Puoluekokousaloite 41

  • 41 Palomiesten eläkeikä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn huoleen ikääntyvien palomiesten jaksamisesta työssään ja heidän sijoittumisestaan mielekkäisiin töihin fyysisen toimintakyvyn heiketessä. Puoluekokous viittaa vuosien 2008 ja 2010 puoluekokouksissa tehtyihin linjauksiin, joiden mukaan palomiesten eläkeikä tulee laskea 58 vuoteen. Tätä tavoitetta on syytä tarkistaa, mikäli palomiesten työnkuvassa ja työn organisoinnissa tapahtuu todellisia muutoksia. Sen lisäksi on tärkeää huolehtia sekä palomiesten työkyvystä panostamalla työterveyshuoltoon, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen ja työjärjestelyihin että ikäjohtamisen kehittämiseen pelastuslaitoksessa.  

Toteutuminen

Asia ei ole edistynyt.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn huoleen ikääntyvien palomiesten jaksamisesta työssään ja heidän sijoittumisestaan mielekkäisiin töihin fyysisen toimintakyvyn heiketessä. Puoluekokous viittaa vuosien 2008 ja 2010 puoluekokouksissa tehtyihin linjauksiin, joiden mukaan palomiesten eläkeikä tulee laskea 58 vuoteen. Tätä tavoitetta on syytä tarkistaa, mikäli palomiesten työnkuvassa ja työn organisoinnissa tapahtuu todellisia muutoksia. Sen lisäksi on tärkeää huolehtia sekä palomiesten työkyvystä panostamalla työterveyshuoltoon, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen ja työjärjestelyihin että ikäjohtamisen kehittämiseen pelastuslaitoksessa.  

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään palomiesten eläkeiän alentamista. Palomiesten eläkeiästä on viimeksi tehty hallituksessa päätös vuonna 2009, jolloin päätettiin, ettei eläkeikää lasketa. Hallitus perusteli päätöstä yleisellä työurien pidentämistavoitteilla sekä sillä, että palomiesten eläkeiän laskeminen aiheuttaisi paineita laskea eläkeikää muissakin ammattiryhmissä. Palomiesten työ vaatii hyvää fyysistä suorituskykyä kun on kyse operationaalisesta valmiudesta. Paluu ammatilliseen eläkeikään voisi olla yksi mahdollinen ratkaisu ammatin kuormittavuuteen. Ammatillisiin eläkeikiin palaaminen laajasti ei olisi kuitenkaan mielekästä tai oikeudenmukaista. Palomiesten mahdollisuuksia ammatissa kehittymiseen tulisi kehittää ja näin iän myötä työtehtävät voisivat organisaatiossa vaihtua fyysisesti vähemmän rasittaviin, mutta kuitenkin pelastustoimen kannalta mielekkäisiin töihin, esim. ennaltaehkäisyyn. Myös ikääntyvien palomiesten työterveyshuoltoon sekä ammatilliseen kuntoutukseen pitää erityisesti satsata. Palomiesten vaihtoehtoisista urapoluista laadittiin kaksi vuotta sitten raportti, jonka mukaan pelastuslaitosten organisaatiota tulee tarkistaa siten, että se tukee henkilöstön kokonaistehtävän suorittamista. Toimiin kuuluu johtamisen kehittäminen, laitosten avaaminen yhteiskuntaan ja organisaatiokulttuurin uudistaminen. Pelastuslaitoksista tulisi kehittää turvallisuusalan palvelukeskuksia. Pelastustoimen kulttuurin kannalta olisi olennaista, että kaikki tehtävät ovat merkittäviä, eivät vain pelastustoimintaan kuuluvat. Keskeistä on urapolkusuunnittelun käyttöönotto koko henkilöstöä koskien ja koulutusjärjestelmän uudistaminen vastaamaan henkilöstöä, johtamista ja organisaatioita koskevia uudistuksia. Puoluehallitus toteaa, että tavoitettamme laskea palomiesten eläkeikää on syytä tarkistaa, mikäli palomiesten työnkuvassa ja työn organisoinnissa tapahtuu todellisia (esim. em. raportin esittämiä) muutoksia.

Aloitteet

41

Palomiesten eläkeikä

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n aloite

Palomiesten eläkeikää nostettiin vuonna 1989 55 ikävuodesta 65 ikävuoteen. Tämä on aiheuttamassa tilanteen, jossa vaarantuu sekä pelastajien, että pelastettavien turvallisuus. Puoluekokouspäätös 2008: ”puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän toimimaan niin, että palomiesten lakisääteistä eläkeikää alennetaan 58 vuoteen.” Voidaan oikeutetusti kysyä onko tavoitteen toteutumiseksi tehty tarpeeksi?

Kun ammatilliset eläkeiät 1.7.1989 poistettiin, vedottiin päätöksessä tutkimuksiin joita ei ole edes olemassa. Näiden olemattomien tutkimusten mukaan ammatti tai ammattinimike ei enää ollut eläköitymiskriteeri. Työterveyslaitoksen tekemät laajat tutkimukset ”unohdettiin” tarkoitushakuisesti ”.

Reilut 20 vuotta sitten tehty eläkeiän nostopäätös perustui siis vääristeltyihin tietoihin. Koko tämän ajan on tarjottu vakiovastauksena uudelleen koulutusta ja muita töitä kuntasektorilta. Kenen mielestä on mahdollista tai kohtuullista lähettää 60–vuotias palomies opettelemaan uutta ammattia!

Kokemuksesta voidaan kertoa, että pelastuslaitoksen sisältä ei löydy ikääntyneelle palomiehelle muita töitä. Tämä joukko kasvaa lähivuosina enenevässä määrin. Tiedossamme ei myöskään ole kuntaa, joka pitäisi varastossaan suojatyöpaikkoja sellaisia ”raakkipalomiehiä” varten, jotka eivät enää omista työtehtävistään selviä.

Koska palomiesten eläkeikäasia on edelleen ennallaan, Jyväskylän Työväenyhdistys uudistaa puoluekokousaloitteensa.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP ryhtyy edustajiensa välityksellä toimenpiteisiin palomiesten eläkeiän palauttamiseksi 55 ikävuoteen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 58