Puoluekokousaloite 163

  • 163 Kalastuskortti kännykällä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että kalastusluvan voi vuoden 2012 alusta lunastaa myös kännykällä. Puoluekokous edellyttää kuitenkin, että kalastuslupajärjestelmää kehitetään edelleen joustavammaksi ja selkeämmäksi. Lisäksi puoluekokous edellyttää, että SDP toimii sen puolesta, että jokamiehenoikeudet säilytetään nykyisellään ja kansalaisten virkistysmahdollisuuksia, ja niihin kuuluen yleiskalastusoikeutta, pikemminkin lisätään kuin rajoitetaan.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että kalastusluvan voi vuoden 2012 alusta lunastaa myös kännykällä. Puoluekokous edellyttää kuitenkin, että kalastuslupajärjestelmää kehitetään edelleen joustavammaksi ja selkeämmäksi. Lisäksi puoluekokous edellyttää, että SDP toimii sen puolesta, että jokamiehenoikeudet säilytetään nykyisellään ja kansalaisten virkistysmahdollisuuksia, ja niihin kuuluen yleiskalastusoikeutta, pikemminkin lisätään kuin rajoitetaan.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään kalastuslupajärjestelmän kehittämistä yksinkertaisemmaksi ja kalastusluvan hankkimisen helpottamista. SDP on hyväksynyt samansisältöisen aloitteen vuoden 2008 puoluekokouksessa ja linjannut siinä yhteydessä, että kalastuskortin ja viehelupamaksun maksamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja että kortti ja maksu pitäisi voida lunastaa myös lyhyeksi ajaksi. Jokamiehenoikeudet ovat arvokas asia ja ne on turvattava koko maassa. Jokaiselle suomalaiselle tulee myös tulevaisuudessa taata mahdollisuus harrastaa kalastusta. Vuonna 1997 kalastuslain muutoksen yhteydessä onkijat ja pilkkijät vapautettiin kalastuksenhoitomaksusta SDP:n vaatimuksesta. SDP on toiminut aloitteellisesti kalastusoikeuksien laajentamiseksi eikä salli niiden alasajoa. Kalastusmaksun maksaminen kännykällä tuli mahdolliseksi tämän vuoden alusta alkaen. Lupa tilataan matkapuhelimella toimivassa palvelussa puhelimeen ja lupamaksu maksetaan puhelinlaskussa. Mobiililuvan voi ostaa ajasta ja paikasta riippumatta soittamalla palvelunumeroon.

Aloitteet

163

Kalastuskortti kännykällä

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

Kalastus ja onkiminen ovat olleet useaan otteeseen kiistakapulana eduskunnassa. Oikeistopuolueiden edustajille sekä kalastusoikeuksia hallitseville maanomistajapiireille ei ole ollut helppoa tunnustaa, että onkiminen ja pilkkiminen olisivat meille kaikille jokamiehenoikeuksia. Syksyllä vuonna 1996 hyväksyttiin läänikohtaista viehemaksujärjestelmää koskeva kalastuslain muutos kansanedustaja Kari Rajamäen lakialoitteen pohjalta. Aloitteeseen oli sisällytetty myös onkijoiden ja pilkkijöiden vapauttaminen kalastuksenhoitomaksusta. Tämä oli onki- ja pilkkijäpiireille suuri läpimurto, josta myös tavalliset mökkiläiset antoivat runsaasti kiitosta.

Kalastuslakiin ollaan tekemässä kokonaisuudistusta ja jälleen maanomistajapiirit ovat vaivihkaa ujuttamassa omia näkemyksiään lainsäädäntöön. SDP:n rooli tavallisten suomalaisten virkistysoikeuksien puolustajana on erittäin ajankohtainen ja toivottavaa on, että puolue ja sen edusmiehet ovat jälleen hereillä.

Pilkkimisen ja onkimisen lisäksi monet harrastavat kalastusta myös muilla välineillä. Tämä on luvanvaraista toimintaa, joka edellyttää valtion kalastuksenhoitomaksun lisäksi lupaa ”kalastusveden haltijalta”. Vaikka vesi on yhtenäistä aluetta, on lupa kalastamiseen esim. uistimella pirstottu sen mukaan, kuka katsotaan vesialueen haltijaksi. On olemassa jopa alueita, joissa kalastaminen on kielletty (tai lupia ei myydä) muilta kuin niiltä maanomistajilta, joiden maita on kyseisen vesistön ympärillä.

Vielä pirstaleisempaa on lupien myyntikäytäntö. Nyt yhdellä uistimella kalastaminen on sallittu (valtion kalastuskortin lisäksi) ns. läänikohtaisella vieheluvalla. Useamman luvan saamiseksi on aina selvitettävä, onko lupia ylipäänsä vesistöön saatavissa ja kenen tuvasta/kioskista niitä voi hankkia, jos ylipäänsä voi hankkia. Kahden luvan käytäntö on muutenkin hankalaa ja vaikeaselkoista. Etenkin tavallisen mökkikansalaisen onkin vaikea ymmärtää monien kalastuslupien hankintaa.

Järkevää olisi luoda Suomeen kalastuslupajärjestelmä, joka mahdollistaa kalastusluvan hankkimisen koko maahan yhdellä maksulla. Lupa voisi olla esim. kalastusyksikkökohtainen eli kahta vedessä olevaa virveliä kohden tulisi olla kaksi lupaa. Sama koskisi verkkoja ja muita kalastusvälineitä pl. ammattikäyttöön tarkoitetut troolit ja paunetit tms. Tämän lisäksi luvan myynti on syytä järjestää kiinteiden pisteiden lisäksi mobiilisti, jolloin luvat on helposti saatavilla. Ja luvan voisi hankkia vaikka vain viikoksi, kuukaudeksi tai puoleksi vuodeksi. Tämä olisi iso harppaus kohti laajempia suomalaisten kalastusoikeuksia. Kalavesien ”haltijoille” olisi varmaankin syytä korvata samaan tapaan kuin nyt viehelupamaksuista korvataan ”kalasalueeseen kohdistuva rasitus.”

Lupakäytännön yksinkertaistaminen olisi monelle satunnaisesti tai vähän enemmän ja eri puolilla maata kalastavalle sekä tavalliselle mökkiläiselle todellinen helpotus. Tämä on pieni asia politiikalle, mutta suuri asia suomalaisille ja se olisi vaan järkevää.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Sosialidemokraattinen puolue jatkaa edelleen määrätietoisesti toimintaa tavallisten suomalaisten kalastusoikeuksien puolustajana sekä kehittäjänä aloitteessa esitetyllä tavalla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 184