Puoluekokousaloite 169

  • 169 Utöka statens och kommunernas stöd för renovering av bostäder!

Puoluekokouksen päätös

Beslutsförslag Partikongressen omfattar motionens motiveringar. Partikongressen konstaterar att det krävs behovsprövning av stöden till reparationsverksamheten så att stöden främst gynnar låglönegrupperna och de som har det sämst ställt. Päätösesitys Puoluekokous yhtyy aloitteen esitysosaan. Puoluekokous toteaa, että korjaustoiminnan tukiin tarvitaan tarveharkintaa, jotta tuet kohdistuvat pienituloisimmille ja heikoimmassa asemassa oleville.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Beslutsförslag Partikongressen omfattar motionens motiveringar. Partikongressen konstaterar att det krävs behovsprövning av stöden till reparationsverksamheten så att stöden främst gynnar låglönegrupperna och de som har det sämst ställt. Päätösesitys Puoluekokous yhtyy aloitteen esitysosaan. Puoluekokous toteaa, että korjaustoiminnan tukiin tarvitaan tarveharkintaa, jotta tuet kohdistuvat pienituloisimmille ja heikoimmassa asemassa oleville.

Puoluehallituksen lausunto

Partistyrelsens utlåtande I motionen konstateras att framförallt de bostadshus som byggdes under 1950-1970-talen är i behov av grundreparationer. Stora grundrenoveringar, som t.ex. rörreparationer föranleder stora kostnader för dem som berörs. I motionen föreslås att regeringen bör öka stödet för renoveringar av bostäder samt stöda forskning och utveckling i byggnadsbranschen. De bostäder som byggdes efter kriget, under 1950-70-talen är till stora delar i behov av grundreparationer. Grundreparationer är omfattande projekt både tids- och kostnadsmässigt. Det är i sista hand de som bor i husen som står för kostnaderna för reparationerna, oberoende av om de är hyresgäster eller bostadsägare. Å andra sidan är reparationer oundvikliga för att bostäderna skall kunna bibehållas i ett gott skick och deras värde kan bibehållas. Det är också viktigt att förbättra energieffektiviteten i anslutning till grundreparationer. Av Finlands byggnadsstock är de hus som byggdes på 1960- och 1970-talen de minst energieffektiva och de som slukar mest energi. Det är alltså viktigt att se till att energieffektiviteten i de här husen ökar. Det är vår nationella plikt med tanke på vår gemensamma natur och med tanke på behovet att minska utsläppen. I den av riksdagen godkända statsbudgeten för år 2012 stöds reparationsverksamheten med 56,3 miljoner euro. Tyngdpunkten i anslagen ligger på byggandet av hissar och reparationer av seniorers och funktionshindrades bostäder så att de kan bo hemma. Energistöden riktas så att man gynnar uppvärmning med förnyelsebar energi. Anslagen till reparationsverksamheten bör vid behov tillfälligt ökas med stimulandsåtgärder såvida konjunkturerna i byggnadsbranschen försvagas avsevärt. I fortsättningen är det viktigt att behovsprövning sker då staten beviljar stöd till olika slag av reparationsprojekt. Det möjliggör att stöden riktas så att låglönegrupperna och de som har det sämst ställt gynnas. Puoluehallituksen lausunto Aloitteessa todetaan, että etenkin 1950–1970 -luvuilla rakennetut talot tulevat peruskorjausikään. Mittavat peruskorjaukset, kuten putkiremontit aiheuttavat suuria kustannuksia asukkaille. Aloitteessa esitetään, että hallituksen tulisi lisätä tukeaan asuntojen remontointiin sekä tukea rakennusalan tutkimusta ja kehittämistä. Sotiemme jälkeen, 1950–1970 -luvuilla rakennetut rakennukset ovat monilta osin tulleet tai tulossa peruskorjausikään. Peruskorjaukset ovat mittavia projekteja niin ajallisesti kuin kustannuksiltaan. Korjausten kustannukset maksaa viime kädessä asukas, on hän sitten vuokra- tai omistusasuja. Toisaalta korjaukset ovat välttämättömiä, jotta rakennukset pysyvät hyväkuntoisina ja niiden arvo säilyy. On myös tärkeää huolehtia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta peruskorjausten yhteydessä. Suomen rakennuskannasta 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut rakennukset ovat kaikkein energiatehottomimpia, ts. ne kuluttavat kaikkein eniten energiaa. Onkin tärkeää, että etenkin näiden rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta huolehditaan. Se on kansallinen velvollisuutemme yhteistä luontoamme ja päästöjen alentamista ajatellen. Eduskunnan hyväksymässä valtion vuoden 2012 budjetissa korjaustoimintaa tuetaan erilaisin avustuksin 56,3 miljoonalla eurolla. Budjetin selvitysosan mukaan korjausavustusten painopisteenä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Lisäksi energia-avustuksia kohdennetaan kannustamaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon. Avustuksia korjaustoimintaan on tarpeen vaatiessa lisättävä määräaikaisesti osana valtion täsmäelvytystä, mikäli rakennusalan suhdannetilanne heikkenee voimakkaasti. Jatkossa on tärkeää, että valtion erilaisiin korjauksiin myöntämissä avustuksissa on tarveharkinta. Se mahdollistaa sen, että avustukset kohdentuvat pienituloisimmille ja heikoimmassa asemassa oleville.

Aloitteet

169

Utöka statens och kommunernas stöd för renovering av bostäder!

