Puoluekokousaloite 172

  • 172 Kuluttajansuojan ulottaminen sähkön jakeluun ja siinä tapahtuviin jännitteen vaihteluihin

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous esittää, että kuluttajan aseman turvaamiseen sähkömarkkinoille kiinnitetään erityistä huomiota niin kohtuullisen hinnoittelun kuin sähkön laatua ja jakelua koskevien häiriötilojen osalta. Asiaa tulee selvittää osana sähkömarkkinoiden ja sähkön jakelun toimivuuden arviointia.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous esittää, että kuluttajan aseman turvaamiseen sähkömarkkinoille kiinnitetään erityistä huomiota niin kohtuullisen hinnoittelun kuin sähkön laatua ja jakelua koskevien häiriötilojen osalta. Asiaa tulee selvittää osana sähkömarkkinoiden ja sähkön jakelun toimivuuden arviointia.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään kuluttajan aseman vahvistamista sähkömarkkinoilla asettamalla sähköyhtiöille tiukemmat korvaus- ja korjausvaateet sähkön jännitevaihteluiden osalta, sekä nostetaan esiin tarve selvittää tarkemmin jännitevaihteluiden vaikutuksia sähkölaitteiden kuntoon. Lisäksi esitetään mahdollisuutta perua sähkösopimus 14 vuorokauden kuluessa liittymisestä veloituksetta (joko sähkösopimuksen syntymisen tai sähköjen kytkemisen jälkeen). Aloitteen tavoite kuluttajan aseman vahvistamisesta on kannatettava. Sähkön myyjän on pystyttävä vastaamaan siitä, että toimitettu palvelu vastaa sitä, mitä asiakkaalle on myyty. Sähkön toimitukseen liittyvät ongelmat ovat olleet runsaasti esillä erityisesti myrskytuhojen yhteydessä. Asiakokonaisuuteen liittyviin erilaisiin tilanteisiin kytkeytyvien vastuiden tulee olla selkeät ja sähkönjakelun häiriötiloista maksettavien korvaussummien kohtuullisia. Sähkön laatu on Suomessa korkealaatuista. Aloitteessa esiin nostetut jännitteen tilapäiväiset alenemat ovat yleisiä haja-asutusalueilla. Niiden välttäminen on arvioiden mukaan kuitenkin teknisesti vaikeaa. Sähkönjakelun sähkön laatua koskevista toimitusehdoista määritellään eri yhtiöiden tarjoamien sähkösopimusten lisäksi sähkömarkkinalaissa ja jakelujännitettä koskevassa standardissa. Standardi esittää jännitteen ominaisuudet asiakkaan liittämiskohdassa normaaleissa käyttöolosuhteissa, sekä antaa raja-arvot, joiden sisällä asiakas voi olettaa liittämiskohdan jännitteen ominaisuuksien pysyvän. Nämä taas perustuvat alaa koskeviin kansainvälisiin standardeihin. Aloitteessa esitetty 5 prosentin alenema on nykyisessä standardeissa määriteltyjen raja-arvojen sisällä (+-10). Esitys merkitsisi toteutuessaan Suomessa tapahtuvaa yksipuolista kiristystä nykyiseen, kansainvälisten linjausten mukaan asetettuun standardiin. Esityksen ongelmana myös on, että vaikka jotkin nykyiset sähkön kulutusmittarit huomioivat sähkökatkot, eivät ne pääosiltaan huomioi sähkön laadun alenemia. Standardin muuttaminen edellä kuvatulla tavalla, ja suhteellisen pieninä pidettävin alenemien sitominen hinnoitteluun, vaatisi näin ollen sähkömittarilaitteiston laajaa uusimista. Aloitteessa esitetään myös mahdollisuutta saada palautus kertaluonteisesta sähköverkkoon liittymismaksusta, jos sähköverkkoon liittymissopimus perutaan 14 vuorokauden kuluessa liittymisestä. Aloitteesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, laskettaisiinko oikeus sähkön katkaisuun 14 vuorokauden kuluessa maksutta sähkösopimuksen solmimispäivästä vai sähköjen kiinteistöön kytkemispäivästä. Koska aloitteessa puhutaan ”sähköjen katkaisusta”, voidaan kuitenkin olettaa, että jälkimmäinen tulkinta on oikea. Sähkösopimuksen purkaminen ilman, että kytkemisen kiinteistöön tehneellä sähköyhtiöllä olisi oikeus hinnoitella kertaluonteisesta kytkemistyöstä maksettavaa hintaa, voidaan pitää kytkentätyön tekevän yrityksen kannalta kohtuuttomana.

Aloitteet

172

Kuluttajansuojan ulottaminen sähkön jakeluun ja siinä tapahtuviin jännitteen vaihteluihin

Kangasalan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y:n aloite

Kangasalan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö r.y. esittää, että

SDP ryhtyisi toimiin sellaisen lain aikaansaamiseksi, jolla sähkön kuluttajaa suojattaisiin eräiltä sähkön jakeluun liittyviltä vaihteluilta ja asetettaisiin jakelija vastuuseen näistä vaihteluista. Samassa laissa tulisi turvata myös kuluttajan asema erilaisten maksujen suhteen.

Laissa tulisi huomioida seuraavia seikkoja:

- Jos jännite putoaa viikon aikana 4 tunnin ajaksi 5 %, tulisi myös hinnan pudota vastaavasti, jos 10 % on tämän lisäksi jännite korjattava välittömästi 230 V. Jännitteen heilahtelut vaarantavat laitteiden kunnon. Tätä tulisi tutkia tarkemmin.

- Liittymismaksu tulee asiakkaan maksettavaksi vain kerran. Asiakkaalla tulee olla oikeus pyytää sähkön katkaisua halutessaan niin että se tapahtuu 14 vrk kuluessa ilman perusmaksua.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 198