Puoluekokousaloite 173

  • 173 Joukkoliikenteen kehittämiseen kokonaisvaltainen näkemys

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteiden arvioihin, että liikennepäästöjen vähentäminen on välttämätön ilmastopoliittinen toimi ja katsoo, että henkilöliikenteestä selvästi nykyistä suuremman osuuden tulee olla joukkoliikennematkoja. Julkisen liikenteen palveluita on oltava tarjolla koko maassa ja joukkoliikenteen käytön tulee olla edullisempaa kuin yksityisautoilun. Erityisesti raideliikenteeseen siirtymistä on suosittava julkisen vallan toimin ja raideliikennehankkeet on asetettava etusijalle liikenneinvestoinneista päätettäessä. Mahdollisuudet avata uusia maaliikenneyhteyksiä Suomen rajojen ulkopuolelle tulee selvittää. Taloudellisia ohjauskeinoja, kuntien yhteistyötä ja älyliikennettä tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin joukkoliikenteen edistämiseksi. Järkevä maankäyttö vähentää alueen liikennepäästöjä ja mahdollistaa julkisen liikenteen toimintamahdollisuudet sekä tukee maanlaajuisten ja paikallisten joukkoliikennekäytävien rakentamista.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteiden arvioihin, että liikennepäästöjen vähentäminen on välttämätön ilmastopoliittinen toimi ja katsoo, että henkilöliikenteestä selvästi nykyistä suuremman osuuden tulee olla joukkoliikennematkoja. Julkisen liikenteen palveluita on oltava tarjolla koko maassa ja joukkoliikenteen käytön tulee olla edullisempaa kuin yksityisautoilun. Erityisesti raideliikenteeseen siirtymistä on suosittava julkisen vallan toimin ja raideliikennehankkeet on asetettava etusijalle liikenneinvestoinneista päätettäessä. Mahdollisuudet avata uusia maaliikenneyhteyksiä Suomen rajojen ulkopuolelle tulee selvittää. Taloudellisia ohjauskeinoja, kuntien yhteistyötä ja älyliikennettä tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin joukkoliikenteen edistämiseksi. Järkevä maankäyttö vähentää alueen liikennepäästöjä ja mahdollistaa julkisen liikenteen toimintamahdollisuudet sekä tukee maanlaajuisten ja paikallisten joukkoliikennekäytävien rakentamista.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 173-174 Aloitteissa perustellaan tarvetta kehittää joukkoliikennettä ympäristö- ja ilmasto-ongelmien sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja esitetään panostamista erityisesti raideliikenteeseen. SDP totesi Metropoliraportissaan kesällä 2010: ”Metropolin sosialidemokraatit kannattavat raiteisiin pohjautuva joukkoliikennettä, koska se on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikuttaa suuria määriä joukkoliikenteen käyttäjiä. Raideliikenne sitoo myös yhdyskuntarakennetta ja asutuskeskuksia yhteen pysyvällä tavalla.” Huomion kiinnittäminen liikenteen ympäristöpäästöihin on aiheellista, sillä liikenteen päästöt ovat lisääntyneet Suomessa. Ennakkoarvioiden mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 noin 13,25 miljoonaa tonnia. Kioton pöytäkirjan mukaan Suomen tulisi pitää päästönsä vuoden 1990 tasolla, eli liikenteessä noin 12,76 miljoonassa tonnissa. Tavoite karkaa, jos yksityisautoilun lisääntyminen jatkuu ennustetusti. Yksin pääkaupunkiseudulla yksityisautoilun on arvioitu kasvavan 40 prosenttia parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Päästötavoitteeseen pääsemiseksi on parannettava liikenteen energiatehokkuutta sekä edistettävä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Julkisen liikenteen palveluita on oltava tarjolla koko maassa. Taloudellisen ohjauksen keinoja on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin joukkoliikenteen edistämiseksi. Verotuksella ja liikenteen hinnoittelulla, tiemaksu mahdollisesti mukaan lukien, voidaan vaikuttaa matkustusmuodon valintaan. Teknologiaa on myös käytettävä nykyistä paremmin hyödyksi joukkoliikenteen ja liikkumisen ohjauksessa. Älyliikenne mahdollistaa muun muassa henkilökuljetusten entistä joustavammat järjestelyt. Liikennemuotojen yhteistyötä tulee syventää niin, että liikenneyhteyksiä nivelletään paremmin toisiinsa, jatkoliikenneyhteyksiä parannetaan ja liityntäpysäköintiä lisätään. Matkustajien tulee päästä määränpäähän suorin ja vaivattomin yhteyksin. Tämä edellyttää sekä maanlaajuisten että alueellisten ja paikallisten joukkoliikennekäytävien toteuttamista. Kaupunkien välisen junaliikenteen vuorotiheys, nopeus ja täsmällisyys ovat tärkeitä tavoiteltaessa raideliikenteelle isompaa osuutta kaikista henkilöliikennematkoista. Sujuva junaliikenne puolestaan edellyttää riittäviä investointeja rataverkkoon ja raideliikenteen kalustoon sekä perusradanpidosta huolehtimista. Seinäjoki-Oulu-rataosan käynnissä oleva mittava peruskorjaus tuo osaltaan parannusta rautatieliikenteeseen ja vähentää lentoliikenteen tarvetta tässä osassa maata. Raideliikennehankkeet on asetettava etusijalle liikennehankkeiden toimenpideohjelmissa. Investointeja raideliikenteeseen puoltaa sekin, että ne työllistävät ja niiden myönteinen vaikutus kantaa vuosikymmeniä eteenpäin. Suomen rautatieverkon yhdistäminen kansainväliseen rataverkkoon muussa kuin Venäjän-liikenteessä ei ole yksinkertaista sijaintimme ja eri raideleveyden vuoksi. Mahdollisuus saada uusia, nopeita maaliikenneyhteyksiä Baltiaan ja Keski-Eurooppaan on kuitenkin syytä selvittää. On tärkeää, että EU:n uuteen TEN-T -ydinverkkoon pyritään saamaan myös ne liikennekäytävät, jotka tukevat Itä- ja Pohjois-Suomeen liittyvien kehittämistavoitteiden ja alueen saavutettavuuden varmistamista. Rautateiden kaukoliikenteen lippujen hinnat vaikuttavat suuresti matkatapavalintaan. VR Yhtymä Oy uudisti hinnoitteluaan vuonna 2011. On seurattava tarkoin, kuinka suuri osa matkustajista pystyy hyödyntämään aiempaa huokeampia lippuvaihtoehtoja. Tavoitteeksi tulee ottaa joukkoliikennemäärärahojen kääntäminen nousuun heti, kun taloudellinen tilanne sallii menolisäykset. SDP:n aloitteesta käyttöön otetun suurten kaupunkien joukkoliikennetuen muutostarpeita arvioidaan virkamiestyönä. Tarkoituksena on helpottaa tuen kohdentamista. Rautatieliikenteestä liikenneministeriö ja VR Yhtymä ovat tehneet neljän vuoden palvelusopimuksen. Se antaa VR:lle mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa liikennettä aiempaa pitkäjänteisemmin. Lentoliikenteen turvaaminen on perusteltua, kun kyseessä on esimerkiksi elinkeinoelämän ja kansainvälisen vientiteollisuuden toimintaedellytykset. Kaupunkien valtuustoissa SDP:n edustajien on taloudellisesti vaikeinakin aikoina tärkeää puolustaa kattavia ja edullisia joukkoliikennepalveluita. Malliksi kelpaa esimerkiksi Tampereen suunnittelema aktiivipassi, jolla toimeentulotuen saajille myönnettäisiin alennusta kaupunkiliikenteen lipuista. Alueiden joukkoliikennepalvelut on turvattava kuntauudistuksessa. Tarvittaessa on harkittava kuntien velvoittamista joukkoliikenneyhteistyöhön lainsäädännön avulla.

