Puoluekokousaloite 175

  • 175 Mutkat suoriksi rantaradalla

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous katsoo, että rataverkko on pidettävä kunnossa ja raideliikenneinvestoinnit on suunnattava ensisijaisesti nykyisen raideverkon kehittämiseen. SDP edistää hallitusohjelman mukaisesti raideliikenteen turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta. Puoluekokous yhtyy näkemykseen, että Turun ja Helsingin välillä tulee olla nopea ja sujuva junayhteys. Kunnostustyöt rantaradan nopeutta haittaavien rajoitusten poistamiseksi on tehtävä viivytyksittä. Rantaradan uuteen linjaamiseen voidaan ottaa kantaa valtakunnallisessa liikennehankkeiden toimenpideohjelmassa.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous katsoo, että rataverkko on pidettävä kunnossa ja raideliikenneinvestoinnit on suunnattava ensisijaisesti nykyisen raideverkon kehittämiseen. SDP edistää hallitusohjelman mukaisesti raideliikenteen turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta. Puoluekokous yhtyy näkemykseen, että Turun ja Helsingin välillä tulee olla nopea ja sujuva junayhteys. Kunnostustyöt rantaradan nopeutta haittaavien rajoitusten poistamiseksi on tehtävä viivytyksittä. Rantaradan uuteen linjaamiseen voidaan ottaa kantaa valtakunnallisessa liikennehankkeiden toimenpideohjelmassa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa halutaan lisätä raideliikenteen painoarvoa ja esitetään yhdeksi toimenpiteeksi Turun ja Helsingin välisen rantaradan linjausten suoristamista. On totta, kuten aloitteessa todetaan, että sujuvat liikenneyhteydet ovat keskeinen alueiden vetovoimaa lisäävä tekijä. Sekin pitää paikkaansa, että rantarata ei nykyisellään täytä kaikkia tämän vuosituhannen vaatimuksia ja että yksiraiteisuus korostaa ongelmia. Tiuhat myöhästelyt ovatkin vähentäneet pääkaupungin ja Turun välisen junayhteyden suosiota. Turun ja Helsingin raideyhteyttä on jo vuosikymmeniä suunniteltu parannettavan oikoradan, niin sanotun Elsa-radan avulla. Viime vuosien suunnitelmissa nykyisen radan kunnostaminen on kuitenkin asetettu oikoradan edelle. Rantaradan häiriöherkkyyden vähentämiseksi turvalaitteita on uusittu Espoon ja Karjaan välillä. Koko rataosan päällysrakenteen uusiminen ja tukeminen jatkuu, jotta voidaan lisätä muun muassa routakestävyyttä. Liikenteen sujuvuutta puolestaan parannetaan pidentämällä tänä vuonna Ervelässä kohtauspaikan raiteistoa. Koko rataosan mittava remontti on lähivuosina tuskin mahdollista liikennemäärärahojen niukkuuden vuoksi varsinkaan, kun yhteysvälillä ei ole lainkaan tavaraliikennettä. Helsingin asetinlaitteen uusiminen ja ratapihan välityskyvyn nostaminen parantavat kuitenkin myös rantaradan liikennettä.

Aloitteet

175

Mutkat suoriksi rantaradalla

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry:n aloite

Turun ja Helsingin välinen rautatieyhteys, ns. rantarata, otettiin käyttöön reilu vuosisata sitten. Sen linjaus on edelleen suurimmaksi osaksi sama kuin höyryveturien aikakaudella. Tämä näkyy muun muassa siinä, että radan mutkaisuuden takia nykyteknologian mahdollistamilla nopeuksilla ei pystytä ajamaan kuin lyhyillä osuuksilla. Yksiraiteisuus korostaa tätä ongelmaa. Tämä yhdistettynä radan huonosta kunnosta johtuviin myöhästelyihin on johtanut siihen, että raideliikenne on menettänyt alueella houkuttelevuuttaan, mikä on vastoin tarvetta siirtyä päästöjä ja ruuhkia aiheuttavasta autoliikenteestä kuljetuskapasiteettinsa ja ympäristöystävällisyytensä puolesta paljon edullisempaan rautatieliikenteeseen.

Nykyisten matkustusmahdollisuuksien kehnous aiheuttaa laajamittaista aivovuotoa Lounais-Suomesta pääkaupunkiseudulle ja estää eteläisen Suomen tasapainoisen kehittymistä. Lounaissuomalaisista korkeakouluista valmistuneiden ensimmäiset työpaikat ovat usein pääkaupunkiseudulla, ja vain harvat palaavat kerran muutettuaan. Tämä siitäkin huolimatta, että huomattavan suuri osa valmistuneista haluaisi jäädä opiskelupaikkakunnalleen.

Rantaradan uudistaminen on vuosikymmenien ajan noussut toistuvasti esiin, mutta poliittinen tahto suunnitelmien toteuttamiseksi on toistaiseksi puuttunut. Yksityisautoiluun nojautuminen on polttoainekustannusten ja liikennemäärien kasvaessa osoittautumassa kestämättömäksi vaihtoehdoksi, minkä vuoksi rautatieliikenteen painoarvon lisääminen on välttämätöntä myös Suomessa. Rantaradan uudistaminen kerralla 2000-luvun vaatimuksia vastaavaksi poistaisi yhden suurimmista esteistä, jotka ovat olleet tämän kehityksen tiellä.

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry esittää, että

SDP toimii Turku–Helsinki-rautatieyhteyden suoristamiseksi mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 202