Puoluekokousaloite 24

  • 24 Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että lainsäädännöstä yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa pyritään vähentämään nykyisestä esimerkiksi yhtenäistämällä käsitteistöä ja kehittämällä sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä.

Toteutuminen

Etenee. Hallitus sitoutui puoliväliriihessä välttämään päätöksissään loppuvaalikauden aikana teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Myös olemassa olevaa sääntelytaakkaa tarkastellaan ja yleisenä lähtökohtana on, ettei yritysten sääntelytaakka kasva vuosien 2013–2015 aikana. Lisäksi ministeriöt asettavat vuosien 2013–2015 aikana hanke- tai alakohtaisia vähennystavoitteita.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että lainsäädännöstä yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa pyritään vähentämään nykyisestä esimerkiksi yhtenäistämällä käsitteistöä ja kehittämällä sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä. Lainsäädännön noudattamisesta aiheutuu aloitteessa kuvatuilla tavoilla yrityksille aina työtä ja vaivaa. Suhteessa muuhun toimintaan tämä vaiva on erityisen suurta pienillä yrityksillä. Hallintoon käytetyt resurssit voivat olla suoraan pois aidosti tuottavasta elinkeinotoiminnasta, joten hallinnollisen taakan vähentäminen on perusteltu ja tärkeä tavoite. Puoluehallitus kuitenkin muistuttaa, että merkittävä osa hallinnollisesta työstä syntyy työntekijän turvaksi luotujen rakenteiden, kuten sosiaaliturvan ja työlainsäädännön, olemassaolosta ja niiden toimeenpanoon liittyvästä tietotarpeesta. Luonnollisesti myös verojen maksu ja muun lainsäädännön noudattaminen vaativat hallinnollista työtä. Näin ollen mahdollisuudet hallinnollisen taakan radikaaliin vähentämiseen ovat jokseenkin rajoitetut, tai muutoin on vaarana lapsen menettäminen pesuveden mukana. Kuitenkin aloitteessakin mainitulla viranomaistoimintojen kehittämisellä ja yhteistyöllä voidaan saavuttaa havaittavaa yritysten kohtaaman byrokratian vähentymistä.

Aloitteet

24

Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Hallitus käynnisti yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelman maaliskuussa 2009. Tavoitteena on, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennetään vuoden 2006 tasosta neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä. Hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännöstä johtuvien tietojen toimittamisesta viranomaisille tai kolmansille tahoille, kuten esimerkiksi kuluttajille tai työntekijöille. Hallinnollinen taakka rasittaa suhteessa eniten pienyrityksiä ja estää yrityksiä suuntaamasta resurssejaan kehittämistoimiin. Hallinnollisen taakan vähentäminen on keino tukea yrittäjyyttä ja työllistämistä ilman veronalennuksia.

Riskinä vähentämistavoitteen toteutumiselle on se, etteivät viranomaiset kykene yhteistyöhön tärkeillä sektoreilla vaan olettavat, että pelkästään oman asioinnin sähköistämisellä hallinnollinen taakka vähenee. Tarvittavasta yhteistyöstä on esimerkkinä lainsäädännöstä johtuva palkkahallinnon käsitteiden erimitallisuus. Muun muassa aika-, ikä- ja palkkakäsitteitä yhdenmukaistamalla helpotettaisiin huomattavasti palkkaraportointia ja samalla edistettäisiin viranomaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Lisäksi taakkaa saattaa aiheuttaa lainsäädännön vaikeaselkoisuus, jolloin turhaa aikaa kuluu siihen, ettei ymmärretä, mitä velvoite koskee.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta edistämään kehitystä, jossa lainsäädännöstä syntyviä yrityksille ja työnantajille suunnattuja epätarkoituksenmukaisia tiedonantovelvoitteita karsitaan ja velvoitteiden tulkinnanvaraisuutta vähennetään. Lisäksi palkkahallintoon liittyviä lainsäädännön käsitteitä yhtenäistetään sekä luodaan tekniset puitteet sille, että viranomaiset voivat vastaanottaa tarvitsemansa tiedot suoraan yritysten kirjanpito- ja palkanlaskentajärjestelmistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 36