Aloitteet

173

Joukkoliikenteen kehittämiseen kokonaisvaltainen näkemys

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

Liikenteen aiheuttamat päästöt ovat Suomessa merkittävä ympäristö- ja ilmastopoliittinen ongelma. Ongelmien ratkaisua on viivyttänyt ja vaikeuttanut suomalaisen yhdyskuntarakenteen kehittyminen epätoivotulla tavalla viimeisten vuosikymmenten aikana. Samalla erityisesti kaukojunaliikenne on kärsinyt paitsi luotettavuusongelmista, myös korkeista lipunhinnoista.

Junalla matkustaminen ei ole kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle. Jopa yksin matkustettaessa yksityisautoilu on junalla matkustamista taloudellisempaa, joustavuudesta puhumattakaan. Helsingistä pohjoisen suuntaan matkustettaessa lentomatkustaminen tulee paikka paikoin edullisemmaksi kuin junalla matkustaminen. Tätä ei voida pitää perusteltuna.

Joukkoliikenteen kehittämisessä tulisi luoda selkeä tahtotila, jonka puitteissa painopistettä siirretään paitsi lähiliikenteeseen, myös kaupunkien väliseen raideliikenteeseen. Tavoitteena tulisi olla paitsi kaupunkien välisen raideliikenteen volyymin ja nopeuden huomattava nostaminen, myös lippujen hinnan laskeminen. Junalla matkustamisen tulisi olla kaikissa tilanteissa yksityisautoilua selkeästi edullisempi ja nopeampi tapa matkustaa suurimpien kaupunkien välillä.

Samalla kun julkisen vallan toimin investoidaan raideverkon ja -kaluston merkittävään parantamiseen, voidaan kotimaan sisäistä lentoliikennettä vähentää niihin kaupunkeihin, joihin on nopea junayhteys. Tavoitteeksi tulee asettaa kotimaan sisäisen lentoliikenteen asteittainen lakkauttaminen Oulun eteläpuolella lähivuosikymmenten aikana.

Baltian maiden tehtyä erittäin merkittävän päätöksen uuden Rail Baltica -yhteyden luomisesta on Suomen kytkeydyttävä tähän uuteen verkkoon, joka mahdollistaa nopeat yhteydet Keski-Eurooppaan. On selvitettävä nopeasti ja perusteellisesti vaihtoehdot tämän toteuttamiseksi.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP ottaa liikennepoliittiseksi tavoitteekseen yksityisautoilun vähentämisen suurimpien kaupunkien välillä laskemalla kaukoliikenteen hintoja merkittävästi sekä takaamalla erittäin nopeat junayhteydet suurimpien kaupunkien välillä. SDP suhtautuu lähtökohtaisen myönteisesti Suomen rautateiden liittämiseen syntyvään Rail Baltica -yhteyteen Suomenlahden alittavan tunnelin muodossa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 200