomesta löytyy. Odotettavissa kuitenkin on, että taloustilanteen parantuessa yhtiöiden osakkeet lähtevät taas kasvuun. Vaikka kasvua ei tapahtuisi, esimerkiksi Nokian tapauksessa vaihtoehtona on yrityksen pilkkominen ja myynti, joka tuo hyvät tulot Nokian osakkeita halvalla ostaneelle sijoittajalle.

Valtion dynaamisena toimijana pitäisikin ottaa nykyisestä markkinatilanteesta hyöty irti ja vahvistaa omistajaohjauspolitiikkaansa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP ottaa kantaa valtion omistajaohjauspolitiikan vahvistamisen puolesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 179