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:s motion

En stor del av bostadshusen i Finlands städer är byggda efter våra krig, bland annat i takt med att folk från landsbygden flyttade till städerna och nya arbetstillfällen. Nu är det dags för omfattande renoveringar, främst stambyten, i hus byggda på 1950-, 1960- och 1970-talen. Dessa nödvändiga och dyra renoveringar innebär i värsta fall att folk måste betala en redan betald bostad en gång till eller att folk samtidigt måste avkorta dubbla lån, ett för bostaden och ett för renoveringen. Ett stambyte kostar minst 600,- per m2, i huvudstadsregionen antagligen mycket mer. Det betyder att kostnaderna för en lägenhet på 60 m2 uppgår till minst 36 000,- . Stora renoveringar innebär också att bostaden ska tömmas och de boende ska flytta ut för till exempel ett halvt år. Också detta innebär kostnader på tusentals euro.

Vid en stor renovering är husbolagens styrelse och invånare ofta i händerna på sakkunniga och konsulter. Dessa kan ganska långt diktera vad allt som skall renoveras och vilka åtgärder som är ”absolut nödvändiga”. För vanligt folk är det hart när omöjligt att tolka en ritningsbunt på hundratals sidor, för att inte tala om att inneha rör- och byggnadsbranschens know-how.

Som vanligt drabbar dyrt boende människor med små inkomster hårdast. Människor med låga löner, arbetslösa och pensionärer som en gång lyckats skaffa sig en egen bostad kan ha svårt att betala den en gång till. Människor som bor på hyra drabbas också i förlängningen, en hyresvärds dyra renoveringskostnader syns naturligtvis i form av höjda hyror.

Under de senaste åren har staten och kommunerna ekonomiskt stött reparationer och ombyggnader, men åtminstone under innevarande år är pengarna öronmärkta för vissa ändamål, till exempel hissar, nya energiformer och undanröjande av sanitära olägenheter.

Vi socialdemokrater värdesätter heterogena boendeformer och bostadsområden. Vi vill inte ha städer med skilda stadsdelar för de rika, för medelklassen och för de fattiga. Det är viktigt att folk ska kunna bo kvar i den bostad i det område de en gång valt, även när de ekonomiska förutsättningarna ändras.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf föreslår, att

- regeringen utökar sitt finansiella stöd för renovering av bostäder

- regeringen stöder forskning kring och utveckling av nya sätt att renovera och bygga om bostäder.

Valtion ja kuntien tukea asuntojen kunnostamiseen on kasvatettava!
Finlands Svenska Socialdemokrater rf:n aloite

Suuri osa Suomen asuntorakennuksista on rakennettu sotien jälkeen, mm. sitä mukaa kuin ihmiset ovat muuttaneet maalta kaupunkiin työn perässä. Nyt on aika tehdä mittavia korjaustöitä 1950-, 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa taloissa. Näiden kalliiden mutta tarpeellisten korjaustöiden takia asukkaat joutuvat joko maksamaan jo maksetun asunnon uudestaan tai lyhentämään kahta lainaa. Perusteellinen korjaus maksaa vähintään 600 euroa per neliö, pääkaupunkiseudulla hintalappu lienee suurempi. Näin ollen 60 neliön asunnossa kustannukset ovat vähintään 36 000 euroa. Isojen remonttien takia asunnot joudutaan tyhjentämään ja asukkaat joutuvat muuttamaan muualle esimerkiksi puoleksi vuodeksi. Myös tästä johtuvat kustannukset nousevat tuhansiin euroihin.

Ison remontin yhteydessä taloyhtiöiden hallitukset ja asukkaat ovat usein asiantuntijoiden ja konsulttien armoilla. He voivat pitkälti sanella, mitä pitää korjata ja mitkä toimenpiteet ovat "aivan välttämättömiä". Tavalliselle ihmiselle satojen sivujen piirustusten tulkitseminen on lähes mahdotonta, puhumattakaan siitä, että hänellä olisi putki- ja rakennusalan osaamista.

Kallis asuminen kohtelee pienituloisia kaikista ankarimmin. Pienipalkkaisilla ihmisillä, työttömillä ja eläkeläisillä, jotka ovat joskus onnistuneet hankkimaan asunnon, voi olla vaikeuksia maksaa asunnon arvoa vastaava summa uudestaan. Asia koskettaa myös vuokralla asuvia ihmisiä, vuokraisännän kalliit remonttikustannukset näkyvät luonnollisesti korkeimpien vuokrien muodossa.

Viime vuosina valtio ja kunnat ovat tukeneet korjausrakentamista ja muutostöitä, mutta ainakin tällä hetkellä rahoitus on korvamerkitty tiettyjä tarpeita varten, esim. hisseihin, uusiin energiamuotoihin ja terveydelle haitallisten ongelmien poistamiseen.

Me sosialidemokraatit arvostamme erilaisia asumismuotoja ja -alueita. Emme halua kaupunkeja, joissa on omat kaupunginosat rikkaille, keskiluokalle ja köyhille. On tärkeää, että ihmiset voivat jäädä asumaan aikoinaan valitsemaansa asuntoon, vaikka taloudelliset edellytykset muuttuisivat.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

- hallitus lisää taloudellista tukeaan asuntojen korjaamiseen.

- hallitus tukee tutkimusta ja kehittämistyötä, jonka tavoitteena on uusien asuntojen korjaus- ja muutostöitä koskevien tapojen esiin ottaminen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 193